6.6.2016

Paikallinen suunnittelu selkeyttää opetuksen kehittämistä

Opetushallituksen lehdistötiedote 6.6.2016

Opetuksen ja koulutuksen paikallisten kehittämissuunnitelmien arvioidaan edistäneen eri toimijoiden keskustelua ja lisänneen ymmärrystä koulutoimen tavoitteista. KuntaKesu -suunnitelmia on laadittu kunnissa vuodesta 2013 alkaen.

Opetushallitus teki aloitteen opetuksen ja koulutuksen paikallisesta kehittämissuunnitelmasta (KuntaKesu) vuonna 2013 järjestämällä valtakunnallisen koulutustilaisuuden ja julkaisemalla tukimateriaalia kuntien opetustoimen käyttöön.

Vuosien 2013–2015 aikana Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry on järjestänyt Opetushallituksen tuella KuntaKesuKuntoon -täydennyskoulutusta eri puolilla Suomea. Koulutuksiin on osallistunut kaikkiaan yli 500 henkilöä yli 80 kunnasta.

Tuoreeseen raporttiin Tarinoita KuntaKesusta on koottu kokemuksia suunnitelmien laadintaprosessista opetustoimen johtajilta, rehtoreilta, lautakuntien puheenjohtajilta ja muilta alan ammattilaisilta.

Monen vuoden prosessi

”Laatiminen edisti kunnan eri toimijoiden keskustelua ja lisäsi toiminnan päämäärien ymmärrystä. Kehittämissuunnitelmille ja sen tavoitteille saatiin laaja hyväksyntä.”

Tutkimustulosten mukaan kunnissa KuntaKesun valmisteluun ja päätöksentekoon kului aikaa useimmiten puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen. Suunnitelma laadittiin yleensä valtuustokauden ajaksi, ja se liitettiin kunnassa hyväksyttyyn strategiaan ja muihin suunnitelmiin.

KuntaKesun laadintaa edistäviä tekijöitä tuli esille sekä henkilötasolta että organisaatiotasolta. Organisaatiotasolla selvästi tärkeimpänä tekijänä mainittiin järjestetty täydennyskoulutus. Laadintaa vaikeuttavina tekijöinä tulivat esille kiire ja monien muiden vaativien suunnitelmien laatiminen samanaikaisesti. Vastaajista lähes kaikki olivat sitä mieltä, että tähtihetkiä olivat olleet täydennyskoulutuksen lisäksi innostus, kohtaamiset, keskustelut ja tapaamiset KuntaKesun tiimoilta. Lisäksi prosessi oli selkeyttänyt opetustoimen suunnittelu- ja kehittämistyötä.

Yhteistoiminnallisia menetelmiä

”KuntaKesu on pakottanut kartoittamaan ja selkeyttämään suunnittelu- ja kehittämiskokonaisuuttamme.”

Suomessa kunnilla on laaja autonomia ja KuntaKesun laadinta on kunnan kannalta vapaaehtoinen ratkaisu. Opetushallituksen aloite KuntaKesun laadinnasta on arvostanut tätä kuntien autonomiaa, mutta tarjonnut mahdollisuuden käyttää Opetushallituksen laatimia KuntaKesu-aineistoja ja täydennyskoulutusta laadinnan tueksi. Koulutussisällöt ja käytetyt yhteistoiminnalliset koulutusmenetelmät ovat osuneet hyvin siihen koulutustarpeeseen, joka kuntien opetustoimien johdossa on tällä hetkellä.

Innostusta ja vuorovaikutusta

”Tulevaisuus näyttää tuloksen, mutta prosessi itsessään on ollut antoisa. Tässä prosessissa sekä matkalla että päämäärällä on merkityksensä.”

KuntaKesun käytöstä on kertynyt kokemuksia vuodesta 2013 saakka. Tämän raportin tulosten pohjalta mallin vahvuudet voidaan tiivistää seuraavasti:

• Suuntautuu tulevaisuuteen, haastaa nykytilaa ja inspiroi uusia ajatuksia

• Lisää vuorovaikutusta, koulutuspoliittista keskustelua ja työskentelyä verkostoissa

• Saa aikaan yhdessä oppimista ja sosiaalisen pääoman kertymistä

• Selkeyttää opetustoimen kehittämisen tavoitteita ja niiden saavuttamisen arviointia

• Luo strategisen kehittämisen rakenteita kunnan organisaatiossa ja sivistystoimialan sisällä

• Toimii alueellisen, kunnallisen ja koulukohtaisen kehittämisen perustana

• Tuottaa yhteisiä strategisen kehittämisen kokemuksia

• Rakentaa ja lisää monitahoista luottamusta

• Mahdollistaa joustavasti luovia ja erilaisia ratkaisuja

• Tarjoaa mahdollisuuden opetustoimen kehittämiseen mutta ei ole normi

Seurantatutkimuksen perusteella voidaan suositella, että yhä useammassa kunnassa ryhdyttäisiin laatimaan opetustoimen KuntaKesua, ellei sitä ole jo tehty. Asiakirja helpottaa päätöksentekoa sekä antaa suunnan ja uutta energiaa opetus- ja sivistyspalvelujen kehittämiselle.

Julkaisu:
Johnson, P., Laukkanen, H., Lehmusvaara, V. & Rinkinen, A. 2016. Tarinoita KuntaKesusta. Opetustoimen strategiatyön kehittäminen 2013–2016. Raportti 2016. Opsia ry. Helsinki.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Aija Rinkinen, puh. 029 533 1248
Opetusneuvos Anneli Rautiainen, puh. 029 533 1264

Opetuksen ja koulutuksen paikallisten kehittämissuunnitelmien arvioidaan edistäneen eri toimijoiden keskustelua ja lisänneen ymmärrystä koulutoimen tavoitteista. KuntaKesu -suunnitelmia on laadittu kunnissa vuodesta 2013 alkaen.

 

FacebookTwitterYouTube