22.12.2014

Uudet opetussuunnitelmien perusteet päätetty

Opetushallituksen lehdistötiedote 22.12.2014

Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Pääjohtaja Aulis Pitkälä allekirjoitti määräykset uusista perusteista 22.12.2014. Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla.

Perusopetuslaki ja -asetus sekä valtioneuvoston asetus (asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja tuntijaosta) velvoittavat Opetushallitusta laatimaan opetussuunnitelman perusteet näissä säännöksissä määrättyjen tehtävien toteuttamiseksi. Opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antamia määräyksiä, joita kunnat ja muut opetuksen järjestäjät ovat velvollisia noudattamaan paikallisia opetussuunnitelmia laatiessaan. Paikalliset opetussuunnitelmat valmistellaan siten, että niiden mukaiseen opetukseen siirtyminen voidaan aloittaa syksyllä 2016.

Opetussuunnitelman perusteiden valmistelu aloitettiin elokuussa 2012 kesällä säädetyn valtioneuvoston asetuksen (422/2012) pohjalta. Perusteet on valmisteltu laajassa yhteistyössä opetuksen järjestäjien, koulujen, opettajankoulutuksen ja tutkimuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Perusteita valmistelleisiin työryhmiin on osallistunut noin 300 henkilöä eri puolilta Suomea. Perusteluonnokset ovat lisäksi olleet sekä opetuksen järjestäjien että kaikkien asiasta kiinnostuneiden kommentoitavina valmistelun aikana kolme kertaa ja lisäksi niistä on pyydetty keskeisten sidosryhmien lausunnot. Kommentteja saapui yhteensä noin 4000 ja lausuntoja 233.

Esiopetus – oppimisen iloa eheällä polulla

Esiopetuksessa uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä jo 1.8.2015 ja viimeistään 1.8.2016.

Perusopetuslain mukaan esiopetuksen tehtävänä on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Vahva lapsikeskeisyys näkyy esiopetuksen kaikissa tavoitteissa.

Esiopetuksen perusteissa korostetaan varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa, oppimisen iloa ja eheytettyä opetusta. Lasten kehityksen ja oppimisen vaihtelu nähdään luonnollisena; lapsilla on oikeus oppia itseään kiinnostavia asioita sekä edetä omaan tahtiin. Perusteet korostavat leikkiä ja muita lasten aktiivista roolia vahvistavia tapoja opetella, kokeilla ja toimia. Rohkaisemalla ja kannustamalla vahvistetaan kunkin lapsen motivaatiota opetella uusia asioita.

Uudet perusteet ovat nykyisiä perusteita tarkemmat, mikä tukee paikallisten opetussuunnitelmien laatimista ja nykyistä tasalaatuisemman esiopetuksen toteuttamista eri kunnissa. Esiopetuksen toimintakulttuurin kehittämisessä otetaan lasten ja huoltajien osallisuus sekä kulttuurinen moninaisuus aiempaa vahvemmin huomioon. Perusteet haastavat esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen ammattilaisia yhteistyöhön lasten ehjän oppimisen polun ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Perusopetus – oppimisen taidot ja kestävä elämäntapa

Perusopetuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien. Opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016, seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 sekä yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019.

Perusopetuksen merkitys koko ikäluokan yhdistävänä ja laajan yleissivistyksen perustan antavana koulutusvaiheena on entisestään vahvistunut. Perusopetuksen perusteet on uudistettu kokonaisuutena siten, että ne vastaavat koulua ympäröivän maailman muuttumisen ja kehittyvän perusopetuksen haasteisiin. Perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan myönteiset tunnekokemukset, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus sekä uutta luova toiminta edistävät oppimista. Jokainen oppilas nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana. Monipuolista oppimista tuetaan niin, että jokainen voi kasvaa täyteen mittaansa. Koulua kehitetään oppivana yhteisönä, joka tarjoaa oppilaille mielekkäitä oppimisympäristöjä sekä kannustavan ja turvallisen kasvun paikan. Se opastaa elämään kulttuurisesti moninaisessa maailmassa kestävällä ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Perusopetuksen perusteiden kokonaisrakenne on muuttunut tuntijaon nivelkohdat paremmin huomioon ottavaksi ja opetuksen yhtenäisyyttä ja eheyttä tukevaksi. Perusteasiakirja jäsentyy neljän kokonaisuuteen, joita ovat kaikkien oppiaineiden opetusta yhdistävät yleiset linjaukset sekä vuosiluokat 1-2, 3-6 ja 7-9. Jokaisessa vuosiluokkakokonaisuudessa käsitellään koulupolun siirtymävaiheiden merkitystä ja kunkin vaiheen erityistä, oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottavaa tehtävää.

Oppiaineosuudet on uudistettu kokonaisuudessaan. Osaamisen tasosta huolehditaan. Opetuksen ja oppimisen tavoitteet määritellään sekä oppiaineittain että oppiaineiden yhteistyönä edistettävälle laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alaisen osaamisen alueita määritellään seitsemän. Ne ovat 1) ajattelu ja oppimaan oppiminen, 2) kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3) itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4) monilukutaito, 5) tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, 6) työelämätaidot ja yrittäjyys sekä 7) osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Oppiaineiden jokaiselle tavoitteelle on kirjoitettu hyvää osaamista kuvaava arviointikriteeri 6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarviointia varten.

Oppiaineiden sisältökuormaa on karsittu. Keskeiset sisältöalueet on kuvattu niin, että niiden määrittely tukee paikallista sisältöjen valintaa ja sisältöjen käsittelyä. Opetuksen tavoitteita on tarkasteltu myös oppimisympäristöjen ja työtapojen, ohjauksen, eriyttämisen ja tuen sekä oppimisen arvioinnin näkökulmista ja tällä tavoin on vahvistettu tukea sekä paikallisten opetussuunnitelmien laadintaan että opettajien työhön.

Uudet perusopetuksen perusteet ovat nykyisiä perusteita tarkemmat. Tekstin selkeydellä ja paikallisen opetussuunnitelman laatimista tukevilla osuuksilla pyritään tukemaan laadultaan yhtenäisemmän perusopetuksen toteuttamista. Opetussuunnitelman perusteet antavat kunnille ja kouluille työkaluja myös opetuksen käytännön toteuttamiseen ja muun muassa kodin ja koulun yhteistyön, oppimisen ja koulunkäynnin tuen, oppilashuollon, oppilaan ohjauksen ja kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kieliin ja kulttuureihin liittyviin kysymyksiin.

Lisäopetus – paremmat edellytykset jatko-opintoihin

Lisäopetus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lisäopetuksen erityisenä tavoitteena on kehittää nuoren valmiuksia uravalintaan, parantaa edellytyksiä jatko-opintoihin sekä edistää elämänhallintataitoja.

Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat uudistuneet huomattavasti nykyisiin perusteisiin verrattuna. Ne on laadittu itsenäiseksi kokonaisuudeksi, lähtökohtana nykyistä vahvemman perustan luominen lisäopetuksen toteuttamiselle. Lisäopetuksella on merkittävä, perusopetuksen päättäneiden opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia vahvistava ja syrjäytymistä ehkäisevä rooli.

Lisäopetuksen perusteissa korostuvat nykyiseen verrattuna laaja-alaisen osaamisen edistäminen osana kaikkien oppiaineiden opetusta, opiskelijoiden osallisuuden ja elämänhallinnan edistäminen, opiskelijakohtaisen suunnittelun ja opiskelijoille laadittavan opiskelusuunnitelman merkitys, opinto-ohjauksen rooli, huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä lisäopetuksen yhteistyö muiden oppilaitosten, työelämän ja muiden toimijoiden kanssa. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen, oppilashuollon ja oppimisen arvioinnin toteuttaminen on linjattu lisäopetusta varten.

Perusteet verkossa:

Perusopetus
Lisäopetus

Esiopetus

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Johtaja Jorma Kauppinen, puh. 029 533 1091
Opetusneuvos Irmeli Halinen, puh. 029 533 1056
Opetusneuvos Erja Vitikka, puh. 029 533 1225
Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, puh. 029 533 1371
Undervisningsråd Christina Anderssén, tel. 029 533 1290

Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Pääjohtaja Aulis Pitkälä allekirjoitti määräykset uusista perusteista 22.12.2014. Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla.

 

FacebookTwitterYouTube