26.1.2015

Esiopetuksesta tavoitteellista ja velvoittavaa

Verkkouutinen 26.1.2015

Perusopetuslakia on muutettu esiopetukseen osallistumisen osalta (12.12.2014 1040/2014). Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (PoL 26a §).

Lakimuutoksella halutaan vahvistaa lasten mahdollisuutta osallistua säännöllisesti ryhmämuotoiseen esiopetukseen sekä turvata lasten oikeus oppimiseen ja oppimisvalmiuksien kehittymiseen ennen perusopetukseen siirtymistä. Esiopetukseen osallistuvat lapset saavat tarvittaessa kasvun ja oppimisen tukea, mikä ehkäisee ennalta myöhempiä oppimisvaikeuksia. Esiopetus tukee myös eri kieli- ja kulttuuritaustan omaavien lasten kielitaidon ja identiteetin kehittymistä sekä samalla laajemmin yhteiskuntaan integroitumista.

Esiopetus on tavoitteellista toimintaa, joka perustuu lainsäädäntöön sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittuun paikalliseen opetussuunnitelmaan. Perusopetusasetuksen mukaan esiopetuksen kesto on vähintään 700 tuntia. Esiopetuksen järjestäjinä ovat pääosin kunnat, joiden on tarjottava esiopetusta alueellaan asuville lapsille. Kunta voi tarjota esiopetusta omana toimintana tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankki esiopetuspalvelut muulta yksityiseltä tai julkiselta palveluntuottajalta. Esiopetusta voivat järjestää myös esiopetukseen järjestämisluvan saaneet yksityiset organisaatiot.

Perusopetusasetus (23 a §) edellyttää huoltajia hakemaan lapselleen esiopetuspaikkaa. Opetuksen järjestäjän tulee etukäteen ilmoittaa huoltajille esiopetuksen järjestämispaikoista, opetuksen alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan esiopetukseen haetaan (9 §). Huoltaja voi valintansa mukaan päättää olla hakematta esiopetukseen. Tällöin huoltajien on perusopetuslain 26 a § mukaisesti pidettävä huolta siitä, että heidän lapsensa osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Valinnan mahdollisuuden vuoksi opetuksen järjestäjien on hyvä tiedottaa huoltajia esiopetuksen tavoitteista ja toiminnasta sekä säännöllisen osallistumisen merkityksestä. Erityisesti eri vähemmistöryhmiin kuuluvien huoltajien on tärkeää saada tietoa esiopetuksesta ja sen merkityksestä lasten kokonaisvaltaiselle oppimiselle ja hyvinvoinnille. Tiedottamisessa on hyvä tehdä yhteistyötä muun muassa neuvolan, sosiaalitoimen ja maahanmuutosta vastaavien paikallisten viranomaisten kanssa. Maahanmuuttajataustaiset lapset voivat osallistua esiopetuksen sijaan tai sen rinnalla perusopetukseen valmistavaan opetukseen, mikäli heidän suomen / ruotsin kielen taitonsa tai muut valmiutensa eivät riitä esiopetusryhmässä toimimiseen.

Laki ei edellytä kuntia valvomaan esiopetukseen hakemista. Esiopetuksen monien myönteisten vaikutusten ja vaikeuksia ennalta ehkäisevän luonteen vuoksi on tärkeää kehittää esiopetuksen laatua lapsilähtöisesti ja tarjota esiopetusta niin, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua siihen sekä tarvitsemaansa päivähoitoon.

Kuntien on huolehdittava siitä, että myös vuorohoitoa tarvitsevilla lapsilla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen. Lasten säännöllisen osallistumisen varmistamiseksi järjestelyistä on hyvä sopia yhteistyössä huoltajien kanssa. Lasten edun näkökulmasta on tärkeää, ettei lasten esiopetus- ja hoitopäivästä tule kohtuuttoman pitkää.

Perusopetuslaki koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia lapsia. Perusopetuslain 25 §:n 2 momentin mukaan niillä lapsilla, joilla ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollisuutta saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa alkaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aiemmin. Mikäli lapselle on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta, hänellä on oikeus aloittaa esiopetus sinä vuonna kun hän täyttää 5 vuotta ja hänen tulee osallistua esiopetukseen sinä vuonna kun hän täyttää 6 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle esiopetukseen osallistuvalle lapselle tehdään erityisen tuen päätös ja hänen opetuksensa järjestetään hänelle laadittavan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelman (HOJKS) mukaisesti.

Perusopetuslain 35 § muutos korostaa esiopetukseen osallistumisen säännöllisyyttä. Osallistumisen säännöllisyys on tärkeää esiopetuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010 ja 2014) määrätään, että opettaja, huoltajat ja esiopetuksen toteuttamiseen osallistuva henkilöstö huolehtivat yhteistyössä lapsen säännöllisestä osallistumisesta. Lasten osallistumista seurataan esiopetuksen yksiköissä. Huoltajat ilmoittavat sairauspoissaoloista sekä pyytävät lupaa muista syistä johtuviin poissaoloihin esiopetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Kunnan esiopetukseen piiriin kuuluvilla yksiköillä sekä järjestämisluvan saaneilla esiopetuksen organisaatioilla on oikeus antaa esiopetuksen opetussuunnitelman mukainen osallistumistodistus. Mikäli lapsi on osallistunut vain osittain vuoden kestävään esiopetukseen, annetaan todistus osallistumisen ajalta. Tieto lapsen kokoaikaisesta tai osittaisesta osallistumisesta esiopetukseen merkitään esiopetuksen / perusopetuksen oppilasrekisteriin. Kunnalla ei ole velvollisuutta antaa todistusta muusta perusopetuslain 26 a §:ssä mainitusta esiopetuksen tavoitteet täyttävästä toiminnasta.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, puh. 029 533 1371

Perusopetuslakia on muutettu esiopetukseen osallistumisen osalta (12.12.2014 1040/2014). Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (PoL 26a §).

 

FacebookTwitterYouTube