25.8.2015

Käsityön opetuksen järjestäminen

Verkkouutinen 9.6.2015

Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden mukaan käsityö-oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Käsityön sekä erityisesti teknisen ja tekstiilityön opetuksen järjestämistä varten on Opetushallituksessa laadittu tukiaineistoa.

Käsityö-oppiaineen luonne

Perusopetuslaki (628/1998) määrittää käsityön perusopetuksessa opetettavaksi oppiaineeksi. Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tekstiilityö ja tekninen työ ovat käsityö-oppiaineen oppisisältöjä.

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käsityö on yksi yhtenäinen oppiaine. Tekstiilityön ja teknisen työn näkökulmat ilmenevät erityisesti oppiaineen työtavoissa.

Käsityö tuntijaossa ja opetussuunnitelman perusteissa

1. Kaikille yhteinen käsityön opetus

Valtioneuvoston asetuksen (422/2012) sisältämän tuntijaon mukaan käsityötä opiskellaan peruskoulussa vuosiluokilla 1-9 yhteensä vähintään 11 vuosiviikkotuntia (vvt).

Vuosiluokilla 1-2 käsityötä on yhteensä vähintään 4 vvt
Vuosilukilla 3-6 käsityötä on yhteensä vähintään 5 vvt
Vuosiluokilla 7-9 käsityötä on yhteensä vähintään 2 vvt
Opetuksen järjestäjä voi osoittaa opetukseen enemmän tunteja, mutta ei voi alittaa vähimmäistuntimäärää.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetusta ja opiskelua ohjaavat paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellyt yhteisen käsityön tavoitteet ja niihin liittyvät sisältöalueet. Opetuksessa käytetään sekä teknisen työn että tekstiilityön työtapoja, oppimisympäristöjä ja materiaaleja.

Yhteisen käsityön opetuksessa oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon ja niitä voidaan painottaa tehtäviä, työtapoja ja materiaaleja sekä oppimisympäristöjä suunniteltaessa. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun lisää opiskelumotivaatiota.

2. Käsityö ja taide- ja taitoaineiden valinnaiset (6 vvt + 5 vvt)

Valtioneuvoston asetus määrää myös yhteisiin taide- ja taitoaineisiin osoitettavista valinnaisista tunneista. Vuosiluokilla 1-6 näitä tunteja on yhteensä vähintään 6 vvt ja vuosiluokilla 7-9 yhteensä vähintään 5 vvt. Opetuksen järjestäjä päättää, miten tuntijaossa määrätyt valinnaiset tunnit käytetään yhteisten taide- ja taitoaineiden eli käsityön, kuvataiteen, musiikin, liikunnan ja kotitalouden opetukseen. Tällöin siis päätetään, paljonko tunteja kuhunkin oppiaineeseen osoitetaan ja mille vuosiluokille tunnit sijoittuvat. Opetuksen järjestäjä voi myös päättää, että nämä tunnit tai osa niistä on oppilaille valinnaisia.

Jos opetuksen järjestäjä haluaa painottaa jonkin taide- ja taitoaineen opetusta, se voi käyttää taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja tämän painotetun opetuksen järjestämiseen. Käsityössä tämä ei tarkoita tuntien jakamista tekstiilityön ja teknisen työn opetukseen, vaan käsityö -oppiaineen painottamista. Painotus syntyy, kun käsityön opetukseen osoitetaan enemmän tunteja kuin valtakunnallinen vähimmäismäärä edellyttää ja samalla oppiaineen opetusta kehitetään esimerkiksi työskentelymenetelmien ja oppimisympäristöjen osalta.

3. Käsityö valinnaisena aineena (9 vvt)

Valtioneuvoston asetuksen sisältämän tuntijaon mukaan oppilaalle valinnaisten aineiden opetukseen osoitetaan vähintään 9 vvt perusopetuksen aikana. Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään oppilaille tarjottavista valinnaisista aineista, joiden joukosta oppilas valitsee omat valinnaiset aineensa kiinnostuksensa mukaisesti.

Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Käsityöhön liittyvä valinnainen aine voi olla nimeltään esimerkiksi tekninen työ, tekstiilityö, teknologia, muoti tai jokin muu käsityön syventävä osaamisalue.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävät asiat

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan paikallisesti päätetään ja opetussuunnitelmaan kirjataan erityisesti seuraavat asiat:

· miten opetustunnit jaetaan vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla

· mitkä ovat oppilaille tarjottavat valinnaiset aineet ja mille vuosiluokille niiden opetus sijoittuu

· mitkä ovat opetuksen mahdolliset painotukset ja miten ne toteutetaan; miten painotus näkyy tuntijaossa sekä opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä

· mitkä ovat kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet

· miten valinnaisten aineiden opinnot arvioidaan (valinnaisten aineiden päättöarviointia koskeva ohje sisältyy opetussuunnitelman perusteiden lukuun 6.5.1 Päättöarvosanan muodostaminen, alempien vuosiluokkien osalta opetuksen järjestäjä päättää, mitkä ovat arviointiperusteet sekä arvioidaanko valinnainen aine sanallisesti vai numeroin).

Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden mukaan käsityö-oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Käsityön sekä erityisesti teknisen ja tekstiilityön opetuksen järjestämistä varten on Opetushallituksessa laadittu tukiaineistoa.

 

FacebookTwitterYouTube