1.6.2015

Kehityskumppanuutta oppimaan

Verkkouutinen 1.6.2015

Opetushallitus on julkaissut oppaan peruskouluille ja lukioille kehityskumppanuuksien rakentamiseen. Opas on syntynyt Opetushallituksen ja ulkoministeriön Koulut kehityskumppaneina (KOMPPI) -yhteistyöhankkeen kokemuksista ja aineistoista.

Opetushallitus on tehnyt yhteistyötä ulkoasiainministeriön kanssa kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen edistämiseksi ja kehittämiseksi vuodesta 1995 lähtien. Meneillään olevan yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmauudistuksen aikana yhteistyö on painottunut tutkimaan, millaista osaamista yhä moninaisempien keskinäisriippuvuuksien maailmassa tarvitaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistukseen valmistauduttaessa Opetushallitus toteutti ulkoasiainministeriön rahoituksella vuosina 2010 – 2011 hankkeen Maailmankansalaisena Suomessa. Hanke auttoi vastaamaan alustavasti kysymykseen, mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee. Hankkeen päätyttyä sen oivalluksia työstettiin niin, että niistä keskeisimpiä voitiin tuoda Opetushallituksen 22.12.2014 vahvistamiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Uusimpana yhteistyön vaiheena ulkoasiainministeriön kanssa on toteutettu Koulut kehityskumppaneina eli KOMPPI-hanke 2013 – 2014. Hankkeen keskeinen tavoite on ollut kartuttaa osaamista kehityskumppanuudesta. Maailmankansalaisen osaamisalueista juuri kehityskumppanuus on ollut vähemmällä huomiolla ja sitä on pidetty myös tänä vuonna päättyvän YK:n vuosituhattavoitekauden osatavoitteista suhteellisesti heikoimmin onnistuneena.

Julkaisu Kehityskumppanuutta oppimassa. Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee kehityskumppanuuksien rakentamiseen? kertoo KOMPPI- hankkeesta ja kokoaa sen keskeiset tulokset. Kehityskumppanuuksia on käytännössä rakentanut 13 peruskoulua ja lukiota eri puolilta Suomea. Koulujen osahankkeissa on kiinnitetty erityistä huomiota kuvalliseen viestintään, oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuteen kansainvälisissä hankkeissa sekä vaikeuksien voittamiseen haastavissa yhteistyön tilanteissa. KOMPPI-hankkeen koulujen kokemuksia on runsaasti myös POLKKA-sivustolla.

Maailmankansalaisen osaaminen on juurrutettu monin tavoin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Työ jatkuu lukion opetussuunnitelman perusteiden päivityksenä ja paikallisten opetussuunnitelmien laadinnassa. KOMPPI-hankkeen julkaisu kuvaa osaltaan, miten koulutuksen ja monimuotoisten kumppanuuksien avulla voidaan edistää oikeudenmukaista ja kestävää elämäntapaa.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, puh. 029 533 1084
Opetusneuvos Paula Mattila, 029 533 1144

Opetushallitus on julkaissut oppaan peruskouluille ja lukioille kehityskumppanuuksien rakentamiseen. Opas on syntynyt Opetushallituksen ja ulkoministeriön Koulut kehityskumppaneina (KOMPPI) -yhteistyöhankkeen kokemuksista ja aineistoista.

 

FacebookTwitterYouTube