31.10.2017

Kuukauden tilasto: Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen saatavuus on kohentunut

Verkkouutinen 31.10.2017

Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämien tietojen mukaan palvelujen saatavuus on kohentunut viime vuosien aikana. Opetushallitus ja THL ovat keränneet vertailukelpoista tietoa peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten arjessa tapahtuvasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä vuodesta 2007 alkaen.

Oppilas- ja opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Keskeisiä toimintoja ovat kouluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologitoiminta sekä opetussuunnitelmien ja koulujen ja oppilaitosten laatimien opiskeluhuoltosuunnitelmien mukainen muu oppilas- ja opiskeluhuolto.

Esitetyt luvut pohjautuvat kouluille tehtyjen kyselyiden tuloksiin.

Terveydenedistämistyö etenee toivottuun suuntaan

Oppilashuollon palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ovat perusopetuksessa kehittyneet positiiviseen suuntaan jokaisella tarkastellulla osa-alueella kouluterveydenhoitajista koululääkäreihin, kun koko maan tuloksia tarkastellaan vuodesta 2009 vuoteen 2015.

Kuvio 1: Oppilashuollon palvelut koko maan osalta vuosina 2009, 2011, 2013 ja 2015

Lähde: TEAviisari - Terveydenedistämisaktiivisuuden voimavarat perusopetuksessa

Vaikka kehityssuunta on oikea, parannettavaa on vielä, sillä harva tarkastelussa ollut palvelu ylsi hyvälle tasolle (75 pistettä tai yli). Lisäksi on hyvä huomioida, että oppilashuollon palvelujen saatavuus saattaa vaihdella alueittain.

Muutos on ollut myönteinen myös lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa tarkasteluvälillä 2012–2016, mutta toisellakin asteella suurin osa palveluista jää alle hyvän tason. Heikoin tilanne on lääkärimitoituksessa.

Kuvio 2: Opiskelijahuollon palvelut lukiokoulutuksessa koko maan osalta vuosina 2012, 2014 ja 2016

Lähde: TEAviisari - Terveydenedistämisaktiivisuuden voimavarat lukiokoulutuksessa

Kuvio 3: Opiskelijahuollon palvelut ammatillisessa koulutuksessa koko maan osalta vuosina 2012, 2014 ja 2016

Lähde: TEAviisari - Terveydenedistämisaktiivisuuden voimavarat ammatillisessa koulutuksessa

Miten tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista kerätään?

TedBM eli ”Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa" kerää tietoa ennen muuta koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollon resursseista ja saatavuudesta. Syksyllä 2016 kerättiin tietoa toisen asteen oppilaitoksista. Tuorein peruskouluja koskeva tiedonkeruu on vuodelta 2015. Tulokset ovat nähtävillä kuntakohtaisesti ja julkaisuluvan antaneiden koulujen osalta myös koulukohtaisesti THL:n ylläpitämässä TEAviisari-verkkopalvelussa.TEAviisarin avulla oppilaitokset voivat kehittää ja arvioida toimintaansa suhteessa muihin oppilaitoksiin.

Kouluterveyskyselyllä kerätään seurantatietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saannista ja tarpeisiin vastaavuudesta. Kouluterveyskyselyllä on kerätty tietoa peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaiden sekä lukion ja ammatillisten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvoinnista joka toinen vuosi jo parinkymmenen vuoden ajan. Vuonna 2017 kyselyssä oli ensimmäisen kerran mukana osio peruskoulun 4. ja 5. luokan oppilaille sekä heidän huoltajilleen. Kyselyn tuloksia voi tarkastella THL:n sivuilla.

Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämien tietojen mukaan palvelujen saatavuus on kohentunut viime vuosien aikana. Opetushallitus THL ovat keränneet vertailukelpoista tietoa peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten arjessa tapahtuvasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä vuodesta 2007 alkaen.

 

FacebookTwitterYouTube