4.3.2016

Läpäisyhanke jäi tavoitteesta - edisti silti hyviä käytäntöjä

Verkkouutinen 3.3.2016

Viisivuotinen valtakunnallinen läpäisyohjelma osoitti, että ammatillisten opintojen keskeyttämisiä voidaan vähentää. Niiden pitäminen tavoitellulla tasolla on kuitenkin vaikeaa.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmassa vuosina 2011-2015 oli mukana 25 hanketta ja 55 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Valtionavustuksia hankkeet saivat neljän vuoden aikana yhteensä 16 miljoonaa euroa.

Vuodenvaihteessa päättynyt ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma pyrki saamaan 65 % opiskelijoista tutkintoputken läpi tavoiteajassa. Tavoitteena oli pienentää ammatillisen koulutuksen keskeyttämislukuja niin, että pahimmillaan 13 prosentin keskeyttämisluvut saataisiin painettua 7 prosenttiin. Tähän pyrittiin hankkeissa monipuolisella keinovalikoimalla, joilla kohennettiin opiskelijoiden elämänhallintataitoja ja kehitettiin opetus- ja opiskelijahuoltohenkilöstön moniammatillista yhteistyötä.

Opetushallituksen tilastoseuranta osoittaa, että keskeyttämiset vähenivät aluksi, mutta kääntyivät jälleen nousuun. Selkeästi alenevaa trendiä ei ohjelmakaudella ole havaittavissa. Tavoitteeksi asetettua 7 prosenttia ei saavutettu, vaan ohjelman päättyessä keskeyttäneitä oli hankeoppilaitoksissa keskimäärin 8,5 prosenttia.

Ohjelman kokonaisvaikutuksista on loppuraportin mukaan vaikea sanoa mitään täsmällistä. Enemmistö hanketoimijoille tehtyyn kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että keskeyttämiset vähenivät ja läpäisy parani. Kuitenkin jopa 48 prosenttia koki, ettei keskeyttämistilanne ole heidän oppilaitoksessaan parantunut. Seurannat osoittavat, että tietyt keskeyttämisen ja läpäisyn rakenteelliset ongelmat ovat säilyneet lähes ennallaan. Jotkut koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet vähentämään keskeyttämistä systemaattisesti, mutta järjestäjien, koulutusalojen ja tutkintojen väliset erot ovat edelleen suuria.

Läpäisyohjelman organisointiin ja toimivuuteen oltiin silti varsin tyytyväisiä. Pidettiin hyvänä sitä, että ohjelma antoi mahdollisuuden kehittää uusia innovaatioita, jotka olisivat muuten jääneet syntymättä. Koettiin myös, että yhteistyö ja kokemusten vaihto toisten hankkeiden kanssa edisti oman projektin tavoitteiden saavuttamista.

Hankkeissa opittiin tunnistamaan keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita, yksilöllistämään heidän tukemistaan, parantamaan opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja luomaan joustavampia opintopolkuja. Koulutuksen järjestäjät katsoivat, että tulosrahoituksella, tutkintorakenteen uudistuksella ja uusilla yhteistyön muodoilla on positiivinen yhteys läpäisyn paranemiseen.

KUVA: Olli Häkämies/Opetushallitus

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi, puh. 029 533 1174

Julkaisuja:
Sakari Ahola, Loretta Saikkonen, Laura Valkoja-Lähteenmäki: Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Arviointiraportti. Opetushallitus.
Marika Koramo, Jukka Vehviläinen: Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Raportit ja selvitykset 2015:3. Opetushallitus.
Jukka Vehviläinen: Läpäisyn tehostamisohjelman historiikki – muistikuvia ja hyviä käytäntöjä.

Julkaisut verkossa

Viisivuotinen valtakunnallinen läpäisyohjelma osoitti, että ammatillisten opintojen keskeyttämisiä voidaan vähentää. Niiden pitäminen tavoitellulla tasolla on kuitenkin vaikeaa.

 

FacebookTwitterYouTube