14.9.2017

Opetushallitus kokosi kouluille materiaalia väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn tueksi

Verkkouutinen 14.9.2017

Väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyVäkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä eli ääriajattelua voidaan parhaiten torjua ennaltaehkäisevällä työllä. Siinä koululla ja opetustoimella on muiden toimijoiden ohella merkittävä rooli. Opetushallituksen Edu.fi-sivustolle on koottu ajankohtaista taustatietoa väkivaltaisesta ekstremismistä, tietoa sen ehkäisystä sekä erilaisia aineistoja opettajien ja koulun johdon tueksi.

Väkivaltainen ekstremismi ei ole ainoastaan Suomen, Pohjoismaiden tai Euroopan haaste, vaan se koskettaa koko maailmaa. Ääriajattelu myös muuttaa jatkuvasti muotoaan, joten myös Opetushallituksen sivustoa täydennetään sekä kotimaisella että kansainvälisellä aineistolla sitä mukaa, kun uutta tietoa saadaan ja uusia hyviä käytänteitä kehitetään.

Väkivaltainen ekstremismi tarkoittaa sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen. Äärimmillään radikalisoituminen voi johtaa terroristisiin tekoihin. Vihapuhe, rasismi ja väkivaltainen ääriliikehdintä on lisääntynyt eri puolilla Eurooppaa. Suomessa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin uhka on Sisäministeriön arvion mukaan edelleen pieni. Se on kuitenkin kasvanut viime vuosina.

Koulun tarjottava turvallinen paikka oppimiselle

Opetushallitus korostaa muiden pohjoismaiden tavoin sitä, että koulun perustehtävä on tarjota lapsille ja nuorille turvallinen paikka laadukkaalle oppimiselle ja vastata siitä, että kaikkien oppilaiden tarpeista huolehditaan mahdollisimman hyvin. Hyvä itsetunto, yhteisöön kuulumisen tunne ja kokemus aidoista vaikuttamismahdollisuuksista suojaavat syrjäytymiseltä. Yksikään oppilas ei saa jäädä huomaamatta ja jokaiseen haasteeseen tartutaan välittömästi myös silloin, kun oppilas mahdollisesti on syrjäytymässä, radikalisoitumassa tai ajautumassa muihin ongelmiin. Toimiva monialainen oppilas- ja opiskelijahuolto on keskeisessä asemassa ennaltaehkäisyssä.

Opettajien tehtävä on tarjota mahdollisuudet oppimiselle, mutta tämän lisäksi heillä tulee olla perustiedot väkivaltaisesta ekstremismistä. Opettajat tarvitsevat ymmärrystä eri käsitteistä, tietoa radikalisoitumisen mahdollisista merkeistä ja syistä sekä median vaikutuksesta. Kasvattajilla tulee ennen kaikkea olla käytännön työkaluja ja varmuus keskustelujen käymiseen myös kiistaa herättävistä aiheista lasten ja nuorten kanssa. Nuori haluaa tuntea, että häntä kuunnellaan, ymmärretään ja tuetaan – ja ettei häntä uhata.

Koulussa väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn kannalta on keskeistä, että lapset ja nuoret omaksuvat demokraattisen kansalaisuuden osaamistekijöitä, kuten avointa mieltä, uteliaisuutta, halua ymmärtää toista sekä demokraattisen väittelyn ja rauhanomaisen konfliktinratkaisun taitoja. Myös kriittisen ajattelun taidot, kuten kyky erottaa tieto näkemyksistä, ovat tärkeitä. Koulun opetus perustuu tieteelliseen tietoon ja koululla on tärkeä rooli siinä, että lapset ja nuoret oppivat pohtimaan asioita monipuolisesti sekä perustelemaan omat mielipiteensä. Tärkeää on tiedostaa, että kaikki kannanotot eivät ole yhtä hyviä, sekä oppia perustelemaan omat mielipiteet paikkansa pitävillä tiedoilla.

Uudet opetussuunnitelman perusteet, niiden arvopohja, työtavat, tavoitteet ja sisällöt luovat luonnollisen lähtökohdan vähentää normaalilla koulutyöllä myös väkivaltaisen ekstremismin syntymisen riskejä. Viime keväänä Opetushallitus julkaisi oppaan Rakentavaa vuorovaikutusta – opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn. Syksyn aikana opas päivitetään ja lisäksi julkaistaan Euroopan neuvoston kaksi aihepiiriin liittyvää aineistoa. Verkkosivuilla on myös linkkejä käynnissä oleviin opettajien täydennyskoulutushankkeisiin sekä kansainvälisiin projektirahoituskanaviin.

Linkki oppaaseen

Linkki sivustoon

Lisätietoja:

Opetusneuvos Maria Edel
Opetusneuvos Satu Elo
Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä

Väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä eli ääriajattelua voidaan parhaiten torjua ennaltaehkäisevällä työllä. Siinä koululla ja opetustoimella on muiden toimijoiden ohella merkittävä rooli. Opetushallituksen Edu.fi-sivustolle on koottu ajankohtaista taustatietoa väkivaltaisesta ekstremismistä, tietoa sen ehkäisystä sekä erilaisia aineistoja opettajien ja koulun johdon tueksi

 

FacebookTwitterYouTube