24.8.2016

Opetushallitus muistuttaa koulukuvausten järjestämisen hyvistä periaatteista

Verkkouutinen 24.8.2016

Julkisuudessa esillä olleisiin tapauksiin viitaten Opetushallitus muistuttaa koulutuksen järjestäjiä, vanhempainyhdistyksiä ja kuvaamoja koulukuvausten järjestämisestä koskevasta suosituksesta.

Opetushallitus laati suosituksen vuonna 2011 yhteistyössä Suomen Kuntaliitto ry:n, Suomen Rehtorit ry:n ja Suomen Vanhempainliitto ry:n kanssa. Sen tavoitteena on lisätä kuvauksiin liittyvien menettelyiden avoimuutta, vakiinnuttaa hyviä käytäntöjä sekä varmistaa, että huoltajat voivat ostaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koulukuvia.

Lainsäädäntö ei velvoita koulua kuvausten järjestämiseen, mutta kuvausten voidaan katsoa olevan sellaista koulun yhteistä toimintaa, johon voidaan käyttää myös koulun työaikaa. Kuvien myyminen ja ostaminen on kuvaamon ja huoltajien välinen oikeustoimi. Kuvien ostaminen on huoltajille vapaaehtoista.

Oppilaiden huoltajia tai heidän edustajiaan on kuultava ennen kuin sopimuksen tekotavasta päätetään. Kuvahankinnan tekemistä varten julkaistaan avoin tarjouspyyntö, jolloin tarjouksen jättäminen on mahdollista kaikille halukkaille kuvaamoille, tai pyydetään tarjouksia kahdelta tai useammalta kuvaamolta. Tarjouspyynnössä tulee mainita, mitä vertailuperusteita, kuten kuvien laatua, hintaa ja kuvausjärjestelyitä, kuvaamon valinnassa käytetään. Tarjouksia vertailtaessa merkitystä tulee antaa vain ennalta ilmoitetuille valintaperusteille.

Sopimuksen valmisteluun tai tekemiseen osallistuvat henkilöt eivät saa vastaanottaa kuvaamoilta vieraanvaraisuutta, joka ylittää tavanomaisen tason, eivätkä muutoinkaan toimia siten, että heidän puolueettomuutensa vaarantuu. Kuvausten järjestämisestä ei yleensä aiheudu lisämenoja koululle tai koulun ulkopuoliselle taholle eikä kuvaamolta tule ottaa vastaan esimerkiksi laskennallisia järjestelykorvauksia eikä kylkiäisenä annettavia tavaralahjoja. Mahdollisten lisäkustannusten korvaamisen tulee perustua todellisiin lisämenoihin tai koulutilojen vuokraamisessa ulkopuolisilta yleisesti perittävään vuokratasoon (taksaan).

Myös ylimmät laillisuusvalvojat, apulaisoikeuskansleri ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat ratkaisuissaan kiinnittäneet huomiota koulukuvausten järjestämisessä noudatettaviin hyvän hallinnon periaatteisiin.

Suositus koulukuvausten järjestämisestä

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Kouluneuvos Ulla Vanttaja, puh. 029 533 1218

Julkisuudessa esillä olleisiin tapauksiin viitaten Opetushallitus muistuttaa koulutuksen järjestäjiä, vanhempainyhdistyksiä ja kuvaamoja koulukuvausten järjestämisestä koskevasta suosituksesta.

 

FacebookTwitterYouTube