3.10.2017

Osaamisen ennakointifoorumi kartoitti eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä tulevaisuudesta

Verkkouutinen 3.10.2017

Osaamisen ennakointifoorumin verkkopaneelin avulla kartoitettiin työelämän ja koulutuksen asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miltä yhteiskunta, työelämä ja ihmisten arki näyttävät vuonna 2035. Paneelin tulokset luovat pohjaa tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnille.

Kesän aikana toteutettu eDelfoi-paneeli suunnattiin Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmien jäsenille ja varajäsenille sekä ohjausryhmän jäsenille eli runsaalle 300 henkilölle. Osallistumisaikaa oli kolme viikkoa. Osanotto oli aktiivista: Kolme neljästä mukaan kutsutuista osallistui paneeliin. Kommentteja kertyi noin 1 600. Voidaankin sanoa, että paneeli antaa kattavan kuvan Osaamisen ennakointifoorumin näkemyksistä.

eDelfoi-paneelissa vastaajat tarkastelivat erilaisia muutosilmiöitä – megatrendejä, drivereita, trendejä ja signaaleja. Paneelissa esitettiin yhteensä 49 tulevaisuusväitettä, joiden voimakkuutta, muutossuuntaa, todennäköisyyttä ja toivottavuutta vastaajat arvioivat erilaisilla asteikoilla. Lisäksi osallistujat perustelivat valintojaan ja kommentoivat muiden panelistien näkemyksiä.

Tietoa tulevan vaalikauden päätöksenteon tueksi

Paneeli on osa Opetushallituksen ennakoinnin perusprosessia, jonka avulla tuotetaan tietoa siitä, tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeista 10–15 vuoden tähtäimellä. Ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakointitiedon perusteella päätetään muun muassa siitä, miten paljon uusia opiskelijoita eri koulutusaloille otetaan ja mihin suuntaan eri alojen koulutusta kehitetään, jotta työelämä saa käyttöönsä tarvitsemansa osaajat ja opinnoista valmistuvat työllistyvät.

Ennakoinnin perusprosessissa tietoa tuotetaan samanaikaisesti kaikilta koulutusaloilta. Prosessi kestää kokonaisuudessaan noin kaksi vuotta. Nyt meneillään olevan ennakoinnin tulokset valmistuvat vuonna 2019 ja ovat käytössä tulevaa vaalikautta varten. Tietoa tuotetaan ja tuloksista viestitään kuitenkin koko prosessin ajan.

Syksyn 2017 aikana eDelfoi-panelistien näkemysten pohjalta rakennetaan skenaarioaihiot, joita käsitellään ja jatkojalostetaan Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisessä työpajassa marraskuussa. Tammikuussa 2018 toteutetaan ennakointiryhmäkohtainen eDelfoi, jonka tulokset täydentävät yhteistä tulevaisuusnäkemystä toimialakohtaisella ja temaattisella tulevaisuustiedolla.

Lue lisää

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Osaamisen ennakointifoorumin kuuluu yhdeksän ennakointiryhmää, jotka edustavat eri aloja. Ryhmien tehtävänä on ennakoida ja kehittää koulutusta. Ennakointiryhmissä ovat edustettuina pääasiallisesti työelämän ja koulutuksen edustajia, ja ne on nimetty vuosille 2017–2020. Osaamisen ennakointifoorumi jatkaa aiemmin koulutustoimikunnissa tehtyä työtä.

Osaamisen ennakointifoorumin verkkopaneelin avulla kartoitettiin työelämän ja koulutuksen asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miltä yhteiskunta, työelämä ja ihmisten arki näyttävät vuonna 2035. Paneelin tulokset luovat pohjaa tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnille.

 

FacebookTwitterYouTube