27.11.2017

Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisessä työpajassa keskiössä skenaariotyö

Verkkouutinen 27.11.2017

TyöpajatyöskentelyäTyöelämän ja koulutuksen asiantuntijat pohtivat Osaamisen ennakointifoorumin työpajassa tulevaisuuskuvaa 2030-luvulle. Lähtökohtana oli neljä erilaista näkymää eli skenaariota tulevaisuudesta. Lisäksi pohdittiin eri alojen työvoiman tarvetta. Työpajaan osallistui 140 asiantuntijaa.

”On hyvin tärkeää, että meillä on olemassa laaja-alainen, asiantunteva ja aktiivinen joukko, joka vie Osaamisen ennakointifoorumin toimintaa eteenpäin ja vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä”, totesi opetusneuvos Kari Nyyssölä Opetushallituksesta.

Marraskuun alussa järjestetyssä työpajassa keskityttiin skenaariotyöhön, joka pohjustaa osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia. Aluksi käytiin läpi eDelfoi-paneelin pohjalta rakennettuja skenaarioaihioita. Nykytilannetta korostava skenaario nojautuu vahvaan kansallisvaltioon ja nykyisiin toimintatapoihin, joita pidetään parhaana välineenä jatkaa tasapainoista kehitystä. Kasvua korostavassa skenaariossa tulokset, kilpailukyky ja tuottavuus ovat keskiössä. Tässä skenaariossa tukeudutaan vahvaan Euroopan unioniin, jota turvaa pienen maan edut maailmamarkkinoilla.
Kolmannessa skenaarioissa ympäristömuutos on vienyt Suomen tilanteeseen, jossa ympäristö ja talous on sovitettu yhteen kuitenkin niin, että ekologia määrittää ekonomian. Neljännessä skenaariossa ollaan hajoavien valtioiden vaiheessa, jossa maailmaa organisoidaan alueiden ja niiden välille syntyneiden verkostojen johdolla.

Skenaarioaihioita esitelleet Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy:stä totesivat, että mikään näistä skenaarioista ei tule toteutumaan sellaisenaan, mutta jonkinlaisia yhdistelmiä niistä voi mahdollisesti toteutua.

Kasvua palvelusektorille ja rakentamiseen

Työpajassa tarkasteltiin myös VTT:n tuottamaa kolmea toimialaennustetta, joissa ennakoidaan työvoiman tarvetta eri toimialoilla aina vuoteen 2040 asti. Vastuullinen tutkija, dosentti Juha Honkatukia korosti työvoiman tarjonnan merkitystä talouden skenaarioiden rakentamisessa: ”Kansantalouden tuotantopotentiaali määräytyy sekä teknologian kehittymisestä seuraavasta tuottavuuskasvusta, investointikyvystä että käytettävissä olevasta työpanoksesta.”

Niin sanotun perusskenaarion mukaan työvoiman tarve kasvaa muun muassa palvelusektorilla ja rakentamisessa. Laskua on puolestaan kaupan alalla ja julkisissa palveluissa. Perusskenaarion olettamuksena on, että työikäisen väestön ikääntyminen heikentää kasvupotentiaalia, mutta toisaalta eläkeuudistus, kilpailukykypaketti ja SOTE-uudistus parantavat tilannetta. Kauhuskenaariossa puolestaan nämä uudistukset eivät toteudu, jolloin bruttokansantuote jää huomattavasti alemmaksi perusskenaariosta. Teknologiaskenaariossa keinoäly nostaa tuottavuutta koko taloudessa ja palveluvienti kasvaa perusskenaariota nopeammin.

Työ jatkuu ennakointiryhmäkohtaisissa työpajoissa

Asiantuntijat työskentelivät neljässä ryhmässä, joista kukin jatkojalosti ja kirkasti yhtä skenaarioista. Skenaarioita tarkasteltiin myös työvoimatarpeen näkökulmasta. Näin työpajassa yhdistettiin laadullista ja määrällistä ennakointia, mikä on Osaamisen ennakointifoorumin keskeinen tavoite.

Työskentely ryhmissä oli aktiivista ja tuotteliasta. Prosessi tuotti huomattava määrän näkemyksiä ja ajatuksia. Niiden pohjalta valmistellaan pohjamateriaalia toiseen työpajaan, jossa skenaarioita tarkastellaan ennakointiryhmäkohtaisesti. Seuraavissa työpajoissa keskitytään talouteen, toimintaan ja työelämään, osaamis- ja koulutustarpeisiin sekä koulutuksen ja osaamisen kehittämisehdotuksiin. Kaikkiaan ennakointiprosessi käsittää viisi työpajaa, joista viimeinen on keväällä 2019.

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Osaamisen ennakointifoorumin kuuluu yhdeksän ennakointiryhmää, jotka edustavat eri aloja. Ryhmien tehtävänä on ennakoida ja kehittää koulutusta. Ennakointiryhmissä ovat edustettuina pääasiallisesti työelämän ja koulutuksen edustajia, ja ne on nimetty vuosille 2017–2020. Osaamisen ennakointifoorumi jatkaa aiemmin koulutustoimikunnissa tehtyä työtä.

Lisätietoja

Työelämän ja koulutuksen asiantuntijat pohtivat Osaamisen ennakointifoorumin työpajassa tulevaisuuskuvaa 2030-luvulle. Lähtökohtana oli neljä erilaista näkymää eli skenaariota tulevaisuudesta. Lisäksi pohdittiin eri alojen työvoiman tarvetta. Työpajaan osallistui 140 asiantuntijaa.

 

FacebookTwitterYouTube