3.5.2018

Taide- ja taitoaineissa annetaan ensimmäiset päättöarvioinnit uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaan – tutustu tukimateriaaliin

Taide- ja taitoaineissa annetaan ensimmäiset päättöarvioinnit uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaan – tutustu tukimateriaaliinUudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 7. vuosiluokilla viime syksynä. Paikallisesta tuntijaosta ja oppilaiden omista valinnoista riippuen osa yläkoululaisista saa päättöarvioinnin joissakin taide- ja taitoaineissa jo tänä keväänä, osa vasta myöhemmin. Opetushallitus on tuottanut opettajille esimerkkejä ja ohjeita päättöarvioinnin tueksi.

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 7. vuosiluokalla syksyllä 2017. Paikallinen tuntijako ja mahdolliset oppilaiden omat valinnat vaikuttavat siihen, milloin oppilaille annetaan päättötodistukseen tuleva arvosana eri taide- ja taitoaineissa.

Kaikille yhteisiä taide- ja taitoaineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. Osa oppilaista saa päättöarvosanan joissakin näistä aineissa jo tänä keväänä. Joidenkin taide- ja taitoaineiden opiskelu sen sijaan jatkuu edelleen, ja niiden osalta päättöarviointi tehdään vasta tulevina vuosina.

Päättöarviointi annetaan, kun yhteisenä opetettavan oppiaineen opiskelu päättyy

Perusopetuksen taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien käyttö ja arviointi ovat pohdituttaneet monia opettajia ja opetuksen järjestäjiä. Kysymyksiä on herännyt erityisesti vuosiluokkiin 7–9 liittyen, koska näillä vuosiluokilla taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat uusi asia.

Opetuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmassaan vuosiluokkien 7–9 taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien (ePerusteet) käytöstä (paikallinen tuntijako vuosiluokittain). Käyttötavasta riippumatta taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat aina näiden oppiaineiden yhteiseen oppimäärään kuuluvia tunteja. Ne ovat eri asia kuin valinnaiset aineet (ePerusteet).

Jokaisen taide- ja taitoaineen oppimäärä muodostuu oppiaineen kaikille oppilaille kuuluvasta yhteisten tuntien vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista: oppiaineen vähimmäistuntimäärä + (mahdolliset) taide- ja taitoaineiden valinnaiset = oppiaineen oppimäärän kokonaistuntimäärä.

Päättöarviointi annetaan, kun opiskelija on opiskellut oppiaineen kokonaistuntimäärän.

Kaksi kuvitteellista esimerkkiä

Toimivan kunnassa on päätetty, että taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit jaetaan näiden oppiaineiden kesken osoittamalla paikallisessa tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti kuhunkin taide- ja taitoaineeseen. Tässä ratkaisussa kunkin taide- ja taitoaineen opinnot päättyvät jokaisen oppilaan kohdalla samaan aikaan kunnan tuntijaon mukaisesti.

Toinen opetuksen järjestäjä, Taitavan kunta on päättänyt sijoittaa vuosiluokille 7‒9 osoitetut musiikin, kuvataiteen, käsityön ja kotitalouden vähimmäistuntimäärät 7. vuosiluokalle. Liikunnan vähimmäistuntimäärä on jaettu vuosiluokille 7, 8 ja 9.
Taide- ja taitoaineiden viidestä valinnaisesta tunnista yksi vuosiviikkotunti on Taitavan kunnassa sijoitettu käsityöhön seitsemännelle vuosiluokalle. Loput neljä vuosiviikkotuntia kunta on jättänyt oppilaan valittavaksi siten, että oppilas voi ottaa kaksi vuosiviikkotuntia yhtä taide- ja taitoainetta 8. vuosiluokalla ja kaksi tuntia jotain toista taide- ja taitoainetta 9. vuosiluokalla.

Taitavan kunnan perusopetuksen tuntijako

7. vuosiluokka

8. vuosiluokka

9. vuosiluokka

Musiikki

2

Kuvataide

2

Käsityö

2 + 1 = 3

Liikunta

2

3

2

Kotitalous

3

Taide- ja taitoaineiden

valinnaiset tunnit – oppilaan valintana

2

2


Taitavan kunnan seitsemännen vuosiluokan oppilaat Pekka, Ella ja Jukka ovat tehneet taide- ja taitoaineiden valintansa tulevia vuosiluokkia varten. Alla olevassa taulukossa ovat Pekan, Ellan ja Jukan taide- ja taitoaineiden valinnat ja kuvaus siitä, miten päättöarviointi ajoittuu heidän kohdallaan.

8. vuosiluokan valinta

9. vuosiluokan valinta

Päättöarvioinnin ajoittuminen
eri taide- ja taitoaineissa

Pekka

Musiikki (MU)

Kuvataide (KU)

  • KÄ ja KO päättöarviointi 7. vuosiluokalla
  • MU päättöarviointi 8. vuosiluokalla
  • KU ja LI päättöarviointi 9. vuosiluokalla

Ella

Liikunta (LI)

Kotitalous (KO)

  • MU, KU ja KÄ päättöarviointi 7. vuosiluokalla
  • LI ja KO päättöarviointi 9. vuosiluokalla

Jukka

Kotitalous (KO)

Käsityö (KÄ)

  • MU ja KU päättöarviointi 7. vuosiluokalla
  • KO päättöarviointi 8.vuosiluokalla
  • KÄ ja LI päättöarviointi 9. vuosiluokalla

Mikäli Pekka, Ella ja Jukka valitsevat vuosiluokilla 7‒9 opiskeltavakseen alle 2 vuosiviikkotunnin laajuisen, sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen, joka katsotaan jonkin yhteisen oppiaineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi vielä korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa.

Päättöarvosanan muodostaminen (ePerusteet), Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Päättöarvioinnin tukimateriaalit löytyvät Edu.fistä

Opetussuunnitelmauudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut tukea opettajan arviointityötä ja arvioinnin yhdenvertaisuutta. Siksi opetussuunnitelman perusteissa oppiaineen tavoitteet ja arvioinnin kriteerit on kytketty toisiinsa aiempaa selkeämmin. Lisäksi eri oppiaineisiin on laadittu päättöarvioinnin tukimateriaalit, joissa kuvataan, mikä osaamisessa muuttuu, kun oppilaan osaaminen jää alle ja ylittää arvosanan 8 edellyttämän osaamisen.

Oppiaineiden päättöarviointia koskevat ja muut tukimateriaalit löytyvät Edu.fi-verkkosivuilta kunkin oppiaineen kohdalta. Niistä on toivottavasti apua, kun taide- ja taitoaineiden opettajat tänä keväänä arvioivat ensimmäistä kertaa oppilaiden osaamista uusia päättöarvioinnin kriteerejä käyttäen.

Taide- ja taitoaineiden päättöarvioinnin tukimateriaalit (pdf):

Muut taide- ja taitoaineiden tukimateriaalit (edu.fi):

Lisätietoja

Opetusneuvos Mikko Hartikainen, puh. 029 533 1058, (kuvataide)
Opetusneuvos Eija Kauppinen, puh. 029 533 1090, (musiikki)
Opetusneuvos Marjaana Manninen, puh. 029 533 1142, (kotitalous ja käsityö)
Opetusneuvos Matti Pietilä, puh. 029 533 1172, (liikunta)

Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 7. vuosiluokilla viime syksynä. Paikallisesta tuntijaosta ja oppilaiden omista valinnoista riippuen osa yläkoululaisista saa päättöarvioinnin joissakin taide- ja taitoaineissa jo tänä keväänä, osa vasta myöhemmin. Opetushallitus on tuottanut opettajille esimerkkejä ja ohjeita päättöarvioinnin tueksi.

 

FacebookTwitterYouTube