5.11.2015

Tietoa kunnille turvapaikanhakijoiden vastaanotosta

Verkkouutinen 23.9.2015

Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja Kuntaliitto ovat lähettäneet Suomen kunnille 21.9. kirjeen, jossa annetaan tietoa kansainvälistä suojelua hakevien ja oleskeluluvan saaneiden henkilöiden vastaanotosta.

Kirjeen liitteenä olevassa informaatiopaketissa annetaan lisätietoja sekä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta että myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeisestä kuntaan muutosta.

Seuraavaan on poimittu tietopaketin varhaiskasvatusta ja esi- ja perusopetusta koskevat kohdat.

Varhaiskasvatus ja esi- ja perusopetus vastaanottovaiheessa

Kunnan velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta koskee kaikkia kunnan alueella asuvia lapsia, myös kansainvälistä suojelua hakevia. Lisäksi kunnan on kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa huolehdittava varhaiskasvatuksen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle henkilölle kuin kunnan asukkaalle. Kunta voi perusopetuslain 5 §:n mukaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Kunnalla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta valmistavan opetuksen järjestämiseen, mutta kunta voi sitä itsenäisesti omalla päätöksellään järjestää. Vaikka valmistavan opetuksen järjestämiseen ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta, on se lähes aina välttämätöntä, jotta turvapaikanhakijalapsi saisi riittävät edellytykset osallistua varsinaiseen perusopetukseen.

Varhaiskasvatus ja esi- ja perusopetus kuntaan muuttovaiheessa

Kunnan on huolehdittava varhaiskasvatuksen järjestämisestä asukkailleen sisällöltään sellaisena ja siinä laajuudessa kuin varhaiskasvatuslaissa säädetään, myös kunnassa asuville maahanmuuttajille. Oikeus varhaiskasvatukseen on pääsääntöisesti lapsilla, jotka eivät ole oppivelvollisuusikäisiä.

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä tätä edeltävänä vuonna esiopetusta. Esi- ja perusopetuksen lisäksi on mahdollista järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta, jonka aikana oppilaalla on tavoitteena saavuttaa sellaiset kielelliset ja muut valmiudet, että hän voi tämän jälkeen siirtyä perusopetukseen. Oppilaita integroidaan koulun toimintaan valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Maahanmuuttajat kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmässä

Maahanmuuttajataustaisen väestön osuus kunnan väestöstä vaikuttaa kunnan valtionosuuden määrään. Maahanmuuttajille kohdennettu kriteeri valtionosuusjärjestelmässä tarkoittaa vieraskielisyyskerrointa, joka lisää kunnan saamaa valtionosuutta. Lisäksi valtio on velvollinen maksamaan opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen, jos esi- ja perusopetusta saavalla 6―15-vuotiaalla tai muulla kotikuntakorvauksen piiriin kuuluvalla oppivelvollisella oppilaalla ei ole kotikuntalain mukaista kotikuntaa Suomessa. Jos oppilaalla on kotikunta Suomessa, kunta saa rahoituksen ikäluokkaperusteisesti.

Valtion maksamien korvausten lisäksi kuntien on varauduttava siihen, että kotouttamistyöhön voidaan tarvita myös muuta kunnan rahoitusta.

Maahanmuuttajat opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmässä

Opetuksen järjestäjälle myönnetään maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen rahoitusta vuonna 2015 n. 15 100 euroa oppilasta kohden.

Valmistavan opetuksen rahoitus määräytyy varainhoitovuoden aikana oppilasta kohden määrättyjen yksikköhintojen ja edeltävän vuoden 20.9. oppilasmäärien tulojen summasta. Varainhoitovuoden rahoitus tarkistetaan varainhoitovuoden ja sitä edeltävän vuoden 20.9. oppilasmäärien keskiarvon mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla rahoituslain muutos, joka mahdollistaisi rahoituksen myöntämisen myös oppilaista, joille järjestetään opetusta ajanjaksona, joka ei osu laissa säädettyihin laskentapäiviin. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kuluvan syksyn aikana.

Grahn-Laasonen: ” Oikeus esi- ja perusopetukseen myös turvapaikkaa hakevilla”

- Suomella on velvollisuus auttaa suojelun tarpeessa olevia ja hätää kärsiviä. Oikeus esi- ja perusopetukseen koskee myös turvapaikanhakijoita ja turvapaikan saaneita lapsia - kuten kaikkia muitakin oppivelvollisuusikäisiä, muistuttaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Opetus- ja kulttuuriministeriön mediatiedotteessa 22.9.2015.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kuntia turvapaikanhakijoiden vastaanotossa. Esi- ja perusopetuksen lisäksi kunnan on tarvittaessa järjestettävä varhaiskasvatusta. Kunnat voivat myös järjestää perusopetukseen valmistavaa koulutusta turvapaikanhakijoille.

Valmistavan opetuksen lopullinen rahoitus on määräytynyt varainhoitovuoden ja sitä edeltävän vuoden 20.9. oppilasmäärien keskiarvon mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla rahoituslain muutos, joka mahdollistaisi rahoituksen myöntämisen myös oppilaista, joille järjestetään opetusta ajanjaksona, joka ei osu laissa säädettyihin laskentapäiviin. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kuluvan syksyn aikana.

- Kunnat ovat toivoneet tukea turvapaikanhakijoiden kouluttamiseen ja auttamiseen. Rahoituslain muutos on tässä ensimmäinen askel. Koulutus on monesti paras keino oppia kieli ja kotoutua osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on aloitettu varautuminen siihen, että turvapaikanhakijoiden määrä edelleen kasvaa, samoin kuin tarve turvapaikan saaneiden koulutuspolkujen tukemiseen ja kieltenopetukseen, sanoo Grahn-Laasonen.

Lisätietoa Opetushallituksen verkkopalveluissa:

Eri kouluasteiden ja koulutusmuotojen opetussuunnitelman perusteet

Valmistavan opetuksen esite

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Förberedande undervisning

Perusopetukseen valmistava opetus (maksullinen julkaisu)

Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Opetushallituksen tuottamat kirjamateriaalit

Digitaaliset oppimateriaalit

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Maahanmuuttovirasto

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamissivusto

Suomen kielen kursseja

Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja Kuntaliitto ovat lähettäneet Suomen kunnille 21.9. kirjeen, jossa annetaan tietoa kansainvälistä suojelua hakevien ja oleskeluluvan saaneiden henkilöiden vastaanotosta.

 

FacebookTwitterYouTube