19.3.2018

Työryhmä ehdottaa uusia keinoja kiusaamisen ehkäisyyn ja koulurauhan edistämiseen

Poikia päiväkodin jumppasalissa.Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on selvittänyt keinoja ehkäistä ja puuttua kiusaamisen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä edistää koulurauhaa. Työryhmä luovutti toimenpide-ehdotuksia sisältäneen raporttinsa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 16. maaliskuuta.

Työryhmän ehdotusten tavoitteena on taata jokaisen lapsen ja nuoren turvallisuus ja hyvinvointi hänen osallistuessaan varhaiskasvatukseen, opetukseen tai koulutukseen.

─ Kiusaaminen ja yksinäisyys ovat kipeitä, satuttavia ja edelleen valitettavan yleisiä ongelmia kouluissa ja vapaa-ajalla. Kiusaamisen ja yksinäisyyden kokemukset ovat merkittäviä riskitekijöitä syrjäytymisen taustalla. Meidän aikuisten velvollisuus on etsiä keinoja ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamiseen tehokkaammin, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Grahn-Laasonen pitää tärkeänä työryhmän esitystä siitä, että kiusaamisen ehkäisemisessä katse käännetään jo varhaisiin vuosiin.

─ Tutkijat puhuvat yhdellä suulla, että jo varhaiskasvatuksessa aloitettu ennaltaehkäisevä työ vähentää ongelmien syntymisen todennäköisyyttä. Kiusaamista tulee ehkäistä jo päiväkodeissa.

Kiusaamisen ehkäiseminen ja työrauhan edistäminen kytkeytyvät toimintakulttuurin kehittämiseen

Työryhmän esityksen mukaan varhaiskasvatuslakiin tulisi kirjata se, että lasta pitää suojella kiusaamiselta, väkivallalta ja muulta häirinnältä. Lisäksi työryhmä esittää, että varhaiskasvatuksessa käynnistettäisiin lasten sosioemotionaalista kehitystä tukeva ja kiusaamista ehkäisevä kehittämis- ja tutkimushanke. Vuoden 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttävät myös vanhempien mukaan ottamista koulu- ja päiväkotiyhteisöissä, kun rakennetaan turvallista ja yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Varhaiskasvatusvaiheen merkitystä painottaa myös opetusneuvos Kristiina Laitinen, joka on ollut työryhmässä Opetushallituksen edustajana.

– Varhaiskasvatuksella on erityinen merkitys lapsen tunnetaitojen vahvistamisen ja varhaisen puuttumisen näkökulmasta. Tästä syystä varhaiskasvatuslakiin esitetyt kirjaukset ovat perusteltuja.

Työryhmä esittää, että Suomeen perustettaisiin kiusaamisen ehkäisemisen sekä hyvinvointia ja työrauhaa lisäävien menetelmien kansallinen arviointielin, jonka tehtävänä olisi levittää tietoa vaikuttavista menetelmistä. Se kokoaisi kasvattajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille luotettavaa, ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa siitä, millaisilla menetelmillä hyvinvointia ja työrauhaa voidaan edistää.

Kiusaamisen ehkäiseminen ja työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa liittyy ensisijaisesti toimintakulttuurin kehittämiseen. Opettaja on avainasemassa luokan työrauhan rakentajana ja ylläpitäjänä. Siksi hyvinvoinnin ja työrauhan edistämiseen sekä yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseen liittyvä pedagoginen osaaminen tulisi määritellä henkilöstön ja johdon täydennyskoulutuksen yhdeksi painopistealueeksi.

Työryhmä käynnistäisi erillisen tutkimuksen siitä, millaisin keinoin työrauha nykyisin turvataan ja rauha palautetaan häiriötilanteissa. Laitinen pitää erittäin tervetulleena sitä, että myös pitkittyneisiin kiusaamistapauksiin puuttumisen keinoja selvitetään.

Ehdotuksiin kuuluu myös se, että opetuksen ja koulutuksen järjestäjille välitetään tietoa olemassa olevista toimintamalleista kiusaamisen ehkäisyssä ja työrauhan edistämisessä. Tietoa tulisi jakaa päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille sekä näiden lähiyhteisöille niin, että ne voisivat toimintamalleja aktiivisesti hyödyntää ja vakiinnuttaa osaksi toimintakulttuuriaan.

Koulujen ja oppilaitosten menettelytapoja kiusaamistilanteiden selvittelyssä tulisi yhdenmukaistaa ohjeistuksella. Ohjeistuksen laatisivat Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ehdotusten toimeenpano on usean toimijan vastuulla. Opetushallituksella on merkittävä rooli miltei kaikkien kohdalla. Sen lisäksi keskeisiä toimijoita ovat opettajat, johto, opiskeluhuollon henkilöstö, oppilaat, ja opiskelijat sekä huoltajat. Vanhempien roolia kiusaamisen ehkäisyssä ja työrauhan edistämisessä onkin työryhmän mielestä syytä vahvistaa.

– On tärkeää muistaa, että viime kädessä kyse on turvallisen koulukulttuurin kehittämisestä ja kaikkien yhteisön jäsenten tietoisesta sitoutumisesta kiusaamisen vastaiseen työhön, toteaa Laitinen.

Työryhmätyöskentelyssä huomioitiin vuoden 2014 lakimuutokset

Työryhmän työskentelyssä huomioitiin vuonna 2014 voimaan tulleet lakimuutokset, joilla pyrittiin parantamaan työrauhaongelmien ennaltaehkäisyä. Muutoksessa täsmennettiin säännöksiä opettajien toimivallasta puuttua kiusaamiseen ja häiritsevään käyttäytymiseen. Lisäksi oppilaskunnat vakiinnutettiin toisen asteen koulutukseen ja perusopetukseen. Vuonna 2014 voimaan tuli uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, jonka tavoitteena oli ehkäistä ongelmien syntymistä ja edistää oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia.

Lisätiedot

Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Loppuraportti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on selvittänyt keinoja ehkäistä ja puuttua kiusaamisen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä edistää koulurauhaa. Työryhmä luovutti toimenpide-ehdotuksia sisältäneen raporttinsa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 16. maaliskuuta.

 

FacebookTwitterYouTube