7.2.2018

Uusi varhaiskasvatuslaki korostaa lapsen etua ja henkilöstön koulutustasoa – laki lausuntokierrokselle

Verkkouutinen

Uusi varhaiskasvatuslaki lausuntokierrokselleOpetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt tiistaina esitysluonnoksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi laajalle lausuntokierrokselle. Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Luonnoksessa lähtökohtana on entistä vahvemmin lapsen etu.

Uuteen lakiin kirjattaisiin entistä selkeämmin, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Varhaiskasvatusympäristöä koskevaa säädöstä on tarkennettu kirjaamalla, että lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä.

– Varhaiskasvatuksessa opitaan toimimaan ryhmässä ja ottamaan toiset huomioon. On tärkeää, että päiväkodissa puututaan kiusaamisen ensimmäisiin merkkeihin. Päiväkodin tulee olla lapselle turvallinen ympäristö, jossa ketään ei kiusata eikä kukaan opi kiusaajaksi. Henkilöstöllä on yksiselitteinen velvollisuus ehkäistä häirintää ja kiusaamista sekä puuttua siihen, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Laadukkaalla varhaiskasvatuksella ehkäisemme syrjäytymistä ja edistämme lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Henkilöstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen ja lapsen vanhempiin. Näin varmistetaan lapselle turvallinen ympäristö, jossa kiusaamista ei pääse tapahtumaan, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Henkilöstön koulutustasoa nostetaan

Uusi varhaiskasvatuslaki vahvistaisi varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa. Tämä saavutetaan määrittelemällä ammattinimikkeet ja -kelpoisuudet sekä säätämällä henkilöstön rakenteesta.

Uudessa laissa varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet säädettäisiin niin, että tulevaisuuden päiväkodeissa työskentelisi moniammatillisena tiiminä rinnakkain varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja.

Muutos tarkoittaisi, että vuoteen 2030 mennessä kaksi kolmasosaa päiväkodin henkilöstöstä olisi suorittanut korkeakoulututkinnon. Tämä on henkilöstön koulutustason selkeä nosto, sillä nykyään korkeakoulutettuja vaaditaan vain yksi kolmesta.

– Suomalaisen koulutusjärjestelmän salaisuus ovat korkeasti koulutetut, maailman parhaat opettajat. Aikanaan luokanopettajien koulutuksen siirtyminen kasvatustieteellisiin tiedekuntiin herätti kiistelyä mutta osoittautui menestykseksi. Kun varhaiskasvatuksen asema koulutusjärjestelmämme vaikuttavimpana osana tunnistetaan nyt laajalti, samanlaiseen kehitysaskeleeseen on selkeä tarve, opetusministeri sanoo.

Tietosuojakäytäntöjä täsmennetään

Nykyisellään päiväkoteja koskevat muuta koulutusjärjestelmää tiukemmat salassapitosäännökset, jotka ovat perintöä sosiaalihuollon lainsäädännöstä. Lakiesityksessä yksityisyyden suoja muutettaisiin samantasoiseksi kuin kouluissa, mikä mahdollistaisi vastaavan yhteydenpidon kodin ja päiväkodin välillä myös digitaalisesti.

Lakiesitys on lausunnolla 18.3.2018 asti.

Lisätietoa: Opetus- ja kulttuuriministeriön lehdistötiedote 6.2.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt tiistaina esitysluonnoksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi laajalle lausuntokierrokselle. Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Luonnoksessa lähtökohtana on entistä vahvemmin lapsen etu.

 

FacebookTwitterYouTube