10.11.2015

Vastaanottokeskuksissa annettavan opintotoiminnan sisältö

Verkkouutinen 10.11.2015

Turvapaikanhakijoille voidaan järjestää opintotoimintaa jo ennen päätöstä oleskeluluvasta. Suomen Punaisen Ristin laatimassa vastaanottokeskusten opintotoiminnan suunnitelmassa on määritelty suomen kielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt.

Kunnalla on velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta kaikille kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille, myös kansainvälistä suojelua hakeville. Lisäksi kunnan on kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa huolehdittava varhaiskasvatuksen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle henkilölle kuin kunnan asukkaalle.

Muiden kuin oppivelvollisuusikäisten suomen kielen opetus on myös tärkeää aloittaa jo turvapaikanhakijoiden vastaanottovaiheessa, vaikka päätöstä oleskeluluvasta ei vielä olisikaan. Osallistuminen varsinaiseen kotoutumiskoulutukseen on mahdollista vasta virallisen päätöksen jälkeen.

Laissa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta (746/2011) määritellään Suomeen turvapaikanhakijoina tulevien henkilöiden saamat palvelut ja niiden laajuus. Lain tarkoituksena on turvata toimeentulo ja huolenpito ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen. Lain mukaan vastaanottopalveluihin kuuluvat majoituksen, sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden sekä tulkki- ja käännöspalveluiden lisäksi myös työ- ja opintotoiminta.

Kaikki muut vastaanottokeskukset kuin kauttakulkukeskukset ovat velvoitettuja järjestämään työ- ja opintotoimintaa. Myös kauttakulkukeskuksissa voidaan järjestää työ- ja opintotoimintaa, mutta laki ei nimenomaisesti velvoita siihen. Työ- ja opintotoiminnan tavoitteena on turvapaikanhakijan omatoimisuuden edistäminen. Suomen Punainen Risti on laatinut Vastaanottokeskusten opintotoiminnan suunnitelman. Suunnitelma on luotu tarpeeseen määritellä yhteiset raamit opetustoiminnalle vastaanottokeskuksissa ja siinä on määritelty suomen kielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt.

Vastaanottokeskusten opintotoiminnan suunnitelma

Lisätietoja Opetushallituksessa:
opetusneuvos Leena Nissilä ( )
opetusneuvos Ulla Rönnberg ( )
opetusneuvos Tarja Leblay ( )

Turvapaikanhakijoille voidaan järjestää opintotoimintaa jo ennen päätöstä oleskeluluvasta. Suomen Punaisen Ristin laatimassa vastaanottokeskusten opintotoiminnan suunnitelmassa on määritelty suomen kielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt.

 

FacebookTwitterYouTube