22.12.2016

Den grundläggande utbildningen för vuxna förnyas

Blogg 22.12.2016

Riksdagen har nyligen godkänt en ändring av lagen om grundläggande utbildning. Ändringen gäller grundläggande utbildning för personer som inte längre är läropliktiga. Utbildningen kommer att omfatta två skeden: ett inledningsskede och ett slutskede. Inledningsskedet kan vid behov innehålla undervisning i läsfärdighet för dem som saknar eller har bristfälliga läs- och skrivfärdigheter.

Det är fråga om en totalreform som grundar sig på den handlingsplan för integration som regeringen fastställde den 3 maj 2015. I planen konstateras att en del av dem som anlänt till landet i slutet av läropliktsåldern har en mycket bristfällig utbildningsbakgrund, och därför är det sannolikt att de vid läropliktsålders slut inte har slutfört den grundläggande utbildningen. Riktlinjerna för reformen av den grundläggande utbildningen för vuxna ingick redan i undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemoria 2014 (2014:23). Genom reformen kommer också timfördelningen, finansieringen och läroplansgrunderna att förnyas. Den nya grundläggande utbildningen börjar 2018.

Den grundläggande utbildningen för vuxna är avsedd för dem som inte hade den mogenhet som krävs eller möjligheter att genomföra den grundläggande utbildningen så länge de var läropliktiga och nu behöver komplettera utbildningen eller höja sina vitsord. De studerande i målgruppen har mycket olika studiebakgrund och färdigheter. Målgruppen för den grundläggande utbildningen för vuxna har vanligen varit vuxna som av olika orsaker har avbrutit grundskolan som unga. Målgruppen har också varit t.ex. fångar som inte har avgångsbetyg från grundskolan eller som inte har tillräckliga studiefärdigheter för att fortsätta studera på andra stadiet.

Under den senaste tiden har unga, som har flyttat till Finland i slutskedet av den grundläggande utbildningen och som inte har hunnit få avgångsbetyg medan de var läropliktiga, börjat söka sig till den grundläggande utbildningen för vuxna. I utbildningen för vuxna deltar också unga med invandrarbakgrund som inte deltar i undervisningen för läropliktiga på grund av sin ålder, men som behöver avgångsbetyg från grundskolan och studiefärdigheter för att fortsätta studera på andra stadiet. En allt större målgrupp är också vuxna med invandrarbakgrund som på grund av sin låga grundutbildningsnivå särskilt behöver färdigheter som lärs ut i grundutbildningens inledningsskede, t.ex. läs- och skrivfärdigheter och kunskaper i matematik, eller som behöver ett avgångsbetyg för att kunna fortsätta studera.

Under de senaste åren har ca 2 500 unga som inte längre är läropliktiga haft behov att komplettera grundskolan. För närvarande har över 90 procent av de studerande i den grundläggande utbildningen för vuxna invandrarbakgrund. Undervisnings- och kulturministeriet bedömer att antalet studerande i utbildningen för vuxna kommer att stiga betydligt under de närmaste åren. Inrikesministeriets prognos för 2016 och de därpå följande åren är ca 10 000 asylsökande per år. Då kommer antalet personer i behov av grundläggande utbildning att vara uppskattningsvis 725 nya studerande per år. Det innebär att antalet studerande som deltar i grundläggande utbildning och som inte längre är läropliktiga så gott som fördubblas jämfört med år 2017. Om uppskattningarna av antalet asylsökande håller streck, kommer antalet att öka ännu några år för att sedan minska, men blir ändå på en betydligt högre nivå än i dag.

Invandrare som har luckor i studierna på grundnivå bör kunna studera på heltid och på ett effektivt sätt. Regeringen beslutade att målet för handlingsplanen ska vara att personer som inte längre är läropliktiga ska ha reella möjligheter att avlägga den grundläggande utbildningens lärokurs. Lagen innehåller nu tydligare bestämmelser om individuell anpassning av studierna och om identifiering och erkännande av konstaterat kunnande. Genom lagen stärks den individuella studieplanens betydelse med avseende på studiernas förlopp och längd. Undervisningen i läs-och skrivkunnighet upphör vid arbets- och näringsministeriet och blir en del av den grundläggande utbildningen för vuxna. I fortsättningen begränsas också den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen så att den endast omfattar elever i förskole- och grundskoleåldern.

I lagen föreskrivs tydligare än för närvarande att den grundläggande utbildningen kan innefatta möjligheter att bekanta sig med arbetslivet samt valfria yrkesstudier. Lagen om statsandel för kommunal basservice har också ändrats så att driftskostnaderna för den grundläggande utbildningen för personer som passerat läropliktsåldern inte beaktas vid justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna eller vid fastställandet av statsandelsprocenten. Den grundläggande utbildningen för vuxna kommer alltså i framtiden att finansieras i sin helhet av staten.

I den grundläggande utbildningen för vuxna kan den studerande fullgöra den grundläggande utbildningens lärokurs, avlägga läroämnen eller delar av läroämnen i den grundläggande utbildningen i form av kurser, höja vitsord i avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen och genomföra studier eller delar av studier som ingår i inledningsskedet i den grundläggande utbildningen för vuxna. Den studerandes studieprogram utformas utgående från vilka studier den studerande behöver för att nå sina studiemål.

Leena Nissilä

Skribenten är chef för enheten för fritt bildningsarbete och utbildning för kulturella minoriteter vid Utbildningsstyrelsen. Hon är ordförande för arbetsgruppen som utarbetar de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna.

Riksdagen har nyligen godkänt en ändring av lagen om grundläggande utbildning. Ändringen gäller grundläggande utbildning för personer som inte längre är läropliktiga. För närvarande har över 90 procent av de studerande i den grundläggande utbildningen för vuxna invandrarbakgrund. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är fem plus två?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .