5.12.2017

Får man tala om Jesus på daghemmet?

Blogg
Matti Lahtinen

Inför den annalkande julen har frågan om religion och daghem lyfts fram i den allmänna debatten. Man har oroligt undrat om barnen får ta del av jultraditionerna och om Utbildningsstyrelsen till och med har förbjudit daghemmen att gå i julkyrka. Vad är det fråga om?

Utbildningsstyrelsen har fått en stor roll i frågan, vilket uppenbarligen beror på en misstolkning av de grunder för planen för småbarnspedagogik som Utbildningsstyrelsen har fastställt och som trädde i kraft i augusti. Grunderna för planen för småbarnspedagogik är en nationell föreskrift enligt vilken anordnarna gör upp de lokala planerna för småbarnspedagogik och barnets egen plan för småbarnspedagogik. Grunderna innehåller också anvisningar om åskådningsfostran.

Frågan om skolorna och daghemmen kan ordna religiösa evenemang bestäms emellertid i Finlands grundlag. Utgående från dessa bestämmelser beslutar kommunerna och andra anordnare av utbildning och småbarnspedagogik själva om jultraditionerna på daghemmen, i grundskolorna och vid andra läroanstalter.

Får man berätta om julevangeliet för barnen på daghemmet? Ja, det får man. Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik ska man inom åskådningsfostran tillsammans bekanta sig med de religioner och övriga åskådningar som finns i barngruppen. Irreligiositet behandlas vid sidan av övriga åskådningar. Småbarnspedagogiken är religiöst, konfessionellt och partipolitiskt obunden. Obundenhet innebär att olika åskådningar behandlas jämlikt och utan värderingar.

I den grundläggande utbildningens och gymnasiets lärokurser ingår undervisning i den egna religionen och undervisning i livsåskådningskunskap för de elever och studerande som inte hör till ett religiöst samfund. Religionsundervisningen i grundskolan och gymnasiet är också konfessionslös och den får inte vara religiöst bindande.

Är det förbjudet att gå i julkyrka? Nej. Riksdagens grundlagsutskott har åren 2002 och 2014 konstaterat att det inte anser att årliga gudstjänster, t.ex. i samband med helger eller andra motsvarande evenemang som kan anses som religionsutövning är problematiska med avseende på religions- och samvetsfriheten, om man informerar om dem på förhand och deltagandet är frivilligt för alla. Under evenemangen ska skolorna i mån av möjlighet ordna alternativ och meningsfull verksamhet. Detta kan tolkas gälla också daghemsverksamheten och den övriga småbarnspedagogiska verksamheten

Även om åskådningsfostran inom småbarnspedagogiken och den övriga verksamheten inte får vara religiöst bindande hindrar det inte att t.ex. daghemmen ordnar religiösa evenemang för barnen. Dessa evenemang ska ändå ordnas separat från den övriga verksamheten och daghemmet ska informera föräldrarna om dem i tillräckligt god tid och se till att det också ordnas alternativ verksamhet. Anordnarna av småbarnspedagogik kan också besluta att inte ordna religiösa evenemang. Man kan informera föräldrarna om julkyrka som församlingen ordnar och som föräldrarna och barnen kan delta i på fritiden.

Får man sjunga Av himlens höjd på daghemmets julfest? Ja. Grundlagsutskottet har nämligen också konstaterat att t.ex. en julfest inte kan ses som ett evenemang för religionsutövning bara för att där sjungs enskilda psalmer.

Utbildningsstyrelsen har gett anvisningar till anordnarna av förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning om anordnande av undervisning i åskådningsämnen och av religiösa evenemang. I anvisningarna beskrivs de lagstiftningsmässiga ramarna för verksamheten. Motsvarande anvisningar håller på att utarbetas för den småbarnspedagogiska verksamheten och de blir färdiga före årsskiftet.

Matti Lahtinen
Utbildningsstyrelsen

Matti LahtinenInför den annalkande julen har frågan om religion och daghem lyfts fram i den allmänna debatten. Man har oroligt undrat om barnen får ta del av jultraditionerna. Vad är det fråga om? Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är nio minus tre?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .