12.4.2016

Genom att ge respons kan du vara med och utveckla småbarnspedagogiken och dess kvalitet

Blogginlägg 12.4.2016

Revideringen av de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik har pågått intensivt sedan augusti vid Utbildningsstyrelsen. I de fyra temaworkshoppar som ordnats under vinterns lopp har centrala teman i revideringen diskuterats tillsammans med ett omfattande nätverk av experter. Utöver Utbildningsstyrelsens egna sakkunniga har experter på småbarnspedagogik från hela landet deltagit i arbetet.

Deltagarna har tillfört den gemensamma diskussionen både egna synvinklar och synvinklar som deras bakgrundsorganisation företräder. Engagemanget i arbetet har varit beundransvärt. Det är uppenbart att arbetet med grunderna för planen för småbarnspedagogik upplevs som viktigt och den gemensamma processen har gett Utbildningsstyrelsens expertarbetsgrupp värdefull information som stöd för beredningsarbetet.

Det första utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik är nu klart och har sänts för kommentarer till alla anordnare av småbarnspedagogik, privata serviceproducenter och utvalda intressentgrupper. Vi uppmuntrar alla att aktivt ge respons på utkastet, eftersom det nu finns en verklig möjlighet att få sin röst hörd! Responsen gås noggrant igenom och beaktas då den slutliga bearbetningen av grunderna görs. I augusti 2016 ordnas en officiell remissbehandling och grunderna för planen för småbarnspedagogik kommer att färdigställas före utgången av oktober 2016.

Utgående från de nationella grunderna utarbetas lokala planer för småbarnspedagogik, som ska vara klara och officiellt godkända av anordnarna av småbarnspedagogik före den 1 augusti 2017. Tiden för det lokala arbetet är begränsad och det är viktigt att fundera över hur och enligt vilken tidtabell processen ska genomföras. För att det lokala arbetet ska fungera är det särskilt viktigt att ledningen inom småbarnspedagogiken lyckas engagera alla parter i den gemensamma processen. Det lokala arbetet är kärnan i revideringen och nyckeln till verklig förändring.

Fostran och utbildningen har som uppdrag att göra världen bättre och ge barnen färdigheter som gynnar både individen, omgivningen och hela samhället. Alla har en vilja att leva ett gott och betydelsefullt liv. Ett av småbarnspedagogikens viktigaste uppdrag är att trygga barnets rätt till en bra barndom och ge barnet så bra förutsättningar som möjligt för ett livslångt lärande.

Respekterar vi barndomens egenvärde? Ger vi barnet möjlighet att delta i beslut som berör det egna livet? Eller ser vi barnen som sittande i livets väntrum i väntan på något bättre? I arbetet med planen för småbarnspedagogik är ett viktigt mål att skapa bättre förutsättningar inom småbarnspedagogiken för fostrings- och undervisningsarbetet, barnets välbefinnande och lärande samt en hållbar framtid. Revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik och de lokala planerna för småbarnspedagogik erbjuder en gemensam referensram, tid och strukturer för att reflektera kring förändringarna i den omgivande världen, värderingar och verksamhetskultur samt utveckla fostran och pedagogik och genomföra småbarnspedagogik av ännu högre kvalitet, varje dag.

Jag utmanar er att hitta era egna och arbetsgemenskapens styrkor och använda dem som verktyg för att utveckla kvaliteten på småbarnspedagogiken!

Jorma Kauppinen
Direktör för enheten Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
Utbildningsstyrelsen

Det första utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik är nu klart och har sänts för kommentarer till alla anordnare av småbarnspedagogik, privata serviceproducenter och utvalda intressentgrupper. Vi uppmuntrar alla att aktivt ge respons på utkastet, eftersom det nu finns en verklig möjlighet att få sin röst hörd! Läs mera

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är åtta minus fyra?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .