8.8.2016

Hösten kommer med nya läroplaner

Blogginlägg 8.8.2016

Jorma Kauppinen

Den varma sommaren är inte ännu över, men i skolorna pågår de sista förberedelserna inför det nya läsåret. Den alltid lika spännande inledningen av läsåret präglas denna gång i synnerhet av att nya läroplaner införs. Den entusiasm med vilken grunderna för läroplanerna och därefter de lokala läroplanerna utarbetats har nu nått skolorna. I lärarnas kunniga händer ska nu planerna omsättas i praktiskt skolarbete, i lärande med smak av livet och med fokus på eleven.

Under åren 2012–2015 reviderade Utbildningsstyrelsen nästan alla läroplansgrunder för den allmänbildande utbildningen. Revideringarna gäller förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, påbyggnadsundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för vuxna samt gymnasieutbildningen. Reformer görs även i den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen och i den utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning. Arbete pågår med att revidera grunderna för planen för småbarnspedagogiken och grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen.

Efter att processen med läroplansgrunderna blev klar har utbildningsanordnarna utarbetat lokala och skolvisa läroplaner, som har införts den 1 augusti 2016 med undantag för årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen och andra och tredje årets studerande inom gymnasieutbildningen. Till styrkorna i det finländska läroplanssystemet hör att lärarna kan påverka både det nationella arbetet med grunderna och framför allt att de aktivt kan delta i utarbetandet av den lokala läroplanen. Arbetet med läroplanen är en möjlighet att diskutera skolans grundläggande uppdrag och tillvägagångssätt samt lärandet. En välgjord läroplan möjliggör förnyelse av undervisningen. Det som förbereds gemensamt är också lätt att genomföra gemensamt.

De nya läroplanerna innehåller mycket nytt i fråga om målen och innehållet i läroämnena samt bedömningen av lärandet. Nya begrepp i grunderna är till exempel språkmedvetenhet, mångsidig kompetens och mångvetenskapliga lärområden. Att dryfta dessa begrepp och införa dem i praktiken blir aktuellt i skolorna när det nya läsåret börjar. Digitaliseringen för med sig egna utmaningar för utvecklingen av den pedagogiska användningen av informations- och kommunikationsteknik i skolorna. Det är viktigt att med utgångspunkt i den upprättade läroplanen diskutera vilket slags samarbete lärarna ska ha över läroämnesgränserna, vilka lärmiljöer och arbetssätt som ska användas och hur man ska öka elevernas aktiva medverkan. Bedömningen av lärandet kan knappast diskuteras för mycket i skolorna. I början av läsåret skulle det vara bra att dryfta vad de nya grunderna innebär i fråga om bedömningen.

För närvarande visar medierna och via dem även vårdnadshavarna ett stort intresse för förändringarna i skolvärlden. Det vore bra att i början av läsåret fundera på hur man ska diskutera genomförandet av de nya läroplanerna med vårdnadshavarna och hur man ska stärka samarbetet mellan hem och skola. Även om förändringarna innebär en möjlighet för förnyelse av skolarbetet, kan de också göra vissa föräldrar oroliga för vad som riktigt är på gång i skolan, vad eleverna lär sig där och vad som bedöms. Även på grund av detta är det viktigt att ha en aktiv dialog med hemmen.

Denna höst präglas således i synnerhet av de nya läroplanerna. Jag hoppas att alla kommer att uppleva hösten som en möjlighet att delta i reformen av skolan och lärandet. Låt oss modigt pröva oss fram, tillsammans. Gott nytt läsår!

Direktör Jorma Kauppinen
Direktör för enheten Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
Utbildningsstyrelsen

I lärarnas kunniga händer ska nu planerna omsättas i praktiskt skolarbete, i lärande med smak av livet och med fokus på eleven. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är sju plus noll?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .