26.6.2017

Nya möjligheter inom den grundläggande utbildningen för vuxna

Blogg 14.6.2017

Från och med den 1 januari 2018 kommer den grundläggande utbildningen för vuxna att förändras mer än på decennier. Utbildningsstyrelsen har nyligen godkänt de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. De lokala planerna utarbetas utifrån grunderna och tas i bruk från och med början av 2018.

Revideringen av grunderna beror till stor del på att det ökade antalet invandrare har ökat behovet av grundläggande utbildning för vuxna. I slutet av 2016 och början av 2017 godkändes lagändringar som möjliggjorde en revidering. Genom ändringen av 46 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) införs en ny struktur i utbildningen för vuxna. Tidigare har olika utbildningar erbjudits på olika håll och de har varit svåra att överblicka. De slås nu ihop till en enda utbildning. I den nya grundläggande utbildningen för vuxna sammanslås undervisningen i läskunnighetsskedet, den förberedande undervisningen och element i integrationsutbildningen till en enhetlig studieväg. Den nya timfördelningen ger tydliga ramar för studierna i läskunnighetsskedet samt inlednings- och slutskedet, som i fortsättningen kommer att utgöra den grundläggande utbildningen för vuxna.

Tack vare den nya strukturen kan de studerande välja studier på ett smidigt sätt i de olika skedena. För varje studerande utarbetas en individuell studieplan, där de studier som den studerande behöver genomföra skrivs in. Särskilt i läskunnighetsskedet och inledningsskedet är det inte alltid nödvändigt att genomföra alla kurser i skedet i fråga, om den studerande har kunnande från tidigare som kan räknas till godo. För läroanstalterna är det en utmaning att identifiera och erkänna tidigare förvärvat kunnande, men genom att man gör det, fastställer utgångsnivån tillsammans med den studerande och utarbetar en bra individuell studieplan kan den studerande genomföra sina studier på ett ändamålsenligt sätt utan onödiga och tidsödande överlappningar.

De nya bestämmelserna omfattar en skyldighet för utbildningsanordnarna att samarbeta med andra utbildningsanordnare, särskilt inom yrkesutbildningen. För att underlätta övergången från den grundläggande utbildningen till fortsatta studier eller arbetslivet är det viktigt att de eventuella studieperioder och den arbetslivsorientering som lagstiftningen möjliggör tas in som en del av den grundläggande utbildningen för vuxna. Från och med ingången av nästa år ingår de nya läroämnena Samhällskunskap och kulturkännedom samt Studiehandledning och handledning i arbetslivsfärdigheter i den grundläggande utbildningen för vuxna. Avsikten är att dessa läroämnen ska bidra till att göra övergångarna smidiga. I inlednings- och slutskedet införs också hälsolära som nytt läroämne.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna publiceras också i elektronisk form i tjänsten eGrunder. Tjänsten erbjuder ett elektroniskt läroplansverktyg för att utarbeta och publicera den lokala läroplanen. Med hjälp av verktyget går det också behändigt att senare uppdatera planen om det behövs. Läroplansverktyget är avgiftsfritt för utbildningsanordnarna och det är frivilligt att ta det i bruk. Utbildningsstyrelsen önskar att så många utbildningsanordnare som möjligt tar tjänsten i användning.

Undervisningsrådet Teijo Koljonen
Skribenten var viceordförande för arbetsgruppen som beredde grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna.

Från och med den 1 januari 2018 kommer den grundläggande utbildningen för vuxna att förändras mer än på decennier. Utbildningsstyrelsen har nyligen godkänt de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. De lokala planerna utarbetas utifrån grunderna och tas i bruk från och med början av 2018. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är tre plus noll?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .