13.12.2016

Tillsammans skapar vi arbetsro i skolan

Blogginlägg 30.11.2016

Matti LahtinenAllmänheten har under den senaste tiden livligt diskuterat saker som berör arbetsron och en trygg lärmiljö i skolan. Bland annat störande användning av mobiltelefoner och fotografering med mobiltelefoner samt mobbning av andra elever och lärare har varit på tapeten. Det har krävts åtgärder av undervisningsmyndigheterna.

Arbetsron i skolan påverkas av många faktorer – såväl skolans verksamhetskultur, pedagogik, bemötande och omsorg som skolans regler och olika metoder för ingripande. Det effektivaste sättet att trygga arbetsro är att sörja för de grundläggande sakerna i skolan, bland annat tillräckligt små gruppstorlekar, en fungerande elevvård med tillräckliga resurser samt olika former av stöd för elevens skolgång och inlärning. Dessutom är det viktigt att satsa på fortbildning för lärare, till exempel genom att utbilda lärare i verksamhetssätt som stödjer arbetsron, såsom gruppdynamik och arbete mot elevmobbning genom antimobbningsprogrammet KiVa. Genom programmet KiVa Skola förändrar man elevernas attityder så att de tar avstånd från mobbning och påverkar därigenom arbetsklimatet.

Skolans verksamhetskultur består av gemenskap, gemensamma verksamhetsprinciper, elevers delaktighet samt yrkesövergripande samarbete mellan lärare och olika aktörer och samarbete mellan hemmet och skolan. Skoltrivseln och arbetsron förbättras bland annat genom en god växelverkan mellan personer som hör till skolgemenskapen, möjligheter för elever och vårdnadshavare att delta i planeringen av skolarbetet och de gemensamma spelreglerna, lösningar gällande bildandet av undervisningsgrupper, välplanerade och -genomförda lektioner samt mångsidiga lärmiljöer. Utbildningsanordnarna och skolorna bär ansvaret för de grundläggande sakerna och verksamhetskulturen.

Allra bäst skulle det vara om man kunde säkerställa arbetsro genom förebyggande metoder. Om de förebyggande metoderna inte hjälper ska disciplinära åtgärder och andra åtgärder för ingripande dock alltid användas vid behov. Enbart disciplinära åtgärder leder vanligen inte till några hållbara lösningar för skolgemenskapen eller en enskild elev. Då disciplinära åtgärder och andra åtgärder för ingripande tillämpas bör man se till att eleverna behandlas på ett jämlikt och rättvist sätt.

De statliga undervisningsmyndigheterna, inklusive Utbildningsstyrelsen, har genom egna åtgärder försökt förbättra arbetsron i skolorna. Sådana metoder är lagstiftning och annan normgivning samt informationsstyrning. I läroplansreformen som trädde i kraft i början av detta läsår och i de nya pedagogiska tyngdpunkter och tyngdpunkter gällande lärmiljöerna i denna betonas mångsidiga och delaktiga arbetssätt. Till följd av den nya läroplanen börjar skolor i allt större utsträckning använda datateknik i undervisningen. Användningen av apparater är inte ett självändamål, utan de ska främja inlärningen. Utbildningsstyrelsen kartlägger för närvarande bra modeller för att använda mobiltelefoner och andra mobila enheter i skolan. Som en del av de anvisningar för utarbetande av ordningsregler i skolan som Utbildningsstyrelsen gjorde upp på våren har skolorna informerats om förutsättningarna vad gäller att begränsa användningen av mobiltelefoner och andra mobila enheter. Enligt anvisningarna kan man till exempel förbjuda fotografering under lektioner.

Enligt lagstiftningen har elever rätt till en trygg studiemiljö, ett jämlikt och jämställt bemötande, personlig frihet och integritet samt skydd för privatlivet. Med en trygg studiemiljö avses en miljö som är trygg såväl ur fysisk som psykisk synvinkel samt där det råder förbud mot mobbning. Om det uppdagas att det förekommer mobbning i skolan eller under skolvägen är skolan skyldig att ingripa i den och erbjuda såväl mobbningsoffret som mobbaren yrkesövergripande stöd. Genom disciplinära åtgärder kan man ingripa i osakligt beteende i skolan. Skolan kan vid övervägande av vilka åtgärder som ska vidtas även ta hjälp av utomstående aktörer, till exempel de sociala myndigheterna, ungdomsväsendet och polisen.

Enligt lagen ska skolor utarbeta en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri. Enligt den senaste TedBM-enkäten som Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd genomförde hade sex procent av de skolor som tillhandahåller grundläggande utbildning inte gjort upp en sådan plan som lagen kräver år 2015, vilket är oroväckande. Dessutom bör skolor göra upp bland annat en elevvårdsplan, en jämställdhetsplan och en plan för användning av disciplinära åtgärder och fostrande samtal. Om planerna och reglerna uppfattas på rätt sätt som ett verktyg för utveckling kan de utnyttjas för att på förhand bygga en bra verksamhetskultur i skolan. Hela skolans personal, elever och vårdnadshavare bör tas med i utarbetandet av planerna. Man bör också informera om planerna så att alla i skolgemenskapen är medvetna om hur man agerar i den egna skolan.

De disciplinära åtgärder och andra åtgärder för ingripande som lärare och rektorer förfogar över lades i början av 2014 till det så kallade paketet om skolornas arbetsro. De med lagen om grundläggande utbildning förenliga disciplinära åtgärderna och andra åtgärder för ingripande omfattar fostrande samtal, tillsägelse till en elev att lämna klassrummet eller skolutrymmet, skyldighet att städa, skadestånd, kvarsittning, skriftlig varning, avstängning för viss tid samt att bestämma att eleven ska göra hemuppgifter eller att förvägra eleven undervisning under resten av dagen. Enligt lagen om grundläggande utbildning omfattar säkerhetsåtgärderna avlägsnande av en elev från utrymmet, omhändertagande av föremål och ämnen, granskning av saker och vid behov användning av maktmedel.

De nya metoderna har varit i kraft en förhållandevis kort tid. Resultaten av TedBM-enkäten för den grundläggande utbildningen från 2015 visar att de disciplinära åtgärder som trädde i kraft 2014 används i varierande grad i skolor som tillhandahåller grundläggande utbildning. Centret för utbildningsutvärdering har fått i uppgift att utarbeta en bedömning av situationen vad gäller arbetsro och trygg lärmiljö före slutet av 2017. Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som före slutet av 2017 ska utreda metoder för att förebygga och ingripa i mobbning och för att samtidigt främja skolfred.

Att flytta den elev som mobbar till en annan skola kan verka som en lösning på ett akut problem, men i detta fall ingriper man inte i orsakerna till mobbningen. Också elever som mobbar behöver ofta åtgärder från elevvården. Med hjälp av dem utreder man orsakerna till mobbningen och strävar efter att få ett slut på mobbningen. Man kan också överväga att flytta mobbaren till en annan grupp, men detta förfarande får inte leda till att problemet endast flyttas från en grupp till en annan. Utbildningsstyrelsen har förhållit sig kritiskt till att beslutet om att avstänga en elev för viss tid skulle fattas av rektorn ensam. Rätten till grundläggande utbildning och annan utbildning tryggas i grundlagen och enligt Utbildningsstyrelsen bör ett ingripande i denna rättighet övervägas av ett organ med flera medlemmar. Processen för beslutsfattande bör emellertid utvecklas så att beslut kan fattas omedelbart.

Man bör också komma ihåg att en utbildningsanordnare som fungerar som arbetsgivare ansvarar för lärarnas och den övriga personalens välbefinnande och ork i arbetet. Det är viktigt att arbetsgivaren också sörjer för personalens säkerhet, såväl den fysiska som den psykiska säkerheten.

Skolan är en del av samhället och fenomen i samhället återspeglas också i skolan. Frågor som berör arbetsro och mobbning kan inte lösas endast av skolan, utan det är fråga om ett mer utbrett samhälleligt fenomen. För att problemen ska kunna lösas förutsätts ett omfattande samarbete i vilket skolans personal och eventuella yrkesövergripande aktörer som medverkar i stödjandet av barnet samt barnet själv och dess vårdnadshavare deltar i. Det är också bra att observera att alla vuxna som har med ett barn att göra, såväl hemma, i skolan som på fritiden, fungerar som modeller för barnet vad gäller beaktande av andra människor i sitt beteende.

Matti Lahtinen
förvaltningsdirektör, Utbildningsstyrelsen

Matti LahtinenDet effektivaste sättet att trygga arbetsro är att sörja för de grundläggande sakerna i skolan, bland annat tillräckligt små gruppstorlekar, en fungerande elevvård med tillräckliga resurser samt olika former av stöd för elevens skolgång och inlärning. Läs mera

Kommentar (1)

25.1.2017 09:37  En morgontrött person  
Eran blogg är det som får mig att vakna upp på morgonen! Inte för den är bra eller något, men att jag drömde mardrömmar om den! Tack så mycket för ni får mig att vakna! MvH En morgontrött person

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är sju minus fyra?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .