Meddelanden

 • 19.3.2019

  Den nationella tutorlärardagen samlar 600 tutorlärare till Aulanko i Tavastehus

  Den nationella tutorlärardagen 2019 ordnas den 20 mars i samband med ITK-konferensen i Aulanko i Tavastehus. Målet med dagen är att föra samman tutorlärare, utbildningsutvecklare och utbildningsförvaltning för att dela tankar, idéer och erfarenheter om tutorverksamhet.

 • 18.3.2019

  Gemensam ansökan till högskolor börjar 20.3 klockan 8 – 47 600 studieplatser erbjuds inom yrkeshögskolor och universitet

  I högskolornas gemensamma ansökan erbjuds nu cirka 47 600 nybörjarplatser inom nästan 1 600 ansökningsmål. Utgående från tidigare års ansökningssiffror förväntas antalet sökande bli cirka 140 000 i den andra ansökningstiden. I Studieinfo.fi kan man bekanta sig med de utbildningar som erbjuds och fylla i ansökan.

 • 14.3.2019

  Utkastet till grunderna för gymnasiets läroplan klart – säg din åsikt på nätet

  Utbildningsstyrelsen utarbetar nya grunder för gymnasiets läroplan i enlighet med gymnasielagen och statsrådets förordning som godkändes 2018. Vi har utarbetat ett utkast till grunderna i samarbete med sakkunniga inom gymnasieutbildningen, forskare och centrala intressegrupper. Kommentarer tas emot på nätet 15.3–11.4.2019.

 • 13.3.2019

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning lockade 72 100 sökande

  Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning avslutades på tisdagen den 12 mars. I gemensam ansökan fanns cirka 80 000 nybörjarplatser att söka till. Antalet sökande var 72 100, varav 57 680 går ut den grundläggande utbildningen. 51 % sökte i första hand till yrkesutbildning och 49 % i första hand till gymnasieutbildning. Antalet sökande till svenskspråkig utbildning var 3 350.

 • 13.3.2019

  Utbildningsstyrelsen beviljar finansiering av personalfortbildning inom undervisningsväsendet för att förebygga sexualbrott mot barn och unga

  Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för fortbildningar som stärker färdigheterna hos lärare och personal inom elev- och studerandevården att känna igen och motverka sexualbrott mot barn och unga. Syftet med statens specialunderstöd som nu finns att söka är att ta fram effektiva åtgärder som riktas till skolorna och läroanstalterna för att barn och unga bättre ska lära sig att agera på ett säkert och tryggt sätt i sociala medier. Förutom fortbildningarna producerar man stödmaterial kring temat.

 • 8.3.2019

  Utbildningsstyrelsens utredning: tvåårig förskoleundervisning skulle öka jämlikheten

  Utbildningsstyrelsen har på undervisnings- och kulturministeriets begäran utrett vilka förändringar en tvåårig förskoleundervisning skulle innebära i lagstiftningen och läroplanerna. Enligt utredningen skulle en längre förskoleundervisning öka jämlikheten eftersom fler barn än i dag skulle ha möjlighet att delta i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förändringen skulle också stödja högklassiga tjänster för barnen. Utredningen har överlämnats till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

 • 1.3.2019

  Experternas syn på framtidens kompetensbehov: I arbetslivet behövs kunskaper i hållbar utveckling, digital kompetens och kontinuerligt lärande

  Kundorienterad utveckling av tjänster och kunskaper i hållbar utveckling hör till de viktigaste kunskapsområdena i framtiden. I arbetslivet behövs mångsidiga kompetenser i digitalisering, analys av information samt problemlösning. Det uppskattar Prognostiseringsforum för kunnande (PFK).

 • 1.3.2019

  Studerande inom yrkesutbildningen är nöjda med sina studier

  85 % av dem som svarade på enkäten för studeranderespons inom yrkesutbildningen var mycket nöjda eller nöjda med sin utbildning som helhet. Nationell studeranderespons har samlats in av de studerande inom yrkesutbildningen från och med 1.7.2018. De första resultaten från responsen finns nu tillgängliga i statistiktjänsten Vipunen.

 • 1.3.2019

  Utredning: Den nya yrkesutbildningen utmanar läroanstalterna till förändring

  Enligt en färsk utredning förhåller sig läroanstalterna positivt till reformen av yrkesutbildningen, men vid sidan av utvecklingsarbetet vill man också trygga det dagliga grundarbetet och kvaliteten på undervisningen. Reformens inledningsskede och de samtida nedskärningarna i finansieringen har inneburit en omvälvande förändring och utvecklingsutmaning för yrkesläroanstalterna.

 • 18.2.2019

  Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning börjar

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen 19 februari och avslutas tisdagen 12 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 80 000 nybörjarplatser. Ansökan lämnas in på adressen www.studieinfo.fi. I Studieinfo finns också uppgifter om utbildningarna och anvisningar för ansökan.

Visa alla

 

FacebookTwitterYouTube