22.12.2014

De nya grunderna för läroplanen fastställda

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 22.12.2014

Utbildningsstyrelsen har fastställt nya grunder för läroplanen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen för läropliktiga och för påbyggnadsundervisningen. Föreskrifterna om nya grunder undertecknades av generaldirektör Aulis Pitkälä den 22 december 2014. De nya grunderna lägger på alla skolnivåer vikt vid glädje i lärandet och elevernas aktiva roll. Kommunikationsförmåga och gruppsamverkan samt strävan till en hållbar livsstil betonas. För att svara på framtidens utmaningar betonas vikten av att utveckla mångsidig kompetens.

Lagen och förordningen om grundläggande utbildning samt statsrådets förordning (om mål och timfördelning i utbildningen som regleras i lagen om grundläggande utbildning) förpliktar Utbildningsstyrelsen att utveckla läroplansgrunder som följer bestämmelserna i ifrågavarande lagar. Grunderna för läroplanen är föreskrifter utfärdade av Utbildningsstyrelsen som kommunerna och övriga utbildningsanordnare är skyldiga att följa då de gör upp de lokala läroplanerna. De lokala läroplanerna ska beredas så att de kan tas i bruk i undervisningen från och med hösten 2016.

Beredningen av läroplansgrunderna inleddes i augusti 2012 utgående från statsrådets förordning (422/2012) som gavs tidigare under sommaren. Grunderna har beretts i brett samarbete med utbildningsanordnare, skolor, lärarutbildare och forskare samt andra intressentgrupper. Runt 300 personer från olika delar av Finland har deltagit i arbetsgrupperna som berett grunderna. Utbildningsanordnarna samt andra intresserade har också haft möjlighet att kommentera utkasten tre gånger under beredningen och därtill har de viktigaste intressentgrupperna betts om utlåtanden. Sammanlagt gavs cirka 4000 kommentarer och 233 utlåtanden.

Förskoleundervisningen – glädje i lärandet och en enhetlig lärstig

Inom förskoleundervisningen kan de nya läroplanerna tas i bruk redan den 1 augusti 2015 och senast den 1 augusti 2016.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är målet för förskoleundervisningen att som en del av småbarnsfostran förbättra barnens förutsättningar för lärande. Det särskilda målet är att i samarbete med vårdnadshavarna främja barnets utvecklings- och inlärningsförutsättningar samt att stärka barnets sociala färdigheter och sunda självkänsla med hjälp av lek och positiva inlärningserfarenheter. Stark barncentrering genomsyrar alla mål i förskoleundervisningen.

I grunderna för förskoleundervisningens läroplan betonas en pedagogik som lämpar sig för småbarnsfostran, glädje i lärandet och helhetsskapande undervisning. Variationer i barnens utveckling och lärande ses som naturliga; barnen har rätt att lära sig sådant som intresserar dem och att utvecklas i egen takt. I grunderna betonas leken samt andra sätt att lära sig, experimentera och agera som stärker barnens aktiva roll. Genom att uppmuntra och inspirera barnen stärks deras motivation och vilja att lära sig nytt.

De nya grunderna är en aning exaktare än de nuvarande, vilket underlättar det lokala läroplansarbetet och främjar en kvalitativt mera enhetlig förskoleundervisning i olika kommuner. När det gäller utvecklandet av verksamhetskulturen i förskolan beaktas barnens och vårdnadshavarnas delaktighet och den kulturella mångfalden mer än tidigare. Grunderna utmanar personalen i förskoleundervisningen och den övriga småbarnsfostran samt den grundläggande utbildningen att samarbeta för att trygga en enhetlig lärstig och barnens välbefinnande.

Den grundläggande utbildningen – förmåga att lära sig och en hållbar livsstil

De lokala läroplanerna som görs upp utgående från de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen ska fastställas så att de kan tas i bruk i undervisningen från början av det läsår som inleds den 1 augusti 2016. Läroplanerna ska tas i bruk i årskurs 1–6 från och med den 1 augusti 2016, i årskurs 7 från och med den 1 augusti 2017, i årskurs 8 från och med den 1 augusti 2018 och i årskurs 9 från och med den 1 augusti 2019.

Den grundläggande utbildningens betydelse som en fas som lägger grund för en bred allmänbildning för en hel årsklass har ytterligare stärkts. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har reviderats som en helhet för att svara på de utmaningar som förändringarna i den omgivande världen och utvecklingen inom den grundläggande utbildningen ställer. Grunderna utgår från en syn på lärande där positiva känslor, samarbete och kommunikation samt nyskapande verksamhet främjar lärandet. Varje elev ses som unik och värdefull. Mångsidigt lärande stöds så att var och en kan växa till sin fulla potential. Skolan ska utvecklas som en lärande gemenskap som erbjuder eleverna meningsfulla lärmiljöer och en uppmuntrande, trygg plats att växa på. Den ska handleda eleverna att leva i en mångkulturell värld på ett hållbart sätt med respekt för de mänskliga rättigheterna.

Strukturen i grunderna beaktar etappmålen i timfördelningen bättre än tidigare och främjar en enhetlig och helhetsskapande undervisning. Grunderna består av fyra helheter som utgörs av allmänna riktlinjer för undervisningen i samtliga läroämnen samt årskurserna 1–2, 3–6 och 7–9. I varje årskurshelhet behandlas vikten av att beakta övergångarna mellan helheterna och det särskilda uppdrag som varje helhet har beroende på elevernas ålder och utvecklingsstadium.

Ämnesdelarna har reviderats helt och hållet. Målen för undervisningen och lärandet definieras såväl för varje läroämne som för den mångsidiga kompetens som ska utvecklas genom samarbete mellan läroämnena. Det finns sju delområden av mångsidig kompetens. De är 1) förmåga att tänka och lära sig, 2) kulturell och kommunikativ kompetens, 3) vardagskompetens 4) multilitteracitet, 5) digital kompetens, 6) arbetslivskompetens och entreprenörskap samt 7) förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. I läroämnena beskrivs för varje mål kriterierna för goda kunskaper i slutet av årskurs 6 och vid slutbedömningen.

Innehållet i läroämnena har skurits ner. Beskrivningen av det centrala innehållet stödjer val och behandling av innehållet på lokal nivå. Målen för undervisningen granskas också med avseende på lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt bedömningen av lärandet för att stödja det lokala läroplansarbetet och lärarna i deras arbete.

De nya läroplansgrunderna är mer exakta än de nuvarande. Tanken med tydlig och klar text och avsnitt som stödjer det lokala läroplansarbetet är att främja en kvalitativt mer enhetlig grundläggande utbildning. Grunderna för läroplanen erbjuder också kommunerna och skolorna stöd för det praktiska genomförandet av undervisningen och för organiserandet av bland annat samarbetet mellan hem och skola, stöd för lärande och skolgång, elevvård, elevhandledning och tvåspråkig undervisning samt i frågor med anknytning till språk och kulturer.

Påbyggnadsundervisningen – bättre förutsättningar för fortsatta studier

Påbyggnadsundervisningen är avsedd för unga som fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen under samma eller föregående år. Påbyggnadsundervisningen har som särskilt mål att utveckla den ungas förmåga att välja yrke, förbättra förutsättningarna för fortsatta studier och främja förmågan att klara olika livssituationer.

Grunderna för läroplanen för påbyggnadsundervisningen har genomgått en omfattande revidering jämfört med de nuvarande grunderna. De nya grunderna utgör en självständig helhet och utgångspunkten är tydligare än tidigare att skapa en grund för genomförandet av påbyggnadsundervisningen. Påbyggnadsundervisningen har en viktig roll i att stärka förutsättningarna för fortsatta studier och förebygga marginalisering av studerande som gått ut den grundläggande utbildningen.

I de nya grunderna för läroplanen för påbyggnadsundervisningen betonas vikten av att främja mångsidig kompetens som en del av undervisningen i alla läroämnen, att främja de studerandes delaktighet och livskompetens, betydelsen av individuell planering och en individuell studieplan, studiehandledning, samarbete med vårdnadshavarna samt samarbete med andra läroanstalter, arbetslivet och andra aktörer. Stödet för lärande och skolgång, elevvården och bedömningen av lärandet har anpassats till påbyggnadsundervisningen.

Läroplansgrunderna på nätet:

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Grunderna för läroplanen för påbyggnadsundervisningen 2014

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014

Tilläggsuppgifter av Utbildningsstyrelsen:
Direktör Jorma Kauppinen, tel. 029 533 1091
Undervisningsrådet Irmeli Halinen, tel. 029 533 1056
Undervisningsrådet Erja Vitikka, tel. 029 533 1225
Undervisningsrådet Arja-Sisko Holappa, tel. 029 533 1371
Undervisningsrådet Christina Anderssén, tel. 029 533 1290

Utbildningsstyrelsen har fastställt nya grunder för läroplanen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen för läropliktiga och för påbyggnadsundervisningen. Föreskrifterna om nya grunder undertecknades av Aulis Pitkälä den 22 december 2014. De nya grunderna lägger på alla skolnivåer vikt vid glädje i lärandet och elevernas aktiva roll samt betydelsen av samarbete och fostran till en hållbar livsstil. För att svara på framtidens utmaningar betonas vikten av att utveckla mångsidig kompetens.

 

FacebookTwitterYouTube