18.10.2016

De nya grunderna för planen för småbarnspedagogik har fastslagits

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 18.10.2016

Utbildningsstyrelsen har slagit fast grunderna för planen för småbarnspedagogik. Dessa grunder blir för första gången en nationell norm, som styr småbarnspedagogiken på daghemmen, i familjedagvården och inom övrig småbarnspedagogisk verksamhet.

Planen för småbarnspedagogik följer till sitt innehåll läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och stärker småbarnpedagogikens ställning som en del av det finländska utbildningssystemet.

Grunderna för planen för småbarnpedagogik är en föreskrift som utfärdats av Utbildningsstyrelsen i enlighet med 9 § i lagen om småbarnspedagogik (580/2015). Anordnarna av småbarnspedagogik och andra serviceproducenter är skyldiga att följa föreskriften när de utarbetar lokala planer för småbarnspedagogik. Grunderna undertecknades av generaldirektör Aulis Pitkälä den 18 oktober 2016. De lokala planerna ska utarbetas så att de kan tas i bruk den 1 augusti 2017.

Beredningen av grunderna för planen för småbarnspedagogik inleddes i augusti 2015 efter det att lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft. Grunderna har utarbetats i ett brett samarbete med anordnarna av småbarnspedagogik, personal, utbildningsanordnare, representanter för forskningen och andra intressentgrupper. Ungefär 200 personer från olika delar av landet deltog i arbetet i temaworkshoppar. Utkastet till grunderna skickades för kommentarer till anordnarna av småbarnspedagogik och de centrala intressentgrupperna i april 2016. Offentliga utlåtanden begärdes i augusti 2016.

Målinriktad fostran i samarbete med vårdnadshavarna

Målen och det centrala innehållet i lagen om småbarnspedagogik konkretiseras i de nya grunderna. Småbarnspedagogikens uppdrag är att i samarbete med vårdnadshavarna stödja barnens helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärande. Småbarnspedagogiken är en pedagogiskt inriktad helhet för fostran, undervisning och vård. God vård och omsorg samt varaktiga människorelationer är grunden för välbefinnande och lärande.

I grunderna för planen för småbarnspedagogik betonas att verksamheten ska utgå från barnen och stödja barnens naturliga aktivitet och vilja att lära sig. Barnen ska ha möjlighet att leka, röra på sig, uttrycka sig på olika sätt och vara en del av gruppen. De vuxna ska stödja barnens sociala relationer och förebygga och ingripa i mobbning. Barnen har rätt att lära sig nya saker och att få handledning utifrån sina egna förutsättningar.

Alla barn ska ha en egen plan för småbarnspedagogik

I grunderna för planen för småbarnspedagogik betonas vikten av att främja barnens och vårdnadshavarnas möjligheter att delta och påverka. För att säkerställa en planmässig och målinriktad småbarnspedagogik ska man utarbeta en plan för varje barn på ett daghem eller i familjedagvård. Planen utarbetas i samarbete med vårdnadshavarna. I grunderna anges närmare hur barnets plan för småbarnspedagogik ska göras upp och vad den ska innehålla. Planen görs vid behov upp i ett mångprofessionellt samarbete och stöd ska ordnas om barnet behöver det.

Verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken ska utvärderas och utvecklas systematiskt i enlighet med grunderna. Det är viktigt att personalen har en gemensam syn på hur barnens utveckling, lärande och välbefinnande främjas på bästa sätt.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik ska stödja och styra hur småbarnspedagogiken ordnas, genomförs och utvecklas och främja att verksamheten håller hög kvalitet och genomförs på lika grunder i hela landet. Grunderna ger en gemensam referensram för de lokala planerna och utmanar alla som arbetar inom småbarnspedagogik att delta i det regionala samarbetet för att trygga barnens lärande och välbefinnande.

Grunderna på nätet

Länk till eGrunder

Mer information vid Utbildningsstyrelsen:

Grunderna på svenska:
direktör Gun Oker-Blom, tfn 029 533 1138
specialsakkunnig Charlotta Rehn, tfn 029 533 1231

Grunderna på finska:
direktör Jorma Kauppinen, tfn. 029 533 1091
undervisningsrådet Anneli Rautiainen, tfn 029 533 1264
undervisningsrådet Elisa Helin, tfn 029 533 1280
specialsakkunnig Kati Costiander, tfn 029 533 1526
specialsakkunnig Pia Kola-Torvinen, tfn 029 533 1525
specialsakkunnig Kirsi Tarkka, tfn 029 533 1527

Utbildningsstyrelsen har slagit fast grunderna för planen för småbarnspedagogik. Dessa grunder blir för första gången en nationell norm, som styr småbarnspedagogiken på daghemmen, i familjedagvården och inom övrig småbarnspedagogisk verksamhet.

 

FacebookTwitterYouTube