11.8.2016

Det nya läsåret inleds i hela landet – 61 500 förstaklassister inleder sin skolgång

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 11.8.2016

Kuva: Hannu PiirainenUtbildningsstyrelsen har publicerat sin uppskattning av antalet elever och studerande som inleder och deltar i utbildning hösten 2016. När det nya läsåret inleds börjar över 60 000 barn i grundskolan. Antalet nya studerande i gymnasieutbildning är 35 000 och i läroanstaltsbaserad grundläggande yrkesutbildning 45 300.

Antalet förstaklassister är i år 61 500

I höst börjar cirka 61 500 barn i första klassen. Av dem är drygt 90 procent 7-åringar. Cirka 3 900 barn inleder sin skolgång i de svenskspråkiga grundskolorna.

Antalet elever som börjar i årskurs 7 är 59 000. År 2014 var antalet 57 938.

Antalet skolor som ger grundläggande utbildning förväntas fortsätta att minska, i synnerhet små skolor med mindre än 50 elever. Antalet svenskspråkiga skolor har varit i stort sett oförändrat under de senaste åren.

I gymnasierna börjar 35 000 nya studerande

I höst inleder 32 000 studerande sina gymnasiestudier inom utbildningen för unga och 3 000 inom utbildningen för vuxna. Det totala antalet gymnasiestuderande är enligt uppskattning 104 000, varav cirka åtta procent är vuxenstuderande.

Inom den svenskspråkiga gymnasieutbildningen för unga inleder cirka 2 200 nya studerande sina studier. Det uppskattas att det totala antalet studerande är cirka 6 600, varav något under två procent är vuxenstuderande.

Under tidigare år har antalet gymnasiestuderande varit på nedgång, men från och med 2015 har intresset för gymnasieutbildning ökat i någon mån. Antalet studerande i gymnasierna är något större 2016 än 2014. I de svenskspråkiga gymnasierna har antalet studerande inte förändrats i någon större utsträckning.

Inom yrkesutbildningen 108 400 nya studerande

Inom yrkesutbildningen inleder i år cirka 108 400 studerande sina studier, varav 3 505 studerar inom den svenskspråkiga utbildningen. Inom den examensinriktade yrkesutbildningen studerar sammanlagt 267 900 studerande. Antalet studerande som studerar på svenska uppgår till totalt 9 160. I siffrorna ingår också studerande inom läroavtalsutbildning.

Grundläggande yrkesutbildning ordnas av cirka 190 läroanstalter, av dem ordnar 14 stycken utbildning på svenska.

Inom den läroanstaltsbaserade grundläggande utbildningen inleder 45 300 nya studerande sina studier hösten 2016. Av dessa studerar 1 850 inom den svenskspråkiga utbildningen. Det totala antalet studerande är 128 200, varav 5 500 studerar på svenska.

Antalet studerande inom den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen har minskat sedan 2012. Minskningen förklaras bland annat av att åldersklasserna 16–18-åringar har blivit mindre. I år förväntas antalet studerande öka en aning till följd av att antalet avbrutna studier minskar. Inom den svenskspråkiga utbildningen har antalet nya studerande och det totala antalet studerande minskat en aning jämfört med tidigare år.

Fristående examen och läroavtalsutbildning fortfarande populära

Inom grundläggande yrkesutbildning som förbereder för en fristående examen inleder 22 900 nya studerande sina studier. Av dessa börjar 630 inom den svenskspråkiga utbildningen. Det totala antalet studerande uppskattas till 43 400, varav 1 350 studerar inom den svenskspråkiga utbildningen. Utbildningens popularitet har ökat under flera års tid. Bland dem som studerar på svenska har populariteten varit oförändrad.

Inom utbildning som förbereder för en yrkes- eller specialyrkesexamen inleder 20 500 nya studerande sina studier, varav cirka 680 studerar inom den svenskspråkiga utbildningen. Sammanlagt studerar cirka 40 000 studerande inom dessa utbildningar. Antalet studerande inom den svenskspråkiga utbildningen är 1 330.

Inom läroavtalsutbildning inleder 19 700 nya studerande sina studier. Det totala antalet studerande inom läroavtalsutbildningen är cirka 50 000.

Inom den svenskspråkiga läroavtalsutbildningen förväntas 345 nya studerande inleda sina studier, vilket motsvarar studerandeantalet under tidigare år. Även det totala antalet studerande förväntas förbli cirka 980 studerande år 2016.

Läroavtalsutbildningen är fortfarande en stark kanal för avläggande av en yrkesexamen, i synnerhet i fråga om specialyrkesexamina. År 2016 kommer uppskattningsvis 14 500 personer att studera inom läroavtalsutbildning som leder till en specialyrkesexamen, vilket är dubbelt så många som antalet studerande inom läroanstaltsbaserad utbildning som leder till en specialyrkesexamen.

Mer information

Vipunen – undervisningsförvaltningens statistiktjänst

Vuxenutbildning
Timo Kumpulainen, specialsakkunnig, 029 533 1109,

Yrkesutbildning
Marianne Portin, undervisningsråd, 029 533 1178,

Som källa och som grund för uppskattningarna har använts uppgifter insamlade av Statistikcentralen och Utbildningsstyrelsen samt deras register. Uppgifter om utbildningen i hela landet ingår utan specificering av undervisningsspråk. Uppgifter om den svenskspråkiga utbildningen anges separat. I uppskattningarna har också beaktats utbildningspolitiska linjedragningar och förväntade trender.

Utbildningsstyrelsen har publicerat sin uppskattning av antalet elever och studerande som inleder och deltar i utbildning hösten 2016. När det nya läsåret inleds börjar över 60 000 barn i grundskolan. Antalet nya studerande i gymnasieutbildning är 35 000 och i läroanstaltsbaserad grundläggande yrkesutbildning 45 300.

 

FacebookTwitterYouTube