17.3.2017

Forum för kompetensprognostisering inleder sin verksamhet

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 15.3.2017

Utbildningsstyrelsen har utnämnt medlemmarna i prognosgrupperna inom Forum för kompetensprognostisering för fyraårsperioden 1.1.2017–31.12.2020 enligt beslut från undervisnings- och kulturministeriet.

Kompetensprognosgrupperna fortsätter arbetet inom de tidigare utbildningskommissionerna och möjliggör att en dialog mellan utbildning och arbetsliv förs och utvecklas på riksnivå.

- Arbetslivet genomgår stora förändringar just nu. Företagen och de anställda arbetar i en global miljö där kompetensen och förmågan att lära sig nytt måste utvecklas kontinuerligt. Därtill kommer mycket yrkeskunnig arbetskraft att försvinna från arbetsmarknaden inom de närmaste åren. Samtidigt behövs ny och mångsidig kompetens för framtidens arbete och tillväxtbranscher. Utbildningssystemet måste kunna svara på dessa utmaningar. Därför finns det ett stort behov för Forum för kompetensprognostisering, konstaterar direktör Anni Miettunen.

Det finns nio prognosgrupper som representerar olika branscher. Grupperna deltar i den kvalitativa och kvantitativa prognotiseringen samt analyserar utifrån prognosuppgifter arbetslivets föränderliga och nya kompetensbehov och hur dessa påverkar utvecklingen av utbildningen på olika stadier. Grupperna följer också upp att utbildningssystemet erbjuder en heltäckande möjlighet att skaffa sig sådan kompetens som behövs för olika uppdrag inom arbetslivet.

Grupperna presenterar initiativ eller rekommendationer för utveckling av yrkesutbildningens examensstruktur och innehåll för undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Därtill presenteras initiativ och rekommendationer för utveckling av samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet för yrkesutbildningsarrangörerna. Samtidigt främjas samverkan mellan yrkesutbildning och högre utbildning där man genom dialog förutser och identifierar arbetslivets behov samt de utbildningskontinuum som dessa kräver.

Forum för kompetensprognostisering består av en styrgrupp som stödjer prognosprocessen, prognosgrupper samt expertnätverk som prognosgrupperna vid behov samlar för att bredda gruppens sakkunskap och stödja gruppen i dess arbete.

I prognosgrupperna ingår representanter för arbetsgivare, arbetstagare och företagare, yrkesutbildningsarrangörer och högskolor, undervisningspersonal, branschens forskning och utbildningsförvaltning.

Prognosgrupperna är
1. Naturresurser, livsmedelsproduktion och miljö
2. Affärsverksamhet och administration
3. Utbildning, kultur och kommunikation
4. Trafik och logistik
5. Inkvarterings-, restaurang- och turismtjänster
6. Byggd miljö
7. Social-, hälso- och välbefinnandebranschen
8. Teknologiindustri och teknologitjänster
9. Processindustri och processproduktion

Prognosgruppernas medlemmar

Närmare information vid Utbildningsstyrelsen:
enhetschef, undervisningsråd Kari Nyyssölä, tfn 029 533 1159, undervisningsråd Ilpo Hanhijoki, tfn 029 533 1057,

Utbildningsstyrelsen har utnämnt medlemmarna i prognosgrupperna inom Forum för kompetensprognostisering för fyraårsperioden 1.1.2017–31.12.2020 enligt beslut från undervisnings- och kulturministeriet.

 

FacebookTwitterYouTube