7.6.2016

Lokal planering klargör hur undervisningen ska utvecklas

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 6.6.2016

Utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan (KuntaKesu) har konstaterats främja dialogen mellan olika aktörer och öka förståelsen för skolväsendets mål. Kommunerna har utarbetat lokala utvecklingsplaner sedan 2013.

Utbildningsstyrelsen tog initiativ till utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan (KuntaKesu) 2013 genom att ordna ett nationellt seminarium och publicera stödmaterial till de kommunala undervisningsväsendenas förfogande.

Under 2013–2015 har Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA rf med stöd av Utbildningsstyrelsen ordnat fortbildning (KuntaKesuKuntoon) angående utvecklingsplanen på olika håll i landet. Sammanlagt 500 personer från mer än 80 kommuner har deltagit i fortbildningen.

I den färska rapporten Tarinoita KuntaKesusta framgår vilka erfarenheter undervisningschefer, rektorer, nämndordförande och andra som arbetar inom området har av processen med att utarbeta utvecklingsplanerna.

Mångårig process

”Arbetet främjade dialogen mellan olika aktörer i kommunen och ökade förståelsen för verksamhetens mål. Det fanns ett brett stöd för utvecklingsplanen och dess mål.”

Enligt rapporten tar det i kommunerna vanligen mellan ett och ett halvt till två år att bereda och fastställa utbildningsanordnarens utvecklingsplan. Planen utarbetas i allmänhet för en fullmäktigeperiod och kopplas till kommunens strategi och övriga planer.

Faktorer som främjar utarbetandet av utvecklingsplanen beskrevs både på person- och organisationsnivå. På organisationsnivå nämndes organiserad fortbildning som den klart viktigaste faktorn. Faktorer som försvårar arbetet uppgavs vara brist på tid och att det finns många andra viktiga planer som ska utarbetas samtidigt. Så gott som alla tillfrågade ansåg att höjdpunkterna utöver fortbildningen hade varit ivern, mötena, diskussionerna och träffarna i anknytning till utvecklingsplanen. Dessutom uppgavs processen ha skapat klarhet i planerings- och utvecklingsarbetet inom undervisningsväsendet.

Kooperativa metoder

”Utvecklingsplanen har tvingat oss att kartlägga och precisera vårt planerings- och utvecklingsarbete.”

Kommunerna i Finland har en omfattande autonomi och det är frivilligt för kommunerna att utarbeta utvecklingsplanen. Utbildningsstyrelsens initiativ till utbildningsanordnarens utvecklingsplan respekterar kommunernas autonomi men ger kommunerna möjlighet att utnyttja material och fortbildning som Utbildningsstyrelsen erbjuder som stöd för arbetet med utvecklingsplanen. Utbildningsinnehållet och de kooperativa utbildningsmetoder som använts har stämt väl överens med dagens utbildningsbehov inom ledningen i de kommunala undervisningsväsendena.

Inspiration och kommunikation

”Resultatet kommer vi att se i framtiden men processen har varit givande i sig. I den här processen är både resan och målet viktiga.”

Det finns erfarenheter av utbildningsanordnarens utvecklingsplan alltsedan 2013. Utgående från resultaten i rapporten kan planens styrkor sammanfattas så här:

• Tar sikte på framtiden, utmanar nuläget och inspirerar till nytänkande

• Ökar kommunikationen, den utbildningspolitiska debatten och nätverksarbetet

• Bidrar till gemensamt lärande och ökar det sociala kapitalet

• Klargör undervisningsväsendets utvecklingsmål och bedömningen av måluppfyllelsen

• Skapar strukturer för strategisk utveckling i kommunens organisation och inom bildningssektorn

• Fungerar som grund för det regionala, kommunala och skolvisa utvecklingsarbetet

• Skapar gemensamma erfarenheter av strategisk utveckling

• Bygger upp och ökar förtroendet mellan olika aktörer

• Ger flexibla möjligheter till kreativa och varierande lösningar

• Erbjuder en möjlighet att utveckla undervisningsväsendet utan att vara en norm

Utgående från rapporten rekommenderas att allt fler kommuner börjar utarbeta utbildningsanordnarens utvecklingsplan, om de inte redan gjort det. Planen underlättar beslutsfattandet och ger riktlinjer och ny energi för att utveckla undervisnings- och bildningstjänsterna.

Publikation:
Johnson, P., Laukkanen, H., Lehmusvaara, V. & Rinkinen, A. 2016. Tarinoita KuntaKesusta. Opetustoimen strategiatyön kehittäminen 2013–2016. Raportti 2016. Opsia ry. Helsinki.

Tilläggsuppgifter av Utbildningsstyrelsen:
Undervisningsrådet Aija Rinkinen, tel. 029 533 1248
Undervisningsrådet Anneli Rautiainen, tel. 029 533 1264

Utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan (KuntaKesu) har konstaterats främja dialogen mellan olika aktörer och öka förståelsen för skolväsendets mål. Kommunerna har utarbetat lokala utvecklingsplaner sedan 2013.

 

FacebookTwitterYouTube