16.6.2016

Nya studerande har valts till yrkes- och gymnasieutbildning

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 16.6.2016

Antalet sökande i den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning var 76 500, av vilka 69 300 fick en studieplats i utbildning som inleds hösten 2016.

Ifjol var antalet sökande 79 700 och antalet antagna 70 300. I vårens gemensamma ansökan sökte cirka 3 400 till svenskspråkig utbildning och 3 350 sökande godkändes som studerande.

Större chans än tidigare att bli antagen till yrkesutbildning

Det fanns i år 43 100 sökande till yrkesutbildning, varav 38 600 (90 %) fick en studieplats. Motsvarande siffror från ifjol var 46 400 sökande och 39 470 (85 %) antagna. Antalet sökande som antogs till svenskspråkig yrkesutbildning var 1 382. Till studentbaserade yrkesutbildningar fanns i år 5 550 sökande, varav 4 200 fick studieplats.

Till gymnasieutbildningen sökte denna vår 33 340. Av dessa fick 30 670 sökande (92 %) en studieplats vid gymnasium. Andelen som antogs till gymnasieutbildning ifjol var densamma, dvs. 92 %. Till svenskspråkiga gymnasier antogs i år 1 968 sökande.

Antalet sökande direkt från grundskolan

Av dem som i vår gick ut grundskolan eller tionde klassen fick 96 % en studieplats. Det fanns cirka 57 300 sökande, varav 55 600 godkändes som studerande.

Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning

I ansökan till specialundervisning var det möjligt att söka till yrkesinriktade grundexamina som ordnas som specialundervisning, till handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning som ordnas som specialundervisning och till utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv. Det totala antalet sökande i ansökan till specialundervisning var cirka 3 300, varav 1 870 fick en studieplats.

Publiceringen av antagningsresultaten

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten från och med 16.6.2016. De nya studerande bör så snart som möjligt efter att de fått resultaten, meddela att de tar emot studieplatsen, men senast 30.6. Utbildningsstyrelsen skickar brev till dem som inte fått en studieplats. I brevet finns information om den sökandes resultat i gemensam ansökan och om andra möjligheter att få en studieplats.

Tilläggsansökningar till lediga studieplatser

De som i den egentliga ansökan inte fått en studieplats kan ännu i läroanstalternas tilläggsansökningar få en studieplats. Tilläggsansökningarna omfattar lediga studieplatser till vilka man söker inom ramen för läroanstalternas egna ansökningstider. Utbildningarna som ingår i tilläggsansökningarna hittas i Studieinfo.fi från och med 17.6. Ansökan görs i Studieinfo.fi med elektroniska ansökningsblanketter.

Ansökan till förberedande utbildningar efter grundskolan är i gang

Sökande som blivit utan studieplats kan också söka till tionde klassen, handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, eller till utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning. Ansökan pågår till 26.7 i Studieinfo.fi, var sökande kan läsa mera om utbildningarna.

Mera information:
Sakkunnig Christian Seger, tfn: 029 533 1324

Antalet sökande i den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning var 76 500, av vilka 69 300 fick en studieplats i utbildning som inleds hösten 2016.

 

FacebookTwitterYouTube