13.5.2016

Statsunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 13.5.2016

Utbildningsstyrelsen utlyser ett statsunderstöd för utvecklande av den pedagogiska verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken. Av anslaget i statsbudgeten för år 2016 delas 3,7 miljoner euro ut i understöd.

Utbildningsstyrelsen utlyser för första gången statsunderstöd för utvecklande av småbarnspedagogiken. Avsikten med understödet är att utveckla pedagogiken, verksamhetskulturen och det pedagogiska ledarskapet inom småbarnspedagogiken. Genom statsunderstödet stöds projekt som utvecklar den pedagogiska kompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken med bland annat följande teman: att utveckla pedagogiska arbetssätt samt lek- och lärmiljöerna, att stärka barnens delaktighet, att öka den interkulturella kompetensen och att förändra verksamhetskulturen i riktning mot en lärande gemenskap. Syftet är att stödja föreståndarna och den övriga personalen i att erbjuda en professionell och pedagogiskt medveten verksamhet som stödjer barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

- Utvecklandet av verksamhetskulturen, pedagogiken och det pedagogiska ledarskapet inom småbarnspedagogiken stöds med finansiering ur statsbudgeten. Utbildningsstyrelsen bereder grunderna för planen för småbarnspedagogik som visar riktning för utvecklandet av verksamhetskulturen. Det att statsunderstödet nu för första gången riktar sig till småbarnspedagogiken och särskilt till att stärka verksamhetskulturen och pedagogiken är av stor betydelse, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen
(i bilden).

- Målet med revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik är att klargöra småbarnspedagogikens betydelse för barnets livslånga utveckling och lärande samt utveckla kvaliteten på småbarnspedagogiken på nationell nivå. Gemensam diskussion är viktigt i alla faser av revideringsprocessen, eftersom en central fråga i revideringen är hur den påverkar det dagliga arbetet inom småbarnspedagogiken, konstaterade Utbildningsstyrelsens generaldirektör Aulis Pitkälä vid öppnandet av ansökningen för statsunderstödet 13.5.

Statsunderstödet stödjer ibruktagandet av den lokala planen för småbarnspedagogik

I augusti 2015 blev Utbildningsstyrelsen sakkunnigt ämbetsverk inom småbarnspedagogik. Utbildningsstyrelsen har som uppdrag att utarbeta grunderna för planen för småbarnspedagogik så att de lokala planer för småbarnspedagogik som utarbetas utgående från dem kan tas i bruk från och med den 1 augusti 2017. De nya grunderna för planen för småbarnspedagogik blir för första gången en lagstadgad norm som styr genomförandet av småbarnspedagogiken i hela landet.

Målet med revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik är att klargöra småbarnspedagogikens betydelse för barnets livslånga utveckling och lärande samt utveckla kvaliteten på småbarnspedagogiken på nationell nivå. Gemensam diskussion är viktigt i alla faser av revideringsprocessen, eftersom en central fråga i revideringen är hur den påverkar det dagliga arbetet inom småbarnspedagogiken. För att stödja det lokala arbetet utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd på sammanlagt 3,7 miljoner euro, som kommuner och samkommuner kan ansöka om för att utveckla den pedagogiska verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken.

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stödja utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och strukturella förändringar och förbättringar.

Ansökningsmeddelandet och den elektroniska ansökningsblanketten

Tilläggsuppgifter av Utbildningsstyrelsen:
Direktör Gun Oker-Blom, tel. 029 533 1138,

Utbildningsstyrelsen utlyser ett statsunderstöd för utvecklande av den pedagogiska verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken. Av anslaget i statsbudgeten för år 2016 delas 3,7 miljoner euro ut i understöd.

 

FacebookTwitterYouTube