8.9.2016

Trafiksäkerhetsvecka 12–18.9.2016

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 8.9.2016

Temat för höstens trafiksäkerhetsvecka är samma som för trafiksäkerhetsveckan i fjol: ouppmärksamhet i trafiken. Smarttelefoner, surfplattor o.d. används allt mer, vilket ökar risken för både barn och vuxna att råka ut för farliga situationer i trafiken.

Under trafiksäkerhetsveckan, som nu ordnas för tolfte gången, vill man fästa lärarnas, elevernas och de studerandes uppmärksamhet vid säkert trafikbeteende. För första gången firas veckan också inom den småbarnspedagogiska verksamheten.

I och med det nya läsåret har skolorna tagit i bruk nya läroplaner, där trafikfostran ingår i det kompetensmål som gäller vardagskompetens och förmåga att ta hand om sig själv. Trafiksäkerhetsveckan är ett lämpligt tillfälle att testa hur målen i läroplanen genomförs som en naturlig del av skolans verksamhetskultur och vardag.

Smarttelefonen stjäl lätt uppmärksamheten

Ouppmärksamhet är ett allt vanligare fenomen i trafiken. De äldre skolbarnen använder sina smarttelefoner när de cyklar, kör moped, mopedbil eller skoter. De yngre fotgängarna kan vara försjunkna i sociala medier när de borde vara uppmärksamma på trafiken omkring dem.

Av de ungdomar som svarade på Trafikskyddets enkät hade nästan hälften läst textmeddelanden eller snabbmeddelanden när de kört, flickor oftare än pojkar. Smarttelefonerna används dygnet runt och många av telefonens funktioner används också i trafiken.

Samarbetsnätverket för trafikfostran har tillsammans med sakkunniga lärare planerat tips för att behandla ouppmärksamhetstemat på lektionerna. Utbildningsstyrelsen uppmuntrar skolorna att bekanta sig med webbsidan Trafikfostran och att använda materialet under temaveckan och under läsåret.

Trafikfostran i de nya läroplanerna

De nya läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen togs i bruk i augusti 2016. I läroplanerna anges mångsidig kompetens som mål för alla läroämnen. Eleven uppmuntras att utveckla sina färdigheter i grundläggande frågor som ansluter sig till det egna och andras välbefinnande, trygghet och en fungerande vardag. Trafikfostran kan vara ett av skolans egna ämnesövergripande lärområden eller ett av de ämnesövergripande lärområden som erbjuds lokalt.

Var och en påverkar med sitt eget agerande såväl sitt eget som andras välbefinnande och sin egen och andras hälsa och säkerhet. Barnen ska redan i daghemmen uppmuntras att ta hand om sig själva och andra och att öva färdigheter som är viktiga för deras eget liv och vardag. Genom trafikfostran som ges i tidig ålder lär sig barnen att röra sig tryggt i närmiljön, att använda säkerhets- och skyddsutrustning och att vara uppmärksamma cyklister och fotgängare i trafiken.

Trafiksäkerhetsveckans medieevenemang ordnas i daghemmet Kalasatama 14.9 kl. 9.30. Under evenemanget informeras media om hur daghemmen och skolorna löser problem som gäller barnen i trafiken i en allt mer utmanande miljö. I programmet ingår också en förevisning av polisens utrustning för daghemsbarnen och Trafikskyddet ordnar en övning i att korsa ett övergångsställe för förskolebarnen och femåringarna. Nallekopla håller en konsert för barnen i skolans sal kl. 10.00–10.30.

Temasidor för veckan för lärare

Material för trafiksäkerhetsveckan

Utbildningsstyrelsens webbsida Trafikfostran

Mer information:
Undervisningsrådet Elisa Helin, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1280, Utbildningschef Satu Tuomikoski, Trafikskyddet, tfn 020 7282 309

Temat för höstens trafiksäkerhetsvecka är samma som för trafiksäkerhetsveckan i fjol: ouppmärksamhet i trafiken. Smarttelefoner, surfplattor o.d. används allt mer, vilket ökar risken för både barn och vuxna att råka ut för farliga situationer i trafiken.

 

FacebookTwitterYouTube