22.9.2014

Utbildningsstyrelsen reviderade anvisningarna om religionsundervisningen och utövandet av religion i skolor och läroanstalter

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 22.9.2014

Utbildningsstyrelsen har till anordnare av förskoleutbildning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning meddelat reviderade anvisningar om undervisningen i religion och livsåskådningskunskap. De anvisningar om religiösa evenemang som ingår i anvisningarna gäller även yrkesläroanstalter.

Anvisningarna grundar sig på ställningstaganden av riksdagens grundlagsutskott, de högsta laglighetsövervakarna och Utbildningsstyrelsen.

Undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen

Utbildningsanordnaren är förpliktad att ordna religionsundervisning enligt det religionssamfund registrerat i Finland som majoriteten av eleverna hör till. I denna undervisning kan på vårdnadshavarens anhållan även elever som hör till andra religionssamfund eller som inte hör till något religionssamfund delta.

Utbildningsanordnaren är förpliktad att undervisa även i en annan religion eller i livsåskådningskunskap, om minst tre elever deltar i undervisningen.

För elever som hör till något annat i Finland registrerat religionssamfund än den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet och som inte deltar i undervisningen i majoritetens religion, ska undervisning i elevernas egen religion ordnas om deras vårdnadshavare begär det och minimiantalet om tre elever uppnås.

En elev som hör till ett religionssamfund i vars religion undervisning inte ordnas ska på vårdnadshavarens begäran undervisas i livsåskådningskunskap, om eleven inte deltar i undervisningen i majoritetens religion.

Elever i den grundläggande utbildningen och gymnasiet som har fyllt 18 år får välja mellan religionundervisning och undervisning i livsåskådningskunskap.

Om en elev inte deltar i undervisningen i majoritetens religion eller livsåskådningskunskap och om undervisning i elevens egen religion eller livsåskådningskunskap inte ordnas i utbildningsanordnarens skolor, ska annan undervisning eller handledd verksamhet ordnas för eleven. I stället för annan undervisning eller handledd verksamhet i skolan kan eleven delta i undervisning som ges av det egna religionssamfundet. Vårdnadshavaren ska lämna en utredning till skolan om elevens medlemsskap i religionssamfundet i fråga och om elevens deltagande i undervisning utanför skolan.

Religionsundervisningen ska ordnas i enlighet med de nationella grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och de lokala läroplaner som gjorts upp utifrån dem. Utbildningsstyrelsen har godkänt grunder för läroplanen för följande religioner: den evangelisk-lutherska religionen, den ortodoxa religionen, den adventistiska religionen, Bahai-religionen, buddhismen, Herran kansa ry:s religion, islam, judendomen, katolicismen, Krishnarörelsens religion, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas religion och den frikyrkliga religionen.

Religionsundervisningen utgör inte sådan religionsutövning som avses i Finlands grundlag. Hos religionslärarna förutsätts inte medlemsskap i något religionssamfund.

I religionsundervisningen ingår som en viktig del kännedom om den egna religionen. I religionsintroduktionen ingår att man bekantar sig med formerna och sätten för religionsutövning. Att göra eleverna bekanta med böner, psalmer och religiösa förrättningar utgör en del av religionsundervisningen. Till exempel ett studiebesök där man bekantar sig med en kyrka, en moské eller en motsvarande religiös byggnad eller följer med religiösa förrättningar utan att medverka i dem är inte ett religiöst evenemang utan en del av undervisningen.

Traditionella fester och religiösa evenemang

I de finländska grundskolorna, gymnasierna och yrkesläroanstalterna ordnas det många traditionella fester, t.ex. julfester, vårfester samt fester på FN-dagen och självständighetsdagen. Utbildningsanordnarna och skolorna beslutar om festerna och deras innehåll. Festerna kan också innehålla religiösa inslag. Sådana festtraditioner är en del av den finländska kulturen. En fest kan inte i den religiösa toleransens namn betraktas som en tillställning för religionsutövning på grund av att man eventuellt sjunger en enstaka psalm.

Skolans och läroanstaltens fester utgör en del av undervisningen och skolans verksamhet som eleverna ska delta i. Vid behov kan man komma överens med vårdnadshavarna om individuella arrangemang och eventuell alternativ verksamhet för en elev, ifall vårdnadshavaren inte vill att eleven ska delta i allt program som ingår i en fest.

Skolan kan ordna religiösa evenemang, som gudstjänster och religiösa morgonsamlingar, eller innefatta religiösa handlingar i skolans verksamhet, t.ex. bordsböner. Sådana evenemang och handlingar är religionsutövning.

En elev kan inte åläggas att delta i en gudstjänst, religiös morgonsamling eller annan religiös tillställning eller handling. Friheten att inte delta i ett religiöst evenemang eller en religiös handling är oberoende av medlemsskapet i ett samfund. Därmed kan inte heller de som hör till ett visst religionssamfund åläggas att delta i det aktuella religionssamfundets religiösa evenemang och förrättningar. Elevens vårdnadshavare ska meddela om eleven deltar i religiösa evenemang och handlingar eller inte.

Ytterligare information vid Utbildningsstyrelsen:
Undervisningsråd Pekka Iivonen, tfn 02953 31075
Undervisningsråd Christina Anderssén, tfn 02953 31290

Anvisningar på webbtjänsten oph.fi:

Grundläggande utbildning

Gymnasieutbildning

Yrkesutbildning

Utbildningsstyrelsen har till anordnare av förskoleutbildning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning meddelat reviderade anvisningar om undervisningen i religion och livsåskådningskunskap. De anvisningar om religiösa evenemang som ingår i anvisningarna gäller även yrkesläroanstalter.

 

FacebookTwitterYouTube