Webbnyheter

 • 5.4.2019

  Utbildningsstyrelsens färskaste nyheter, meddelanden och bloggar finns på beta.oph.fi

  Utbildningsstyrelsens webbtjänster förnyas. Från början av april publicerar vi webbnyheter och pressmeddelanden enbart i betaversionen av vår nya webbplats, beta.opf.fi/sv. Där hittar du också Utbildningsstyrelsens blogg.

 • 22.3.2019

  Årets bästa eTwinning-projekt genomfördes i förskolor – vetenskap och vind som tema

  I år ville Finlands eTwinning-team belöna lärare som erbjuder även mindre barn en internationell dimension i vardagen. De bästa projekten genomfördes i Kyrkbackens skola i Nagu och i dagvårdsenheten Roihuvuori-Strömsinlahti i Helsingfors. I projekten inspirerades barn och vuxna av vetenskap och vind.

 • 21.3.2019

  Statsunderstöd för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen

  Ansökan för att stöda åtgärder för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen har öppnats. Det finns sammanlagt 500 000 euro att söka. Utbildningsanordnarna och andra aktörer inom yrkesutbildningen kan ansöka om understödet fram till 16.4.2019.

 • 20.3.2019

  Läsrörelsen ska stärka barns och ungas läskunnighet

  På våren 2018 tillsatte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen ett nationellt läskunnighetsforum för att ta fram lösningar som ska förbättra läskunnigheten bland barn och unga och väcka deras läslust. Det här resulterade i Läsrörelsen och riktlinjer för att utveckla läskunnigheten.

 • 18.3.2019

  Finland koordinerar Erasmus+ -projekt som ska göra europeiska lärare mer språkmedvetna

  Utbildnings- och kulturministeriet har gett Utbildningsstyrelsen ansvaret över projektet LISTiac och utnämnandet av dess styrgrupp. Med hjälp av projektet vill man öka lärares språkmedvetenhet och hjälpa elever att nå framgång i sina studier på mer lika villkor än tidigare.

 • 8.3.2019

  Grunderna för läroplanen för A1-språket inom den grundläggande utbildningen snart klara – kommentera utkastet på nätet från och med 8.3

  Utbildningsstyrelsen reviderar grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen till den del som berör undervisningen i A1-lärokursen i det andra inhemska språket och främmande språk i årskurs 1 och 2. Vi tar emot kommentarer om utkastet till de reviderade grunderna på nätet 8–22.3.2019, då utkastet också är på remiss.

 • 8.3.2019

  Specialundervisningen i gymnasierna kartlades

  Magisterstuderande i specialpedagogik vid Helsingfors universitet genomförde på Utbildningsstyrelsens begäran en enkätundersökning om specialundervisningen i gymnasiet. Det är första gången en förfrågan har gjorts bland gymnasiernas rektorer och speciallärare om hur specialundervisningen ordnas och hur speciallärarens arbetsbild ser ut. En stor del av de finländska gymnasierna erbjuder redan i dagens läge specialundervisning. I och med den nya gymnasielagen ska alla gymnasier ordna specialundervisning från och med år 2021.

 • 7.3.2019

  Månadens statistik: Terminsavgifterna minskade antalet utländska studerande vid högskolorna åtminstone tillfälligt

  Under 2017 påbörjade drygt 4 159 utländska studerande högskolestudier som leder till examen i Finland. Antalet sjönk med en fjärdedel jämfört med föregående år, då antalet utländska studerande uppgick till 5 500. Mest sjönk antalet studerande som inledde magisterstudier; antalet examensstuderande vid yrkeshögskolorna minskade i något mindre omfattning.

 • 5.3.2019

  Anvisningarna om barnets plan för småbarnspedagogik förnyas

  Under våren kommer Utbildningsstyrelsen att uppdatera blankettbottnarna och anvisningarna för barnets plan för småbarnspedagogik. I arbetet beaktas de ändringar som den nya lagen om småbarnspedagogik medför i fråga om ansvarsfördelningen då barnets plan för småbarnspedagogik görs upp och vad beträffar sekretessen kring barnets uppgifter. Syftet är därtill att allt starkare stödja uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik som en process.

 • 4.3.2019

  Ge respons på grunderna för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning!

  I och med att lagstiftningen om gymnasieutbildningen har förnyats utarbetar Utbildningsstyrelsen det här året nya grunder för läroplanen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. I arbetet med de nya grunderna vill vi i så hög grad som möjligt använda den sakkunskap som finns hos rektorerna och lärarna i gymnasierna som ordnar utbildning som förbereder för gymnasieutbildning.

Visa alla

 

FacebookTwitterYouTube