Webbnyheter

 • 18.3.2019

  Finland koordinerar Erasmus+ -projekt som ska göra europeiska lärare mer språkmedvetna

  Utbildnings- och kulturministeriet har gett Utbildningsstyrelsen ansvaret över projektet LISTiac och utnämnandet av dess styrgrupp. Med hjälp av projektet vill man öka lärares språkmedvetenhet och hjälpa elever att nå framgång i sina studier på mer lika villkor än tidigare.

 • 8.3.2019

  Grunderna för läroplanen för A1-språket inom den grundläggande utbildningen snart klara – kommentera utkastet på nätet från och med 8.3

  Utbildningsstyrelsen reviderar grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen till den del som berör undervisningen i A1-lärokursen i det andra inhemska språket och främmande språk i årskurs 1 och 2. Vi tar emot kommentarer om utkastet till de reviderade grunderna på nätet 8–22.3.2019, då utkastet också är på remiss.

 • 8.3.2019

  Specialundervisningen i gymnasierna kartlades

  Magisterstuderande i specialpedagogik vid Helsingfors universitet genomförde på Utbildningsstyrelsens begäran en enkätundersökning om specialundervisningen i gymnasiet. Det är första gången en förfrågan har gjorts bland gymnasiernas rektorer och speciallärare om hur specialundervisningen ordnas och hur speciallärarens arbetsbild ser ut. En stor del av de finländska gymnasierna erbjuder redan i dagens läge specialundervisning. I och med den nya gymnasielagen ska alla gymnasier ordna specialundervisning från och med år 2021.

 • 7.3.2019

  Månadens statistik: Terminsavgifterna minskade antalet utländska studerande vid högskolorna åtminstone tillfälligt

  Under 2017 påbörjade drygt 4 159 utländska studerande högskolestudier som leder till examen i Finland. Antalet sjönk med en fjärdedel jämfört med föregående år, då antalet utländska studerande uppgick till 5 500. Mest sjönk antalet studerande som inledde magisterstudier; antalet examensstuderande vid yrkeshögskolorna minskade i något mindre omfattning.

 • 5.3.2019

  Anvisningarna om barnets plan för småbarnspedagogik förnyas

  Under våren kommer Utbildningsstyrelsen att uppdatera blankettbottnarna och anvisningarna för barnets plan för småbarnspedagogik. I arbetet beaktas de ändringar som den nya lagen om småbarnspedagogik medför i fråga om ansvarsfördelningen då barnets plan för småbarnspedagogik görs upp och vad beträffar sekretessen kring barnets uppgifter. Syftet är därtill att allt starkare stödja uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik som en process.

 • 4.3.2019

  Ge respons på grunderna för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning!

  I och med att lagstiftningen om gymnasieutbildningen har förnyats utarbetar Utbildningsstyrelsen det här året nya grunder för läroplanen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. I arbetet med de nya grunderna vill vi i så hög grad som möjligt använda den sakkunskap som finns hos rektorerna och lärarna i gymnasierna som ordnar utbildning som förbereder för gymnasieutbildning.

 • 28.2.2019

  Nätmaterial och videor är populära i undervisningen – lärarna grubblar över upphovsrätter

  Utbildningsstyrelsen och Kopiosto utredde under hösten 2018 användningen av digitala material i undervisning, distributionen av material som lärarna skapade själva samt lärarnas kunskaper om upphovsrätten. Utredningen visade att särskilt användningen av nätmaterial i undervisningen har ökat. Lärarna önskade få mer information om upphovsrätterna.

 • 26.2.2019

  Bildningsväsendet starkare med i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster – kommunagenter och LAPE-akademier stöder ledningen

  Kommunagenterna har inlett sitt arbete på olika håll i Finland. De stöder bildningsväsendets ledning i att stärka samarbetet och utöka kunnandet i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Ledningen erbjuds även utbildning i LAPE-akademierna som startar 20.3 i Helsingfors. Nu finns också rapporten Kontaktytor att tillgå på svenska.

 • 20.2.2019

  Vem blir årets tutorlärare 2019?

  Årets tutorlärare kommer att utlysas för första gången på de riksomfattande tutorlärardagarna i Aulanko i Tavastehus den 20 mars. Känner du en tutorlärare som förtjänar denna eftertraktade titel?

 • 18.2.2019

  Eleverna i grundskolan föredrar allt jämnt engelskan då de väljer språk

  Det har länge funnits en oro för att finländarnas språkkunskaper blir allt mer begränsade. Uppgifter i statistiktjänsten Vipunen visar att oron är befogad: cirka 80 % av eleverna i grundskolan väljer utöver det andra inhemska språket endast ett främmande språk och det är oftast engelska. Under de senaste tjugo åren har andelen som läser frivilliga språk minskat märkbart och för de frivilliga språkens del har också de regionala skillnaderna vuxit.

Visa alla

 

FacebookTwitterYouTube