20.9.2016

2500 tutorlärare ska stöda digitaliseringen

Webbnyhet 9.9.2016

Programmet Den nya grundskolan har satt upp tre mål för grundskolan: att grundskolan ska utgå från eleven och att den ska ha världens mest kompetenta lärare samt en öppen verksamhetskultur. Programmet är ett av regeringens spetsprojekt. Det understöds med 90 miljoner euro under tre års tid.

- Målet är såväl att på lång sikt hitta en riktning för den finländska grundskolan som att stöda införandet av nya läroplaner och förändringen i skolornas verksamhetskultur, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Alla skolor får en tutorlärare

Tutorläraren skall handleda övriga lärare i att förändra skolkulturen, i att förverkliga den nya pedagogiken samt i att utnyttja digitaliseringen på ett ändamålsenligt sätt. I år satsar man 7,5 miljoner euro på att få in tutorlärare i alla 2 500 grundskolor i Finland. Under hela regeringsperioden uppgår stödet till 23 miljoner euro. Målet är att få en tutorlärare på 220 elever.

Ett riksomfattande utbildningsprogram för tutorlärare byggs upp. Ansökningsprocessen sker via Utbildningsstyrelsen och inleds i September. I och med understödet som utbetalas till utbildningsanordnaren kan tutorläraren använda en del av sin arbetstid till att stöda ändringsarbetet i skolan.

- Flera kommuner i Finland har provat på tutorlärarmodeller och erfarenheterna är goda, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Aulis Pitkälä.

Nyaste forskning ska stöda utvecklingen

Man påskyndar försöks-, utvecklings- och innovationsverksamheten i skolorna. I anslutning till Utbildningsstyrelsen inrättas ett försökscenter som ska koordinera utvecklings- och innovationsverksamhet. I utvecklings- och innovationsverksamheten tar man med de nyaste inlärningslösningarna och -teknologierna. De bästa erfarenheterna införs i skolorna och spridningen av god praxis stöds senare med spetsprojektfinansiering. Verksamheten understöds I år med 8 miljoner euro.

Ansökningsprocessen inleds i September 2016. Utbildningsstyrelsen samlar också kunskap om nya inlärningsmiljöer som kommunerna kan utnyttja.

Lärarutbildningen förnyas

Målet är att erbjuda alla lärare möjlighet att utveckla sin kompetens utgående från sin egen nivå. De lärarutbildningens utvecklingsprogram offentliggörs den 13 oktober. Verkställandet av lärarutbildningens utvecklingsprogram understöds med 7 miljoner.

Grundskolan internationaliseras

Man stöder skolornas deltagande i program och projekt som stärker internationaliseringen och nya undervisningsidéer utvecklas i nätverk med internationella kumpaner. Man planerar också tillsammans med andra ministerier och kumpaner ett regelbundet återkommande internationellt utbildningsforum i Finland. Målet är att stöda internationaliseringen av den finländska utbildningen samt att stöda utbildningsexporten. Det första evenemanget ordnas under hösten 2017.

Grundskolan får en ny vision

Man bygger upp en ny vision för den finländska grundskolan. Visionen presenteras under jubileumsåret för Finlands självständighet i samband med skolstarten i augusti 2017. Visionen bereds av en bred expertgrupp, Grundskoleforumet, som tillsätts under hösten 2016. Man kommer att ordna workshops där man hör olika grupper runtom i Finland.

Programmet Den nya grundskolan förverkligas som en del av regeringens spetsprojekt Nya inlärningsmiljöer och digitala material för grundskolorna. Programmet Den nya grundskolan har beretts i en sakkunniggrupp där undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen samt satssekreterare Olli-Pekka Heinonen är ordförande och medllemmar är generaldirektör Aulis Pitkänen vid Utbildningsstyrelsen, ordförande Olli Luukkainen vid OAJ, professor Jari Lavonen vid Helsingfors universitet, institutionens chef Tiia Silander vid Jyväskylä universitet, biträdande statsdirektör vid bildningsväsendet Elina Lehto-Häggroth vid Vanda stad, rektor Anu Urpalainen vid Villmanstrand stad, kreativ direktör Saku Tuominen vid HundrEd, gästande professor Pasi Sahlberg vid Harvard universitet, direktören för utbildnings- och kulturenheten Terhi Päivärinta vid Finlands kommunförbund, bildningsutskottets ordförande Tuomo Puumala samt överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen och överdirektör Tapio Kosunen vid undervisnings- och kulturministeriet.

Programmet Den nya grundskolan

Mer information vid undervisnings- och kulturministeriet:
Projektchef Olli Vesterinen, tfn 0295 3 30123
Specialmedarbetare Matias Marttinen, tfn 044 269 3113

Programmet Den nya grundskolan har satt upp tre mål för grundskolan: att grundskolan ska utgå från eleven och att den ska ha världens mest kompetenta lärare samt en öppen verksamhetskultur. Programmet är ett av regeringens spetsprojekt. Det understöds med 90 miljoner euro under tre års tid.

 

FacebookTwitterYouTube