15.6.2018

5 miljoner euro till försök inom den grundläggande utbildningen

Understöd för innovationer Utbildningsstyrelsen har beviljat statsunderstöd till 70 projekt för försök och innovationer inom den grundläggande utbildningen. Sammanlagt cirka 5 miljoner euro går till att hitta nya sätt att utveckla utbildningen, förnya lärandet och utveckla tillsammans.

Med understöden för innovationer och försök ger man kommunerna och skolorna en chans att söka understöd för lokalt identifierade utvecklingsbehov. Många ansökningar tangerar välmående, digitalisering, verksamhetskultur och läroplaner. I projekten som fått finansiering strävar man bland annat efter att stärka barnens delaktighet, hitta nya sätt att utnyttja digitaliseringen i pedagogiken, samt implementera läroplansbaserade modeller i skolarbetet.

Med understödet vill man uppmuntra utbildningsanordnare att utveckla på ett nytt, försöks- och samarbetsinriktat sätt.

– I försök är det tillåtet att söka efter rätt riktning och också tappa bort sig ibland. Det viktigaste är att man känner igen de utvecklingsbehov som finns i skolan och att man tillsammans börjar söka lösningar på problemen. I utvecklandet är det viktigt att eleverna, vårdnadshavarna och omvärlden är delaktiga. Projekten kan i bästa fall bilda samfund där nya tankar och innovationer får fotfäste, säger Ulla Laine, chef för enheten för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen, som ansvarar för statsunderstödet.

En del av innovationsprojekten handlar om mindre försök medan andra projekt är inriktade på omfattande samarbete över administrativa gränser. Innovationscentret som fungerar vid Utbildningsstyrelsen sparrar dem som fått understöd i projekten.

– I de försök som nu inleds är det speciellt intressant att följa med de nya insikter och lärdomar som föds under resans gång. Tillsammans med dem som genomför försöken söker vi svar på hur försöks- och samarbetsinriktad utveckling kan bli en naturlig del av vardagen i alla skolor, säger utvecklare Ulla Teräs vid Innovationscentret.

Projekt som beviljats understöd

Ytterligare information

  • Chef för enheten för grundläggande utbildnings och småbarnspedagogik, undervisningsrådet Ulla Laine, tfn 029 533 1597,
  • Undervisningsrådet Kristian Smedlund, , tfn 029 533 1286 (svenskspråkig utbildning)

Utbildningsstyrelsen har beviljat statsunderstöd till 70 projekt för försök och innovationer inom den grundläggande utbildningen. Sammanlagt cirka 5 miljoner euro går till att hitta nya sätt att utveckla utbildningen, förnya lärandet och utveckla tillsammans.

 

FacebookTwitterYouTube