12.2.2018

Arbetslivskommissionernas verksamhet har kommit igång

Webbnyhet

Utbildningsstyrelsen har tillsatt 39 arbetslivskommissioner som har i uppgift att för sin del säkerställa kvaliteten på yrkesutbildningen och delta i utvecklingen av yrkesutbildningens examensstruktur, examina och examensgrunder. I alla kommissioner finns företrädare för undervisningssektorn och arbetslivet. Medlemmarna har valts utgående från arbetslivsorganisationernas förslag och en öppen medlemsansökan.

Utbildningsstyrelsen har utnämnt sammanlagt 328 medlemmar till de 39 arbetslivskommissionerna. 104 medlemmar företräder arbetsgivarna, 104 arbetstagarna, 20 är självständiga yrkesutövare och 100 företräder undervisningssektorn. Kommissionernas verksamhetsperiod pågår till slutet av 2020.

Arbetslivskommissionernas uppgift är att för sin del säkerställa att arbets- och näringslivet samt studerande kan lita på bedömningen och kvaliteten av kunnandet. Kommissionerna deltar i kvalitetssäkringen ifråga om genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet samt utvecklingen av yrkesutbildningens examensstruktur, yrkesinriktade examina och examensgrunder. De behandlar också begäran om rättelse av bedömningen av kunnandet hos studerande.

Arbetslivskommissionernas verksamhetsperiod inleddes i början av året. Verksamheten kom igång på allvar i slutet av januari då Utbildningsstyrelsen ordnade tre introduktionstillfällen, där medlemmarna kom samman kring allt det nya och fick ta del av grundinformation och praktiska anvisningar. Därtill diskuterades kommissionernas uppgifter och kommande verksamhet.

Vid introduktionstillfället betonade Anni Miettunen, direktör för yrkesutbildningen vid Utbildningsstyrelsen, arbetslivskommissionernas roll i utvecklingen av utbildningen, kvalitetssäkringen och samarbetet.

Efter introduktionstillfället organiserade kommissionerna sig och valde sina ordförande. Arbetet kommer att inledas med att göra upp verksamhetsplaner.

¬ Reformen känns bra och gör att man tänker i nya banor, så att fokus riktas mot utveckling. De arbetslivsorienterade examensgrunderna tjänar också arbetslivet i utvecklingen av personalens kunnande. Jag förväntar mig att uppgiften som gäller deltagandet i utvecklingen av examensgrunderna och examensstrukturen tas på allvar i det kommande kommissionsarbetet, säger Jani Räisänen från UPM:s plywoodfabrik i Pellos. Räisänen är medlem i arbetslivskommissionen för träindustrin och båtbyggnadsbranschen.

Mer information

Undervisningsrådet Enhetschef Kati Lounema, tfn 029 533 1262,
Undervisningsrådet Jaana Villikka-Storm, tfn 029 533 1588,

Utbildningsstyrelsen har tillsatt 39 arbetslivskommissioner som har i uppgift att för sin del säkerställa kvaliteten på yrkesutbildningen och delta i utvecklingen av yrkesutbildningens examensstruktur, examina och examensgrunder. I alla kommissioner finns företrädare för undervisningssektorn och arbetslivet. Medlemmarna har valts utgående från arbetslivsorganisationernas förslag och en öppen medlemsansökan.

 

FacebookTwitterYouTube