30.6.2016

Beredningen av grunderna för planen för småbarnspedagogik på slutrakanBeredningen av grunderna för planen för småbarnspedagogik på slutrakan

Webbnyhet 30.6.2016

Arbetet med beredningen av grunderna för planen för småbarnspedagogik har fortsatt intensivt på Utbildningsstyrelsen efter kommentarsrundan i april 2016. Grunderna färdigställs i oktober och under hösten påbörjas arbetet med de lokala planerna.

Responsen har i stora drag varit positiv och bekräftade att revideringen går i rätt riktning. Kommentarerna innehöll också förbättringsförslag som har tagits i beaktande då texten om grunderna har granskats och bearbetats. Den finskspråkiga rapporten innehåller de centrala resultaten från responsen och finns på Utbildningsstyrelsens sida om grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Begäran om utlåtande i augusti-september

I augusti skickas det bearbetade utkastet av grunderna för planen för småbarnspedagogik för utlåtande under tiden 15.8–5.9.2016. Utlåtande kommer att begäras av anordnarna av småbarnspedagogik samt de centrala samarbets- och intressentgrupperna. Det första svenskspråkiga utkastet av grunderna för planen för småbarnspedagogik kommer att publiceras på Utbildningsstyrelsens webbplats 15.8. Grunderna för planen för småbarnspedagogik bearbetas under hösten utgående från kommentarerna i utlåtandena. Grunderna för planen för småbarnspedagogik kommer att vara färdiga inom oktober.
Under hösten flyttar tyngdpunkten till det lokala arbetet med planerna. I augusti kommer mer information om den regionala fortbildningen om grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Beslut om statsunderstöd per e-post

Utbildningsstyrelsen utlyste i maj för första gången statsunderstöd för utvecklande av småbarnspedagogiken. Besluten om statsunderstöd har skickats till kommunerna. Avsikten med statsunderstödet är att utveckla pedagogiken, verksamhetskulturen och det pedagogiska ledarskapet inom småbarnspedagogiken. Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stödja utvecklingsprojekt, där man skapar goda modeller och metoder, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och strukturella förändringar. För de utvecklingsprojekt som blivit tilldelade statsunderstöd ordnas en kick off-dag i september. Under dagen ges allmän information om användning av statsunderstöd, ekonomi och målen för genomförande av utvecklingsarbete som finansieras med statsunderstöd.

Intresset för utvecklingsnätverket för småbarnspedagogik som inleds i höst har varit glädjande stort. Det har kommit många preliminära anmälningar och nätverket inleder arbetet under seminariet som ordnas i september. Inbjudan och närmare information kommer i augusti.

För mer information:

Specialsakkunnig Charlotta Rehn, tfn 029 533 1231

Arbetet med beredningen av grunderna för planen för småbarnspedagogik har fortsatt intensivt på Utbildningsstyrelsen efter kommentarsrundan i april 2016. Grunderna färdigställs i oktober och under hösten påbörjas arbetet med de lokala planerna.

 

FacebookTwitterYouTube