12.10.2017

Den finlandssvenska grundskolan och småbarnpedagogiken i fokus

Webbnyhet 12.10.2017

Gun Oker-BlomFinlandssvensk utbildningskonferens 2017 samlade 100 deltagare till Hanaholmen för att diskutera den svenskspråkiga grundskolan och småbarnspedagogiken. Temat var en lärande gemenskap.

Bland deltagarna fanns såväl utbildningsarrangörer och rektorer som professionella inom småbarnpedagogik, förskoleundervisning och lärarutbildning. Expertinläggen under tvådagarskonferensen bjöd på både inspiration och nya kunskaper för arbetet med att förstärka barns och ungas livslånga lärande.

Ämnet ”Hur mår den svenskspråkiga grundskolan och småbarnspedagogiken?” dryftades av en panel bestående av professor Gunilla Holm från Helsingfors universitet, Liliane Kjellman, direktör för svenskspråkig fostran och utbildning i Åbo, riksdagsledamot Mikaela Nylander samt forskarna Kari Nissinen från Jyväskylä universitet och Kjell Herberts från Åbo Akademi.

”Läskunskapen bland svenskspråkiga pojkar ligger under OECD:s genomsnitt, och det är oroväckande. Resultaten har varit de samma i 15 år”, sade Kari Nissinen. ”Läromedlen borde ses över, för de har en central ställning i undervisningen i Finland.” Inom matematik svängde trenden 2015, när de svenskspråkiga eleverna lyckades förbättra sina PISA-resultat jämfört med tidigare. ”Det vore intressant att veta vad som hände i skolorna, vad de satsade på.”

Liliane Kjellman lyft fram betydelsen av samarbete och betonade även bra ledarskap. ”Den kritiska frågan idag är om vår skola längre är jämlik för alla elever”, konstaterade Mikaela Nylander för sin del. Den socioekonomiska bakgrunden avspeglas på skolframgången och vardagen i skolorna. ”Det förekommer mycket mobbning och social segregering i skolorna till följd av den ökande mångfalden”, berättade Gunilla Holm. Hon önskade att rektorerna och lärarna vore aktivare och djärvare tog tag i olika situationer, trots knappa resurser.

Paneldeltagarna hoppades att satsningen på småbarnspedagogiken ska leda till bättre PISA-resultat i framtiden. Det forskas för närvarande mycket i effekterna av småbarnspedagogik och studierna har redan visat att småbarnspedagogiken har en positiv inverkan på skolgången.

Mikaela Nylander lyfte fram vikten av svenskspråkiga lärandemiljöer. ”Modersmålet påverkar inlärningen i alla ämnen. Samtidigt bevaras det svenska språket som en levande del av vårt samhälle.”

Finlandssvensk utbildningskonferens 2017 samlade 100 deltagare till Hanaholmen för att diskutera den svenskspråkiga grundskolan och småbarnspedagogiken. Temat var en lärande gemenskap.

 

FacebookTwitterYouTube