12.2.2018

Den nya lagen om småbarnspedagogik har skickats på remiss – betonar barnets väl och personalens utbildningsnivå

Webbnyhet

Den nya lagen om småbarnspedagogik har skickats på remiss Undervisnings- och kulturministeriet skickade på tisdagen utkastet till en ny lag om småbarnspedagogik på en omfattande remissrunda. . Barnets väl står starkare än tidigare i fokus för lagutkastet.

Enligt förslaget skrivs det tydligare än tidigare in i lagen att det i första hand är barnets väl som ska beaktas vid planering, ordnande och beslutsfattande som gäller småbarnspedagogik. Författningen som gäller den småbarnspedagogiska miljön har preciserats så att barnet uttryckligen bör skyddas mot våld, mobbning och andra trakasserier.

– Inom småbarnspedagogiken lär barnen sig att fungera i grupp och att ta hänsyn till andra. Det är viktigt att daghemmen genast ingriper vid de första tecknen på mobbning. Daghemmet ska vara en trygg plats för barnet, en plats där ingen mobbas och där ingen lär sig att mobba. Det är personalens obestridliga plikt att förebygga trakasserier och mobbning och att ingripa ifall det förekommer, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

– Högklassig småbarnspedagogik förebygger utslagning och främjar barnens jämlikhet. Personalens uppgift är att skapa en förtroendefull relation till barnet och barnets föräldrar. På så sätt garanteras barnet en trygg miljö där mobbning inte kan förekomma, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Personalens utbildningsnivå höjs

Den nya lagen om småbarnspedagogik föreslås stärka småbarnspedagogikens kvalitet genom att höja personalens utbildningsnivå.
Det här uppnås genom att fastställa yrkesbeteckningarna och -behörigheten samt genom att reglera personalstrukturen.

Enligt det nya lagutkastet skulle yrkesbeteckningarna och behörigheten för personalen inom småbarnspedagogiken vara sådana att det i framtidens daghem parallellt arbetar lärare och socionomer inom småbarnspedagogiken samt barnskötare som ett multidisciplinärt team.

Ändringen skulle innebära att två tredjedelar av daghemspersonalen fram till år 2030 har avlagt en högskoleexamen. Det här betyder en klar höjning av personalens utbildningsnivå, eftersom det för närvarande endast krävs att en av tre har avlagt högskoleexamen.

– Hemligheten bakom det finländska utbildningssystemet är de högt utbildade lärarna, de bästa i världen. Det väckte debatt då klasslärarutbildningen i tiderna flyttades till de pedagogiska fakulteterna, men det har visat sig att det var en lyckad reform. Eftersom småbarnspedagogikens ställning numera erkänns som en av de viktigaste delarna i vårt utbildningssystem finns det ett klart behov för en liknande utveckling där, säger undervisningsministern.

Dataskyddsnormerna uppdateras

I nuläget gäller strängare sekretessbestämmelser i daghemmen än i det övriga utbildningssystemet, vilket beror på att de grundar sig på socialvårdens lagstiftning. I lagutkastet föreslås att integritetsskyddet ändras till samma nivå som i skolorna, vilket skulle möjliggöra en motsvarande digital kontakt även mellan hemmet och daghemmet.

Lagförslaget är på remiss fram till den 18 mars 2018.

Närmare information: Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 6.2.2018

Den nya lagen stärker småbarnspedagogikens kvalitet genom att höja personalens utbildningsnivå och genom att precisera yrkesbeteckningarna Barnets väl står starkare än tidigare i fokus för lagutkastet.

 

FacebookTwitterYouTube