14.9.2016

Examensstrukturen inom yrkesutbildningen förnyas under de närmaste åren

Webbnyhet 13.9.2016

Utbildningsstyrelsen börjar utarbeta nya examensgrunder utifrån den nya yrkesexamensstrukturen. Antalet examina blir färre men de blir mera omfattande.

En styrgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet lämnade den 13 augusti en mellanrapport med förslag till en reform av examensstrukturen inom yrkesutbildningen. Enligt förslaget ska antalet examina minskas från 351 till 166.

Arbetsgruppen föreslår ändringar särskilt i strukturen för yrkes- och specialyrkesexamina, men också för yrkesinriktade grundexamina. En avsevärd minskning av antalet examina skulle göra det möjligt att skapa större helheter i enlighet med förändringarna i arbetslivet.

Bredden i examina skulle öka den studerandes valmöjligheter och möjliggöra individuellare studievägar för de studerande och examinanderna. Det minskade antalet examina skulle också underlätta det administrativa arbetet i samband med examensgrunderna och anordnadet av examina.

I framtiden ska examina inte vara bundna till ett visst utbildningsområde. På så sätt kan gemensamt kunnande inom olika kompetens- och verksamhetsområden utformas utgående från arbetslivets verkliga kompetensbehov.

Utbildningsstyrelsen beslutar också i fortsättningen om examensgrunderna, där kraven på yrkesskicklighet, bedömningen av kunnande och sätten att visa yrkesskicklighet fastställs. Utifrån den nya examensstrukturen utarbetar Utbildningsstyrelsen då examensgrunderna för alla de nya yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.

Tidtabellen för när examensgrunderna träder i kraft motsvarar tidtabellen för när den nya examensstrukturen träder i kraft. Om Utbildningsstyrelsen under de följande åren fastställer examensgrunder i enlighet med den nya strukturen ska också utbildningsanordnarna utarbeta nya planer för hur utbildningen och examinas ska ordnas.

Styrgruppen föreslår att en förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen ska utfärdas redan hösten 2016. Förordningen utgör en grund för arbetet med att utarbeta examensgrunder i enlighet med den nya examensstrukturen. Avsikten är att de nya examina införs senast i början av 2019.

Styrgruppens mellanrapport

Mer information vid Utbildningsstyrelsen:
Kati Lounema, enhetschef, undervisningsråd, tfn 029 533 1262,

Utbildningsstyrelsen börjar utarbeta nya examensgrunder utifrån den nya yrkesexamensstrukturen. Antalet examina blir färre men de blir mera omfattande.

 

FacebookTwitterYouTube