29.6.2017

Försäljning och produktifiering framtida nyckelfärdigheter inom alla yrkesområden

Webbnyhet 29.6.2017

Färdigheter i kundtjänst samt försäljning och marknadsföring är även i framtiden av central betydelse i arbetslivet. Det är också väsentligt att kunna marknadsföra sin egen kompetens. Insikter i tjänstedesign och produktifiering behövs inom alla branscher.

Utbildningskommissioner som koordinerats av Utbildningsstyrelsen har i tre år analyserat vilken kompetens som kommer att behövas i framtiden. Som hjälpmedel för sitt arbete använde de prognostiseringskartor. Utbildningskommissionerna representerade 26 olika branscher. Deras centrala uppgift var att prognostisera framtida kunskapsbehov och ta initiativ till utbildningens utveckling.

Utbildningskommissionerna kartlade framtidens kompetensbehov ur såväl yrkesutbildningens som den högre utbildningens synvinkel. Utgångspunkten för arbetet med prognostiseringskartorna var samarbete mellan representanter för olika branscher. I processen ”blandades korten” så att experter från exempelvis maskin- och metallbranschen samt skönhetsbranschen tillsammans fick fundera över vilken typ av kunskap som kan tänkas förena dessa branscher och vilka affärsidéer som kan uppstå på gränsytan mellan dem. Samtidigt analyserades fenomen som överskrider branschgränserna och kombinationer av olika branscher som kan resultera i nya yrken och arbetsuppgifter under de kommande 5–15 åren.

Förståelse av värdekedjan och innovationskompetens centrala för alla

Förståelse av värdekedjan innebär att arbetstagaren är medveten om vilka skeden som föregår och följer på den egna arbetsinsatsen. Exempelvis inom byggbranschen måste man veta varifrån råmaterialet kommer, vad som sker med det i förädlingsfasen, hur det kommer till en själv för bearbetning, vilken kundens roll är och vad som sker efter den egna arbetsfasen. Alla professionella förstår att de är ett viktigt led i kedjan och för egen del ansvariga för att den ska fungera.

Innovationskompetens betyder förmåga att producera och utveckla nya idéer, produkter, tjänster eller lösningar på problem, som kan kommersialiseras på ett lönsamt sätt. Det innebär inte alls nödvändigtvis att man kommer med stora uppfinningar. Innovation kan vara en mycket liten idé som bidrar till att arbetet blir mer produktivt.

Såväl förståelse av värdekedjan som innovationskompetens sammanhänger med projektkompetens och förmåga att förstå stora helheter. Oavsett bransch är det bra för yrkespersoner att kunna arbeta systematiskt och vara beredda att justera sin plan om förhållandena ändras, men ändå behålla siktet tydligt inställt på samma mål. Det väsentliga är att förstå kundens, arbetsgivarens och arbetsgemenskapens behov och utföra sina egna arbetsuppgifter förnuftigt och säkert. Det är också viktigt att upprätthålla sin hälsa och arbetsförmåga.

Mångfald av kompetenser, mångfald av kulturer

I framtiden behövs en allt större grad av branschöverskridande kunskaper inom alla områden. Man måste känna sitt eget yrkesområde väl, men också vara redo och villig att gå utanför sin bekvämlighetszon och få lärdom och intryck från andra branscher. Branschöverskridande kompetens innebär därtill vilja och förmåga att arbeta tillsammans med professionella från andra branscher och värdesätta deras kunskaper.

En mångfaldig kompetens sammanhänger också nära med mångkulturell förståelse. Det kan innebära såväl attityder, språkkunskaper som djupare insikter i olika kulturer. I framtiden är allt fler kolleger och chefer, men framför allt kunder, representanter för olika kulturer. Hela verksamhetsmiljön blir kulturellt mer mångfacetterad.

Utbildningsstyrelsen koordinerade utbildningskommissionernas prognostiseringsarbete under åren 2013–2016. Arbetet med prognostiseringskartor ingick i utbildningskommissionernas framtidsarbete och därtill genomfördes branschspecifika VOSE-projekt och framtidsworkshoppar. Målet i synnerhet för arbetet med prognostiseringskartor var att sammanföra experter från olika områden och att identifiera fenomen och kompetensbehov som överskrider gränserna mellan olika branscher. Prognostieringskartorna administrerades och kartarbetet faciliterades av AlternativeFutures.

Resultaten från utbildningskommissionernas prognostiseringsarbete har sammanfattats i den finskspråkiga rapporten ”MUUTOSILMIÖITÄ KOULUTUKSEN RAJAPINNOILLA – Havaintoja ja kehitysehdotuksia koulutustoimikuntien ennakointikarttatyöskentelystä vuosina 2014–2016”. Rapporten är skriven av Tuomo Kuosa och Suvi Hakala.

Ytterligare information om utbildningskommissionerna och prognostiseringsarbetet:
Undervisningsråd Ulla Taipale-Lehto, , Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1207

Ytterligare information om processen med prognostiseringskartan:
Tuomo Kuosa, Content Director, Ph.D
Alternative Futures | Futures Platform Oy, , tfn +358 44 0360688

Färdigheter i kundtjänst samt försäljning och marknadsföring är även i framtiden av central betydelse i arbetslivet. Det är också väsentligt att kunna marknadsföra sin egen kompetens. Insikter i tjänstedesign och produktifiering behövs inom alla branscher.

 

FacebookTwitterYouTube