29.8.2018

Grunderna för planen för småbarnspedagogik revideras under hösten

Webbnyhet

Grunderna för planen för småbarnspedagogik revideras under höstenUtbildningsstyrelsen reviderar Grunderna för planen för småbarnspedagogik under år 2018. Den nya lagen om småbarnspedagogik som träder i kraft 1.9.2018 medför förändringar i grunderna. Det utarbetas även material som stöd för förebyggande av mobbning samt för familjedagvården och skiftomsorgen.

Utbildningsstyrelsen har bjudit in anordnare av småbarnspedagogik, privata serviceproducenter och intressentgrupper för att diskutera utvecklingsbehov i anknytning till Grunderna för planen för småbarnspedagogik och implementeringen av de lokala planerna för småbarnspedagogik. Diskussionerna förs i september. En officiell begäran om utlåtande sänds i november och samtidigt ges alla intresserade en möjlighet att kommentera utkastet på nätet.

När de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik har blivit färdiga ska anordnarna av småbarnspedagogik och de privata serviceproducenterna revidera sina lokala planer för småbarnspedagogik. Målet är att de reviderade lokala planerna tas i bruk i augusti 2019.

– I och med den nya lagen förenhetligas lagstiftningen om småbarnspedagogik, vilket innebär att förutom substansmässiga ändringar behöver begrepp och källhänvisningar ses över. Det är viktigt att beakta dessa ändringar i den egna lokala planen. Det är samtidigt en bra möjlighet att utvärdera den lokala planen och fundera om det finns orsak att utveckla den, uppmuntrar specialsakkunnig Kirsi Tarkka.

Stöd att förebygga mobbning inom småbarnspedagogiken

Vid sidan av revideringen av grunderna utarbetas stödmaterial som stöd för utvecklingen av olika verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken och för förebyggande av mobbning som betonas i den nya lagen.

I och med reformen förtydligades tillämpningen av lagen endast när det gäller öppen småbarnspedagogisk verksamhet. Familjedagvården är fortsättningsvis jämförbar med den småbarnspedagogiska verksamheten på daghem.

– Det finns önskemål om att tydligare definiera målen och kraven för de olika verksamhetsformerna inom småbarnspedagogiken. Det framgick även i rapporten som Nationella centret för utbildningsutvärdering publicerade i år. Det material som nu utarbetas har som mål att konkretisera hur man kan genomföra småbarnspedagogisk verksamhet i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik och samtidigt beakta exempelvis familjedagvårdens eller skiftomsorgens särdrag, säger Tarkka.

Se även

Utvärderingsrapport – Planerna för småbarnpedagogik ger goda riktlinjer för det småbarnpedagogiska arbetet

Utbildningsstyrelsen reviderar Grunderna för planen för småbarnspedagogik under år 2018. Den nya lagen om småbarnspedagogik som träder i kraft 1.9.2018 medför förändringar i grunderna. Det utarbetas även material som stöd för förebyggande av mobbning samt för familjedagvården och skiftomsorgen.

 

FacebookTwitterYouTube