22.9.2016

Månadens statistik: Antalet grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter har minskat åren 2010–2015

Webbnyhet 22.9.2016

Antalet läroanstalter inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet har minskat under de senaste fem åren. Åren 2010–2015 lades 393 grundskolor, 44 gymnasier och 22 yrkesläroanstalter ner.

Det största antalet gymnasier lades ner i Nyland (8) och Mellersta Finland (5). Det fanns 20 läroanstalter som erbjuder gymnasieutbildning endast enligt läroplanen för vuxna, dvs. vuxengymnasier. Åren 2010–2015 var antalet vuxengymnasier oförändrat, men antalet studerande minskade med nästan 2 400 studerande.

I Finland fanns 2015 sex grundskolor med över 1 000 elever och sex gymnasier med över 1000 studerande.

Läroanstaltstyp 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Läroanstalter som ger grundläggande utbildning¹ 2 938 2 915 2 828 2 759 2 679 2 561
Grundskolor² 2 900 2 821 2 736 2 665 2 582 2 467
Läroanstalter som ger gymnasieutbildning³ 438 432 427 420 413 396
Gymnasier 394 388 381 374 366 350
Läroanstalter som ger yrkesutbildning⁴ 240 247 237 245 227 -
Yrkesläroanstalter⁵ 131 132 127 124 109 -
¹ siffran omfattar grundskolor, specialskolor på grundskolenivå, gymnasier, skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå, yrkesläroanstalter, folkhögskolor, medborgarinstitut
² siffran omfattar grundskolor och specialskolor på grundskolenivå
³ siffran omfattar gymnasier, skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå, folkhögskolor, yrkesläroanstalter
⁴ siffran omfattar yrkesläroanstalter, specialyrkesläroanstalter, särskilda yrkesläroanstalter, yrkesutbildningscenter för vuxna, yrkeshögskolor, musikläroanstalter, idrottsutbildningscenter, folkhögskolor, studiecentraler, övriga läroanstalter, okända
⁵ siffran omfattar yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter

Tabell 1: Förändringar i antalet läroanstalter inom grundläggande utbildning och på andra stadiet 2010-2015

Grundskolor

Åren 2010–2015 minskade antalet grundskolor med 393 skolor, dvs. 14,1 procent (Figur 1). Antalet specialläroanstalter på grundskolenivå minskade med 40 läroanstalter, dvs. 34,5 procent.

Det totala antalet läroanstalter som ger grundläggande utbildning har sjunkit från 2 938 till 2 561, dvs. med 377 läroanstalter.

Antalet grundskolor och specialskolor på grundskolenivå har sjunkit i alla landskap med undantag för Åland (figur 2). Största antalet nedlagda grundskolor finns i Nyland (43), Birkaland (42), Norra Österbotten (41) och Mellersta Finland (39).

Figur 1: Antalet grundskolor och specialskolor på grundskolenivå i Finland 2010–2015
Antalet grundskolor har minskat med 393 skolor, dvs. 14,1 procent.

Figur2: Förändringar i antalet grundskolor enligt landskap 2010–2015
Antalet grundskolor har minskat mest i Nyland, Birkaland, Norra Österbotten och Mellersta Finland.

Tabell 2: De största grundskolorna enligt antalet elever 2015
Sju av grundskolorna i tabellen finns i Uleåborgsregionen.

Gymnasier

Åren 2010–2015 minskade antalet gymnasier med 44 läroanstalter, från 394 till 350, dvs. 11,2 procent (figur 3).

I Finland fanns år 2015 20 gymnasier som ger gymnasieutbildning endast enligt läroplanen för vuxna, dvs. vuxengymnasier. Vid läroanstalterna studerande sammanlagt 5 200 vuxenstuderande. Åren 2010–2015 var antalet vuxengymnasier oförändrat, men antalet studerande minskade med nästan 2 400 studerande.

Under granskningsperioden minskade antalet gymnasier mest i Nyland (8) och Mellersta Finland (5) (figur 4).

Figur 3: Minskning av antalet gymnasier 2010–2015
Antalet gymnasier har minskat med 44 läroanstalter under granskningsperioden.

Tabell 3: De största gymnasierna och vuxengymnasierna enligt antalet elever 2015

Figur 4: Förändring i antalet gymnasier enligt landskap 2010–2015
Antalet gymnasier har minskat mest i Nyland och Mellersta Finland.

Yrkesläroanstalter

Åren 2010–2014 har antalet yrkesläroanstalter minskat från 125 till 103 (figur 5). Minskningen utgör 17,6 procent.

Under granskningsperioden är antalet specialyrkesläroanstalter oförändrat, dvs. sex läroanstalter.

Utöver vid yrkesläroanstalterna ges yrkesutbildning bl.a. vid yrkesutbildningscenter för vuxna, musikläroanstalter, särskilda yrkesläroanstalter, idrottsutbildningscenter och folkhögskolor. Deras antal har ökat från 109 till 118 under granskningsperioden.

Förändringen i antalet yrkesläroanstalter varierar rätt så mycket från landskap till landskap. Antalet läroanstalter har minskat mest i Norra Österbotten (10) och i Nyland (8). I Egentliga Finland och i Lappland har antalet ökat med en läroanstalt i vartdera landskapet.

Figur 5: Antalet yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter 2010–2014
Antalet specialyrkesläroanstalter har inte förändrats under granskningsperioden.

FOTO: Utbildningsstyrelsen/Reino Tapaninen

Mer information: Vipunen – utbildningsförvaltningens statistiktjänst

Temat för nästa månads statistik är lärarlönerna i europeisk jämförelse.

Antalet läroanstalter inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet har minskat under de senaste fem åren. Åren 2010–2015 lades 393 grundskolor, 44 gymnasier och 22 yrkesläroanstalter ner.

 

FacebookTwitterYouTube