23.10.2018

Månadens statistik: Kvinnor och män lyckas nästan lika bra i studentskrivningarna

Webbnyhet

I motsats till vad man ofta tror finns det inte stora skillnader mellan könen i hur väl man presterar i studentskrivningarna. Till exempel i studentskrivningarna våren 2017 var skillnaden mellan hur stor andel män och kvinnor som fick laudatur endast några procentenheter. Kvinnorna avlägger prov i fler ämnen än männen och klarar sig bättre i så gott som alla realämnen, men männen har sina styrkor så som lång matematik och lång lärokurs i främmande språk.

Männen nöjer sig oftare än kvinnorna med att endast delta i prov i de obligatoriska ämnena. I studentskrivningarna våren 2017 avlade 20 % av männen och 16 % av kvinnorna prov endast i de 4 obligatoriska ämnena. I motsvarande mån valde 29 % av kvinnorna och 25 % av männen att avlägga två extra prov. Av studentexamensnämndens statistik över vitsordsfördelningen i vårens studentskrivningar under de senaste åren framgår också att kvinnorna relativt sett oftare än männen får laudatur i modersmålet, det andra inhemska språket och i de flesta realämnena.

Enligt statistiken är skillnaderna mellan hur bra kvinnorna och männen lyckas i studentskrivningarna ändå små. Vid studentskrivningarna våren 2017 fick 21 % av kvinnorna och 19 % av männen laudatur. Av dem som skrev laudatur fick 63 % av männen och 61 % av kvinnorna ett laudatur och 19 % av männen och 21 % av kvinnorna två laudatur. Cirka 1 % av både män och kvinnor fick sex laudatur. Fördelningen mellan könen varierar mellan examensomgångarna, men exemplet från våren 2017 beskriver de senaste årens resultat väl.

Källa: Studentexamensnämnden

Skillnaderna i framgång mellan könen utjämnas till exempel av att männen klarar sig bättre i lång engelska och i lång matematik. Männens framgång i skrivningarna i engelska antas åtminstone delvis bero på att många har spelat engelska datorspel. På våren 2017 fick 8 % av männen och 5 % av kvinnorna laudatur i lång engelska. Det nästbästa vitsordet eximia fick 22 % av männen och 15 % av kvinnorna. I lång matematik fick 9 % av männen och 6 % av kvinnorna laudatur. I kemi och fysik klarar sig män och kvinnor ungefär lika bra och vissa år är det kvinnorna som får fler laudatur och andra år är det igen männen.

Jämförelsen har gjorts mellan resultaten i studentexamen åren 2016–2018 och procentandelarna gäller dem som utexaminerats 2017. Höstens resultat behandlas inte, eftersom största delen avlägger examen på våren.

Fler statistiska uppgifter om hur många som antas till gymnasiet, vilka ämnen gymnasisterna väljer och vilka fortsatta studier de bestämmer sig för samt om skillnaderna mellan könen finns på: Key figures on general upper secondary education in Finland

I motsats till vad man ofta tror finns det inte stora skillnader mellan könen i hur väl man presterar i studentskrivningarna. Till exempel i studentskrivningarna våren 2017 var skillnaden mellan hur stor andel män och kvinnor som fick laudatur endast några procentenheter. Kvinnorna avlägger prov i fler ämnen än männen och klarar sig bättre i så gott som alla realämnen, men männen har sina styrkor så som lång matematik och lång lärokurs i främmande språk.

 

FacebookTwitterYouTube