6.4.2016

Månadens statistik: Läroplikten fullgörs samvetsgrant men genomströmningen i gymnasie- och yrkesutbildningen kunde vara bättre

Webbnyhet 5.4.2016

Det är ytterst få i Finland som inte fullgör sin läroplikt men genomströmningen i gymnasiet och yrkesutbildningen når inte upp till målet. Sammanlagt 88 procent avlägger studentexamen och 76 procent yrkesinriktad grundexamen fem år efter att de inlett utbildningen.

Grundläggande utbildning

År 2014 var det endast 80 personer (0,1 % av åldersklassen) i Finland som försummade sin läroplikt helt och hållet, 53 (66 %) av dem var pojkar.

Läsåret 2013–2014 var antalet personer som passerat läropliktsåldern och blivit utan avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen 721 stycken (drygt 1 % av åldersklassen), av dem var 396 (55 %) pojkar.

Försummat läroplikten och passerat läropliktsåldern åren 2011–2014
Förändring 2011–2014
2011 2012 2013 2014 Elever %
Försummat sin läroplikt helt och hållet 96 87 85 80 -16 -16,7
Flickor 36 42 36 27 -9 25
Pojkar 60 45 49 53 -7 11,7
Passerat läropliktsåldern (fyllt 17 år) under läsåret
och blivit utan avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen 487 500 505 721 234 48
Flickor 264 250 253 325 61 23
Pojkar 223 250 252 396 173 77,

Gymnasieutbildning

Av dem som 2007 inlett gymnasieutbildning enligt läroplanen för unga avlade 72 procent studentexamen på tre år och 88 procent på fem år.

Genomströmningen var högst bland svenskspråkiga studerande. Genomströmningen bland studerande med ett främmande språk som modersmål var klart lägre än bland finsk- och svenskspråkiga studerande, och 25 procentenheter lägre än i landet som helhet.

Genomströmningen stiger inte nämnvärt efter den femåriga granskningsperioden.

Andelar som avlagt studentexamen på tre och fem år av dem som år 2007 inledde gymnasieutbildning enligt läroplanen för unga (i procent)
3 år efter inledd utbildning 5 år efter inledd utbildning
Modersmål
finska (inkl. samiska) 71,4 88,4
svenska 83,9 93,7
övriga språk och språket okänt 46,4 69,2
Sammanlagt 71,5 88,2

Fem år efter inledd utbildning hade 88 procent av alla (som inlett utbildning 2007) avlagt studentexamen. Fyra procent av de finskspråkiga, tre procent av de svenskspråkiga och sexton procent av studerande med ett främmande språk som modersmål hade inte avlagt examen eller studerat.

Grundläggande yrkesutbildning

Av dem som 2007 inlett grundläggande yrkesutbildning (vid en läroanstalt) avlade 62 procent examen på tre år och 76 procent på fem år. Genomströmningen bland studerande med ett främmande språk som modersmål var klart lägre än bland finsk- och svenskspråkiga studerande, och 12 procentenheter lägre än i landet som helhet. Genomströmningen var högst bland svenskspråkiga studerande. Genomströmningen stiger inte nämnvärt efter den femåriga granskningsperioden.

Andelar som genomgått grundläggande yrkesutbildning (vid läroanstalt) på tre och fem år enligt modersmål (inledningsår 2007, i procent)
3 år efter inledd utbildning 5 år efter inledd utbildning
Modersmål
finska (inkl. samiska) 61,8 75,5
svenska 67,9 78,9
övriga språk och språket okänt 49,5 65,3
Sammanlagt 61,6 75,2

Fem år efter inledd utbildning hade 75 procent av alla (som inlett utbildning 2007) avlagt examen inom den ursprungliga utbildningen och 15 procent hade inte avlagt examen eller studerat. Sammanlagt 15 procent av de finskspråkiga, 14 procent av de svenskspråkiga och 22 procent av studerande med ett främmande språk som modersmål hade inte avlagt examen eller studerat.

Tilläggsuppgifter:
Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst

Rapporten Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen läpäisy tilastoina (Opetushallitus: Raportit ja selvitykset 2016:3) utkommer senare i april.

Nästa månads statistik kommer att handla om specialundervisningen.

Det är ytterst få i Finland som inte fullgör sin läroplikt men genomströmningen i gymnasiet och yrkesutbildningen når inte upp till målet. Sammanlagt 88 procent avlägger studentexamen och 76 procent yrkesinriktad grundexamen fem år efter att de inlett utbildningen.

 

FacebookTwitterYouTube