4.11.2016

Månadens statistik: Måttfull löneutveckling för lärarna i Finland

Webbnyhet 4.11.2016

I OECD-länderna har lärarnas grundlöner stigit måttfullt jämfört med 2005. I Finland har antalet år av arbetserfarenhet en tämligen liten betydelse för löneutvecklingen.

I Finland har lärarnas grundlöner stigit i euro, men köpkraften har minskat i någon mån.

Det finns inte uppgifter om de slutliga lönerna i alla OECD-länder. I de OECD-länder som det finns uppgifter om har lönerna sjunkit en aning. I Finland har de slutliga lönerna varit oförändrade sedan 2010.

Bild 1. Förändring av lärarlönerna i OECD-länderna (2005–14)

Betydlig skillnad mellan barnträdgårdslärarnas och gymnasielärarnas löner i Finland

I de flesta länderna stiger lärarnas löner på basis av vilket utbildningsstadium de undervisar på. Bild 2 visar skillnaderna mellan de lagstadgade lönerna för lärare med över 15 års arbetserfarenhet i 22 EU-länder. Lärarnas lagstadgade löner på de olika utbildningsstadierna (förskoleundervisningen, lågstadiet, högstadiet, andra stadiet) är något lägre i Finland än i EU22 i genomsnitt. Inom förskoleundervisningen är barnträdgårdslärarnas löner t.o.m. betydligt lägre än i EU22 i genomsnitt. De lagstadgade lönerna är lägst i Slovakien, Ungern och Tjeckien. Luxemburg hade de högsta lagstadgade lönerna på alla utbildningsstadier.

Bild 2. Lärarnas grundlöner (USD) efter 15 års arbetserfarenhet år 2014 (EU22)

Modest löneutveckling för lärarna i Finland

Arbetserfarenheten inverkar på lärarnas löner på olika sätt i olika länder inom OECD och i Europa. I Finland har antalet år av arbetserfarenhet en tämligen liten betydelse för löneutvecklingen. Efter 20 års arbetserfarenhet är de finländska lärarnas löner 30 procent högre än ingångslönen. OECD-genomsnittet är 37–40 procent. Lönestergringen är störst (över 100 %) i Chile, Ungern, Israel och Rumänien.

Skolans storlek inverkar på rektorernas löner

Uppgifter om rektorernas löner finns tillgängliga endast i fråga om de europeiska länderna. I Europa är rektorernas lagstadgade minimilön högre än lärarnas minimilön på alla utbildningsstadier. Rektorernas löner har en positiv korrelation med arbetserfarenhet, ansvarsuppgifter och vilket utbildningsstadium rektorn arbetar på. Skolans storlek inverkar också på lönerna i hela Finland, liksom i 15 andra europeiska länder.

Tabell 1 visar finländska lärares och rektorers grundlöner och slutliga löner i euro (inom den offentliga sektorn).

Tabell 1. Lärares och rektorers grundlöner och slutliga löner i genomsnitt i euro i Finland

(Källa: Eurydice. Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2015/16.)

I OECD-länderna har lärarnas grundlöner stigit måttfullt jämfört med 2005. I Finland har antalet år av arbetserfarenhet en tämligen liten betydelse för löneutvecklingen.

 

FacebookTwitterYouTube