11.5.2016

Månadens statistik: Stöd för inlärning och skolgång inom den grundläggande utbildningen och specialundervisning inom yrkesutbildningen

Webbnyhet 11.5.2016

Andelen elever inom den grundläggande utbildningen som fått intensifierat eller särskilt stöd ökade med drygt tre procentenheter från 2011 till 2014. Även inom yrkesutbildningen har antalet studerande som får specialundervisning ökat.

År 2014 fick 80 000, dvs. 14,6 procent, av eleverna inom den grundläggande utbildningen intensifierat eller särskilt stöd.

Andelen elever inom den grundläggande utbildningen som fått intensifierat eller särskilt stöd ökade med drygt tre procentenheter från 2011 till 2014.

Ökningen beror på att andelen som fick intensifierat stöd ökade med drygt fyra procentenheter, medan andelen som fick särskilt stöd sjönk med en knapp procentenhet.

Andelen elever som fick intensifierat eller särskilt stöd av alla elever inom den grundläggande utbildningen 2011-2014 (%)

• År 2014 fick 39 500 elever, dvs. 7,2 procent, av eleverna inom den grundläggande utbildningen särskilt stöd.

År 2014 var variationen mellan regionerna mycket stor i fråga om hur stor andel av eleverna som fått särskilt stöd.

De högsta andelarna av elever som fått särskilt stöd fanns i Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland. De lägsta andelarna fanns i Åland, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Elever inom den grundläggande utbildningen som fick särskilt stöd 2014 enligt landskap (%)

Största delen av undervisningen för elever som fått särskilt stöd genomförs åtminstone delvis integrerat i grupper som får allmän undervisning.

Andelen har under de senaste åren stigit en aning: år 2011 studerade 59 procent av eleverna som får särskilt stöd åtminstone delvis i en grupp som ges allmän undervisning, medan denna andel var 61 procent år 2014.

Undervisningsgrupper i vilka eleverna inom den grundläggande utbildningen fick särskilt stöd 2014

Antalet studerande inom den yrkesinriktade specialundervisningen har ökat

År 2014 fanns det i den yrkesinriktade specialundervisningen cirka 21 000 studerande, vilket motsvarade 16,5 procent av alla studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen. Största delen av den yrkesinriktade specialundervisningen ordnas som grundläggande yrkesutbildning vid en läroanstalt.

Även när det gäller nya studerande har antalet studerande som får specialundervisning ökat. Men i jämförelse med alla studerande var andelen nya studerandes som får specialundervisning lägre. Av alla som avlagt examen hade 6,1 procent fått specialundervisning år 2014.

• År 2014 hade Egentliga Tavastland och Kymmenedalen de högsta andelarna elever som får specialundervisning. Sett till antalet fanns det flest studerande som får specialundervisning i Nyland.

• 80 procent av de studerande som får specialundervisning studerade i samma grupp som de övriga studerande och 20 procent i en specialundervisningsgrupp. Antalet studerande inom den integrerade specialundervisningen har ökat mellan 2010 och 2014.

Nya studerande och utexaminerade inom den yrkesinriktade specialundervisningen 2010 och 2014

Antalet studerande som fick specialundervisning inom den grundläggande yrkesutbildningen (i läroanstalt) enligt undervisningsgrupp

Andelen elever inom den grundläggande utbildningen som fått intensifierat eller särskilt stöd ökade med drygt tre procentenheter från 2011 till 2014. Även inom yrkesutbildningen har antalet studerande som får specialundervisning ökat.

 

FacebookTwitterYouTube