3.11.2017

Månadens statistik: Tillgången till elev- och studerandevårdstjänster har blivit bättre

Webbnyhet 3.11.2017

Enligt de uppgifter som Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlat in har tillgången till tjänster blivit bättre under de senaste åren. Utbildningsstyrelsen och THL har sedan 2007 samlat in jämförbar data om främjande av hälsa och välfärd i vardagen i grundskolor och läroanstalter på andra stadiet.

Med elev- och studerandevård avses främjande och upprätthållande av elevernas studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande och understödjande verksamheter i skolgemenskapen. Centrala verksamheter är skolhälsovård, kurator- och psykologverksamhet samt elev- och studerandevård enligt läroplaner och elevhälsoplaner som tagits fram av skolor och läroanstalter.

De siffror som presenteras grundar sig på resultaten från enkäter som genomförts på skolor.

Det hälsofrämjande arbetet framskrider i önskad riktning

Tillgången och tillgängligheten till elevvårdstjänster har utvecklats i en positiv riktning inom den grundläggande utbildningen på varje område som observerats från skolhälsovårdare till skolläkare, då man betraktar resultaten för hela landet mellan 2009 och 2015.

Diagram 1

Källa: TEAviisari – Hälsofrämjande aktivitet och dess resurser i den grundläggande utbildningen

Även om utvecklingen går i rätt riktning, kan resultaten ännu bli bättre, eftersom få tjänster som betraktades uppnådde nivån för bra resultat (75 poäng eller mer). Dessutom är det bra att observera att tillgången till elevvårdstjänster kan variera i olika områden.

Ändringen har varit positiv också på gymnasier och inom yrkesutbildningen under perioden 2012–2016, men även på andra stadiet stannar den största delen av tjänsterna under nivån för bra resultat. Sämst är situationen i fråga om dimensioneringen av läkare.

Diagram 2

Källa: TEAviisari – Hälsofrämjande aktivitet och dess resurser inom gymnasieutbildningen

Diagram 3

Källa: TEAviisari – Hälsofrämjande aktivitet och dess resurser inom yrkesutbildningen

Hur samlar man in information om hälsa och välfärd?

TedBM, dvs. ett system som främjar hälsa och välfärd i grundskolor och läroanstalter på andra stadiet samlar in information framförallt om elev- och studerandevårdens resurser samt tillgång till dem i skolor och läroanstalter. Under hösten 2016 insamlades information om läroanstalter på andra stadiet. Den senaste informationsinsamlingen om grundskolor genomfördes 2015. Resultaten visas kommunspecifikt och i fråga om skolor som gett publiceringstillstånd även skolspecifikt i nättjänsten TEAviisari som upprätthållsav THL. Med hjälp av TEAviisari kan läroanstalterna utveckla och bedöma sin verksamhet i förhållande till andra läroanstalter.

Genom enkäten Hälsa i skolan insamlas uppföljningsdata om välfärd och hälsa hos barn och unga i olika åldrar, deras skolgång och studier, delaktighet samt hur de får hjälp och hur man svarar på deras behov. Genom enkäten Hälsa i skolan har man under tjugo år samlat in vartannat år information om välfärd hos grundskoleelever i klasser 8 och 9 samt studerande på gymnasiet och yrkesskolan i årskurser 1 och 2. I enkäten som genomfördes 2017 fanns för första gången ett avsnitt för grundskoleelever i klasser 4 och 5 samt deras vårdnadshavare. Resultaten från enkäten kan läsas på THL websidor (endast på finska).

Enligt de uppgifter som Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlat in har tillgången till tjänster blivit bättre under de senaste åren. Utbildningsstyrelsen och THL har sedan 2007 samlat in jämförbar data om främjande av hälsa och välfärd i vardagen i grundskolor och läroanstalter på andra stadiet.

 

FacebookTwitterYouTube