20.1.2014

Nationella centret för utbildningsutvärdering inleder sin verksamhet i maj

Webbnyhet 20.1.2014

Rådet för utvärdering av högskolorna, Rådet för utbildningsutvärdering och Utbildningsstyrelsens utvärderingsfunktioner sammangår och bildar det Nationella centret för utbildningsutvärdering från början av maj. Utvärderingscentret verkar i Helsingfors och i Jyväskylä.

Det nya utvärderingscentret har till uppgift att producera information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och för utvecklandet av utbildningen. Syftet med inrättandet av centret är att sammanföra de uppgifter som hör samman med utvärdering och utvärderingskompetens till en tydligare helhet samt att förstärka den utvärderingsverksamhet som överskrider utbildningsstadierna.

Om utvärderingscentrets uppgifter och organisation föreskrivs i en lag och i en förordning, som trädde i kraft i början av år 2014. Centret kommer att genomföra utvärderingar som ansluter sig till utbildning och till utbildningsanordnarnas och högskolornas verksamhet samt utvärderingar av inlärningsresultat. Centret stöder även utbildningsanordnarna och högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring.

Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem fortsätter till år 2018 i enlighet med den tidtabell om vilken tidigare har avtalats med högskolorna. Som nya sektoröverskridande projekt genomförs utvärdering av förskjutningar och utbildningsvägar mellan yrkesutbildning och yrkeshögskolor samt utvärdering av utbildningsmöjligheterna för vuxna och av genomförandet av vuxenpedagogik inom olika utbildningssektorer. Det som utvärderas anges i en utvärderingsplan som undervisnings- och kulturministeriet fastställer.

Centret inleder sin verksamhet 1.5.2014 i gemensamma verksamhetslokaler i Helsingfors. En del av centrets verksamhet är förlagd till Jyväskylä. För centret utses en direktör, vars tjänst utlyses i början av år 2014. Personalen omfattar totalt 40 personer. Största delen av personalen vid de tre tidigare enheterna fortsätter i centret.

I anslutning till utvärderingscentret finns ett utvärderingsråd, som följer upp och utvecklar verksamheten vid centret och drar upp strategiska riktlinjer för utvärderingsverksamheten. Därtill inrättas en sektion för utvärdering av högskolorna, som har till uppgift att besluta om projektplanen för utvärderingar av högskolor, planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt om godkännande av slutresultatet för auditeringar av högskolornas kvalitetssystem. Utvärderingscentret kan också tillsätta en delegation för att främja samarbetet med intressentgrupperna samt en internationell delegation.

Inrättandet av utvärderingscentret bereds som gemensam process för hela den kommande personalen och i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet. Information om beredningsarbetets framskridande kommer att ges regelbundet under våren. Centret öppnas officiellt senare under året.

Länkar:

· Lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering

· Förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering

· Utvärderingsplan för utbildningen 2012-2015

· Motiveringspromemorian i anslutning till regeringsproposition 117/2013

Ytterligare information:
Rådet för utvärdering av högskolorna: generalsekreterare Helka Kekäläinen, tfn 02953 30150
Rådet för utbildningsutvärdering: tf. generalsekreterare Päivi Kamppi, tfn 0400 248 094
Utbildningsstyrelsen: undervisningsrådet Anu Räisänen, tfn 029 533 1265
Undervisnings- och kulturministeriet: regeringsrådet Piritta Väinölä, tfn 02953 30336

Rådet för utvärdering av högskolorna, Rådet för utbildningsutvärdering och Utbildningsstyrelsens utvärderingsfunktioner sammangår och bildar det Nationella centret för utbildningsutvärdering från början av maj. Utvärderingscentret verkar i Helsingfors och i Jyväskylä.

 

FacebookTwitterYouTube