14.11.2018

Regionala utvecklingsutsikter: För att öka sysselsättningen, kompetensen och konkurrenskraften krävs gemensamma lösningar mellan utbildning och arbetsliv

Webbnyhet

Ekonomin och sysselsättningen fortsätter växa men i långsammare takt. De senaste årens uppsving har överraskat branscherna som efter en långvarig recession inte har haft någon arbetskraftsreserv eller långsiktig plan för rekrytering och utveckling av de anställdas kompetens. Det här konstateras i en färsk översikt som samlar NTM-centralernas och de centrala regionutvecklingsaktörernas synpunkter på kompetensbehoven inom den närmaste framtiden.

Arbetslösheten har minskat i alla regioner och utvecklingen väntas fortsätta i samma riktning under de kommande åren. Det erbjuds allt flera jobb än tidigare och arbetslöshetsperioderna är kortare. Enligt strategidirektör Jouko Nieminen vid NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscentral (KEHA-centret) är det allt oftare en utmaning att få tag på kompetent arbetskraft, såväl i landskapens tillväxtcentrum som i många mindre ekonomiska regioner.

I alla regioner är det särskilt viktigt att trygga tillgången till arbetskraft inom teknologiindustrin (inklusive maskin- och metallindustrin samt marinindustrin), social- och hälsovården och byggbranschen. Den ekonomiska tillväxten inverkar i synnerhet på sysselsättningen inom teknologiindustrin. Även handel, turism och upplevelsetjänster sysselsätter allt fler än under föregående år. Inom andra branscher har sysselsättningsnivån inte förändrats jämfört med ifjol.

Personalutvecklingen får en större roll

Arbetsmarknaden har förändrats och till exempel inom industrin finns det numera nästan inga sådana yrken med lägre utbildningskrav inom vilka arbetstagaren kunde ha möjlighet att utvecklas för att senare få mer krävande uppgifter. En utmaning för företagen är att utveckla processerna och företagsverksamheten och samtidigt rekrytera och utbilda ny personal.

Inom utbildningen har examina traditionellt varit i fokus, men i dag har lärandet och arbetslivet en lika betydande roll. Företagens ekonomiska satsningar, planering och annan användning av resurser för att ordna utbildningar kommer sannolikt att öka inom många branscher. Betydelsen av kompetens framhävs, i synnerhet lärande i arbete.

– Det behövs åtgärder som på en och samma gång stöder individernas kompetensutveckling och den regionala näringsstrukturens konkurrens- och innovationskraft. Det här förutsätter att regionala aktörer samarbetar med att utforma sina tjänster, konstaterar undervisningsrådet Samuli Leveälahti som leder Utbildningsstyrelsens riksomfattande prognostiseringsprojekt för vuxenutbildningen.

Företagen kan med sin egen verksamhet inverka på utbudet av kompetent arbetskraft. Viktiga konkurrensfaktorer under de kommande åren är arbetsgivarskompetens och att förstå betydelsen av företagets attraktionskraft som arbetsplats. Det är viktigt att stödja och öka kunnandet som gäller personalutveckling, eftersom det hjälper företag att utveckla och upprätthålla personalens kompetens och på lång sikt beakta kommande arbetstagares behov. Arbetsgivarna behöver fundera över till exempel hur de får arbetstagarna att förbinda sig till företaget.

Färsk rapport samlar regionala utsikter

Översikten över de regionala utvecklingsutsikterna innefattar NTM-centralernas och de centrala regionala utvecklingsaktörernas synpunkter på hur situationen på arbetsmarknaden ser ut i de ekonomiska regionerna och på NTM-centralernas områden i dag och inom den närmaste framtiden. Den senaste översikten grundar sig på siffror från augusti–september 2018 som NTM-centralerna och regionernas utbildningsanordnare har kompletterat med prognoserna för kompetensbehovet inom de närmaste åren. Utbildningsstyrelsen har sammanställt utsikterna i en rapport tillsammans med KEHA-centret, arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information

Projektchef, undervisningsrådet Samuli Leveälahti, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1302,
Strategidirektör Jouko Nieminen, NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentral, tfn 0295 022 769,

Ekonomin och sysselsättningen fortsätter växa men i långsammare takt. De senaste årens uppsving har överraskat branscherna som efter en långvarig recession inte har haft någon arbetskraftsreserv eller långsiktig plan för rekrytering och utveckling av de anställdas kompetens. Det här konstateras i en färsk översikt som samlar NTM-centralernas och de centrala regionutvecklingsaktörernas synpunkter på kompetensbehoven inom den närmaste framtiden.

 

FacebookTwitterYouTube